Ny konto

Slik får du erstatning som yrkessjåfør

Du kan ha krav på penger både fra forsikringsselskapet og NAV hvis du skader deg på jobb som yrkessjåfør.

PENGER: Blir du skadet i en ulykke som yrkessjåfør, vil du normalt ha krav på erstatning under flere forsikringsdekninger. Illustrasjonsfoto: iStockphoto.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
03.10.2018
Kategori
Yrkesskader
Emner
Erstatning Lene B. Sørlie Trafikkskade Yrkesskadeerstatning

Erstatningstesten

Du kan ha krav på erstatning!

Ta testen her

– Du har krav på erstatning hvis du blir skadet i en ulykke som yrkessjåfør. Ofte dreier det seg om flere millioner kroner etter en ulykke, sier advokat Lene B. Sørlie til dinerstatning.no.

Lene B. Sørlie er advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, som er ett av Norges største advokatfirmaer med spesialkompetanse på erstatning for personskadeerstatning etter trafikkulykke og erstatning for yrkesskade.

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Ta kontakt for gratis samtale om din yrkesskadesak her.

Sørlie forteller at arbeidsgiver er pliktig til å melde fra om skaden til Arbeidstilsynet, og til å sende skademelding til NAV innen ett år etter at arbeidsulykken skjedde.

– Dersom NAV godkjenner din skade som yrkesskade, vil du få et vedtak om «godkjent yrkesskade» fra NAV.

Hvis arbeidsgiver ikke har meldt inn skaden til NAV, er det viktig at du gjør dette selv. Her finner du skjemaet for melding av yrkesskade til NAV.

Har krav på penger fra flere

Blir du skadet i en ulykke som yrkessjåfør, vil du normalt ha krav på erstatning under flere forsikringsdekninger. Du er også omfattet av folketrygdens yrkesskadedekning som gir deg særfordeler utover folketrygdens ordinære stønadssystem.

Her er forsikringsdekningene som oftest kommer til anvendelse for yrkessjåfører:

Bilansvarsforsikring

Du har krav på erstatning under en bilansvarsforsikring når du har blitt påført skade som er forårsaket av bil eller annet motordrevet kjøretøy.

Det økonomiske tapet som kan kreves erstattet under bilansvaret er følgende:

 • Påførte merutgifter – som advokatutgifter
 • Fremtidige merutgifter
 • Lidt hjemmearbeidstap
 • Fremtidig hjemmearbeidstap
 • Lidt inntektstap
 • Fremtidig inntektstap
 • Tap i alderspensjon
 • Skatteulempe

– I tillegg kan du ha krav på ménerstatning. For å kvalifisere for ménerstatning må man normalt ha blitt påført en varig medisinsk invaliditet på minst 15 prosent, forklarer erstatningsadvokaten.

Yrkesskadeforsikring

Du har krav på erstatning under en yrkesskadeforsikring når du som arbeidstaker har blitt påført skade i en arbeidsulykke som yrkessjåfør.

EKSPERT: Lene B. Sørlie er advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, og ekspert på yrkesskade og erstatningsrett. Foto: advhi.no.

Det økonomiske tapet som kan kreves erstattet under yrkesskadeforsikringen er følgende:

 • Påførte merutgifter – som advokatutgifter
 • Fremtidig merutgifter
 • Lidt hjemmearbeidstap 
 • Lidt inntektstap
 • Grunnerstatning

Grunnerstatningen er en standardisert erstatningspost som skal dekke ditt fremtidige inntekts- og pensjonstap samt hjemmearbeidstap.

– I tillegg kan du som under bilansvaret ha krav på ménerstatning dersom du har blitt påført en varig medisinsk invaliditet på minst 15 prosent, forteller advokaten.

Dersom du har krav på erstatning både under en bilansvarsforsikring og en yrkesskadeforsikring, skal det skje en samordning som medfører at du ikke får utbetalt dobbelt erstatning.

