Ny konto
Trygderett og NAV:

Slik får du stønad til bil som funksjonshemmet

Som funksjonshemmet kan du få bil av NAV hvis du ikke kan benytte offentlige transportmidler på grunn av sykdom eller skade. Det forteller advokat og trygde-ekspert Tonje Giertsen til dinerstatning.no.

STØNAD: Som funksjonshemmet, kan du ha rett til bilstønad for å dekke transportbehovet i dagliglivet. Foto: Shutterstock.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
10.08.2015
Kategori
Trygdesaker
Emner
NAV Tonje Giertsen

Du har rett til bilstønad dersom du som følge av varig funksjonsnedsettelse ikke kan benytte offentlig transport til arbeid eller utdanning. Er du derimot rullestolbruker og har behov for kassebil med heis eller rampe, kan du ha rett til bilstønad også for å dekke transportbehovet i dagliglivet.

Hvilke vilkår må være oppfylt for å ha rett til stønad?

– Du kan søke om bilstønad fra NAV dersom du har en varig funksjonsnedsettelse som gjør at du ikke kan, eller har store vansker med å benytte offentlig transport alene eller sammen med følge, sier advokat Tonje Giertsen til dinerstatning.no. 

Tonje Giertsen er advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, og er ekspert på trygderett og erstatningsrett. 

– Dersom det ikke finnes tilbud om offentlig transport der du bor, vil du bli vurdert opp mot om du kunne ha benyttet offentlig transport dersom det fantes, fortsetter hun. 

For å ha rett til stønad for bruk av bil i dagliglivet, må du være rullestolbruker og ha behov for spesialtilpasset kassebil. Transportbehovet må ikke kunne dekkes på annen måte enn ved egen bil. 

– Transportbehov som blir dekket gjennom annet lovverk, for eksempel pasientreiser, behandlingsreiser eller skyss til skole, blir ikke regnet med ved vurderingen av transportbehovet, forteller advokat Giertsen. 

NAV: Advokat Tonje Giertsen i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen er ekspert på erstatningsrett og trygderett.

Transport som kan dekkes ved hjelp av nær familie bli trukket fra når det vurderes om behovet er stort nok til å gi rett til bilstønad.  

To former for bilstønad 

1. Tilskudd til bil til arbeid og utdanning:  

Stønad i denne gruppen gis som et tilskudd til kjøp av bil. Dette gjelder i utgangspunktet ordinære personbiler, og du står fritt til å velge type bil, ny eller brukt. Du må selv sørge for at bilen er hensiktsmessig for deg, og at den kan tilpasses dine behov. 

Velger du en bil som koster mindre enn du har fått tilskudd til, blir tilskuddet begrenset til bilprisen. 

Du kan fritt bytte bil når du vil, men du kan ikke søke om ny stønad før det har gått åtte år. I løpet av disse åtte årene råder du over bilen som du vil. 

2. Stønad til spesialtilpasset kassebil: 

Stønad i denne gruppen gis som et rente og avdragsfritt lån.  Her vil du få dekket den del av prisen som overstiger 150.000 kroner. De første 150.000 kronene behovsprøves mot din og eventuelt ektefelles inntekt. 

– I denne stønadsgruppen har du ikke samme rett til valg av bil, og det er begrensinger i råderetten, forteller trygdeeksperten.

Slik velger du spesialtilpasset kassebil 

Når det gjelder valg av bil, må du velge den rimeligste bilen som er hensiktsmessig for deg. I utgangspunktet gis det stønad til gjenbrukbar bil fra bilsenteret. Hvis dette ikke er mulig, kan du få stønad til ny bil. 

– Du må bestille bil gjennom NAV, da de har innkjøpsavtale med bilforhandlere for enkelte bilmerker. Du kan altså ikke gå til innkjøp av bil selv, understreker advokat Tonje Giertsen.

Hvis du ønsker å kjøpe en dyrere bil enn du har fått stønad til, kan du velge en dyrere modell fra den leverandøren bilsenteret anbefaler. Du må da selv betale prisdifferansen for selve bilen, avgiftene og eventuell tilpasning av bilen. 