– Du har imidlertid krav på å få utbetalt den erstatningen som er høyest etter henholdsvis bilansvarsloven og yrkesskadeforsikringslovens utmålingsregler, forklarer erstatningsadvokaten.

Fører- og passasjerulykkesforsikring


Som fører av bil eller annet motordrevet kjøretøy vil du normalt også være omfattet av en fører- og passasjerulykkesforsikring som er tilknyttet forsikringen for det kjøretøyet du kjørte på skadetidspunktet.

Slike ulykkesdekninger har vanligvis en avtalt forsikringssum på 200 000 kroner.

– Hvis du har blitt påført en varig medisinsk invaliditet på 100 prosent, vil du i så fall få utbetalt hele forsikringssummen på 200 000 kroner. Ved en lavere medisinsk invaliditetsgrad utbetales en forholdsmessig lavere erstatning.

– Er du påført en invaliditetsgrad på 20 prosent, vil du følgelig få utbetalt 20 prosent av forsikringssummen, sier hun.

I tillegg har du krav på lovens forsinkelsesrente beregnet av ovennevnte invaliditetserstatning fra to måneder etter at skaden ble meldt til forsikringsselskapet og frem til erstatningsoppgjøret finner sted.

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Ta kontakt for gratis samtale om din yrkesskadesak her.

Andre aktuelle forsikringsdekninger

Når du som yrkessjåfør blir skadet i en ulykke kan du i tillegg være omfattet av en rekke andre forsikringer som gir rett til forsikringsutbetalinger, som familieulykkesforsikring, reiseulykkesforsikring, ulykkesforsikring, uførekapitalforsikring, pensjonsforsikring, gjeldsforsikring og sykeforsikring.

– Dette kan være forsikringer som du har tegnet selv, eller det kan være forsikringer du er omfattet av gjennom din arbeidsgiver, ektefelle/samboer, bruk av kredittkort eller via en eventuell fagforeningstilknytning, forteller Sørlie.

– Vær oppmerksom på at du kan miste retten til erstatning dersom kravet ikke meldes til forsikringsselskapet innen ett år etter at du fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet, avslutter erstatningsadvokat Lene B. Sørlie.

Folketrygdens yrkesskadedekning

Dersom skaden blir godkjent som yrkesskade av NAV, kan du ha krav på trygdeytelser etter gunstigere regler enn vanlig.

Ved behandling hos lege eller fysioterapeut dekker folketrygden som hovedregel en større del av utgiftene dine enn når behandlingen ikke skyldes en yrkesskade.

Som hovedregel kan du også få dekket utgifter til tannlegebehandling, legemidler, spesielt medisinsk utstyr og reise i større grad enn ellers.

Vær oppmerksom på at det gjelder en frist på seks måneder for å fremsette krav om refusjon av slike utgifter fra Helfo. Fristen begynner å løpe fra behandlingsdato eller fra kravet tidligst kunne vært fremsatt.

Ved yrkesskade gjelder det også spesielle regler som kan gi bedre ytelser til dekning av livsopphold enn etter de vanlige reglene. Den viktigste forskjellen er at slike ytelser, som arbeidsavklaringspenger og uføretrygd, etter de vanlige reglene gjelder ved uføregrader på minst 50 prosent, mens de ved yrkesskader kan innvilges ved uføregrader ned til 30 prosent.

Dersom du blir påført en varig medisinsk invaliditet på 15 prosent eller mer, kan du i tillegg få innvilget ménerstatning fra folketrygden. Denne kommer i så fall i tillegg til ménerstatningen du vil ha krav på under yrkesskadeforsikringen.

Vær oppmerksom på at det er et vilkår for rett til yrkesskadedekning fra folketrygden at yrkesskaden er meldt til NAV innen ett år etter at arbeidsulykken skjedde.

Selv om skademelding ikke er gitt innen meldefristen, kan det gjøres unntak fra fristen når det er klart at forholdet er en yrkesskade og det foreligger særlige grunner til at melding ikke er gitt i rett tid.

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Ta kontakt for gratis samtale om din yrkesskadesak her.