Bestemmer ikke over kassebilen selv

Du har ikke råderett over bilen som du vil. Når du får stønad, undertegner du på et gjeldsbrev og en salgspanterklæring som innebærer begrensninger i råderetten over bilen. 

– Lånet er rente- og avdragsfritt og skal tilbakebetales når vilkårene for rett til stønad ikke lenger er oppfylt, forteller advokaten.

Lånet anses som forfalt til betaling: 

  • dersom du i løpet av låneperioden selger, gir eller bytter bort, låner eller leier ut motorkjøretøyet uten at NAV samtykker til det  
  • dersom motorkjøretøyet ikke blir registrert på deg
  • dersom motorkjøretøyet ikke lenger blir brukt til det formålet som var forutsetningen for at tilskuddet ble gitt
  • dersom motorkjøretøyet ikke holdes fullkasko- eller tredjemannsforsikret eller forsikringsvilkårene ikke overholdes eller
  • dersom motorkjøretøyet ikke vedlikeholdes ved jevnlig service, reparasjoner eller lignende.

For å ha rett til ny stønad i denne gruppen, må bilen være minst 11 år gammel. Dersom bilen er gitt for å komme til og fra arbeid, kan det søkes om ny stønad når bilen er åtte år og har gått 150.000 kilometer. 

Din inntekt påvirker hvor stor stønaden fra NAV blir

Dersom den alminnelige inntekten til familien overstiger seks ganger folketrygdens grunnbeløp (per 01.05.15 utgjør 6 G 540.408 kroner), har du ikke rett til tilskudd til bil i arbeid eller utdanning, og egenandelen ved rente- og avdragsfritt lån blir på 150.000 kroner. 

Ytes det stønad til bil til barn, legges foreldrenes inntekt til grunn. 

Hvor stor andel av lånet/innskuddet du får dekket er gradert i forhold til størrelsen på familiens inntekt opp til 6 G. Stønad til bil gis innenfor en tilskuddsramme som fastsettes av Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Per 01.01.14 utgjør tilskuddsrammen for gruppe 1 bil til arbeid og utdanning kr 150 200,-.

Ved inntekt under 3 G dekkes 100 prosent av tilskuddsrammen, og så synker prosentandelen gradvis helt ned til 20 prosent ved en inntekt på mellom 5,5 og 6 G.

Spesialutstyr og tilpasning

Selv om du ikke fyller vilkårene for rett til bilstønad ovenfor, kan du ha rett til spesialutstyr og tilpasning av bilen som er nødvendig på grunn av din funksjonsnedsettelse.  

– NAV dekker i dette tilfellet hele kostnaden, og du vil også få dekket utgifter til opplæring i bruk av utstyret. Spesialutstyret må kjøpes inn av NAV og du vil ikke ha rett på refusjon for utstyr du har kjøpt selv, sier advokaten. 

Spesialutstyr er utstyr som ikke kan leveres fra bilfabrikk, men som må bygges inn i bilen. 

Veiledningssamtale hos NAV

Søknaden skal fremsettes for ditt lokale NAV-kontor.  

I forbindelse med søknaden skal NAV kontoret innkalle deg til en veiledningssamtale hvor dere går gjennom om eventuell stønad vil reduseres eller falle bort på grunn av den økonomiske behovsprøvingen. 

NAV-kontoret vil hjelpe deg med utfyllingen av søknadsskjemaet samt kontrollere at nødvendig dokumentasjon foreligger. 

NAV skal videre veilede deg om de økonomiske belastninger hold av bil medfører slik at du kan vurdere om du har god nok økonomi til å drifte bilen. 

Les mer om rett til grunnstønad for å dekke kostnadene til drift av bil her: 

Her er stønadene du har krav på ved varig sykdom

Når søknaden er komplett, sendes saken til bilsenteret som NAV-kontoret er knyttet opp til, for vurdering av de materielle vilkårene.  

– Saksbehandlingstiden vil variere avhengig av hvilken stønad du søker om. Etter innsendelse av søknad, skal du motta et brev som opplyser hvor lang saksbehandlingstiden er, avslutter advokat Tonje Giertsen.