Ny konto
Forsikringsrett og erstatning:

Små personskader kan også gi rett til erstatning

Også mindre alvorlige skader kan gi deg rett til erstatning. Dette har du krav på.

ØKONOMISK TAP: - Du kan ha krav på høy erstatning selv om selve skaden i utgangspunktet fremstår som liten, sier advokat Catharina Skage til dinerstatning.no. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
02.03.2018
Kategori
Forsikringssaker
Emner
Catharina Skage Personskade

Erstatningstesten

Du kan ha krav på erstatning!

Ta testen her

Det er gjerne dramatiske ulykker med store skader og dramatiske konsekvenser man hører og leser om, men også mindre alvorlige skader kan gi rett til erstatning.

– Du kan ha krav på høy erstatning selv om selve skaden i utgangspunktet fremstår som liten, sier advokat Catharina Skage til dinerstatning.no. 

Catharina Skage er advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, og ekspert på erstatningsrett. 

Ved trafikkskader og yrkesskader, kreves det at man er påført en varig og betydelig skade som i henhold til Invaliditetstabellen gir en medisinsk invaliditet på minimum 15 prosent for å få ménerstatning.  

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Ta kontakt for gratis samtale her.

– Men mange relativt vanlig skader, for eksempel tap av et korsbånd i kneet eller en avkappet pekefinger gir lavere medisinsk invaliditet enn dette, henholdsvis fem og ti prosent. Da er det viktig å være klar over at selv en slik «beskjeden» skade kan føre til et stort økonomisk tap dersom det går ut over arbeidsevnen din, sier hun. 

YRKESSKADE: Selv en «beskjeden» skade kan føre til et stort økonomisk tap dersom det går ut over arbeidsevnen din. Som fiolinist kan du ha krav på høy erstatning dersom du for eksempel mister pekefingeren. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

– Det klassiske eksemplet på dette er fiolinisten som mister pekefingeren. Har du da en ansvarlig skadevolder å forholde deg til, for eksempel et bilforsikringsselskap, kan du ha krav på høy erstatning, fortsetter advokat Skage.

Få oversikt over forsikringene dine

Hun forteller også at mange private ulykkesforsikringer gjelder allerede fra små skader som gir én prosent varig medisinsk invaliditet, og slike forsikringer kan gjelde også selv om ulykken skjer i fritiden, og selv om du ikke kan holde noen ansvarlig for ulykken. 

Flere arbeidsgivere tegner også utvidet yrkesskadeforsikring og utvidet fritidsulykkesforsikring som gir erstatning for skader fra én prosent invaliditet for sine ansatte. 

– Det er derfor viktig at du skaffer deg oversikt over de forsikringene du har. Dette gjelder både forsikringer tegnet privat, gjennom din arbeidsgiver og eventuell fagforening, og også gjennom din ektefelle eller samboer – samt dennes arbeidsgiver og fagforening, forteller Skage. 

Til og med barneforsikringen som er tegnet av dine foreldre kan gjelde lenge etter at du har fylt 18 år. 

– Du kan ha rett til erstatning for selve ménet, men også erstatning for økonomisk tap, slik som tapt inntekt, ødelagte ting og utgifter i forbindelse med skaden, forteller erstatningsadvokaten. 

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Ta kontakt for gratis samtale her.

Kan tape penger ved sykmelding

Dersom det oppstår et inntektstap, eller du har utgifter som knyttes til skaden, kan du kreve at dette dekkes av forsikringsselskapet. 

– Forsikringsselskapene er ofte raske med å konkludere med at dersom man ikke blir sykemeldt ut over et år, så får man ikke inntektstap, og at de derfor ikke skal betale noe erstatning. Dette kan være direkte feil, advarer Skage. 

Et eksempel på dette kan være dersom man har inntekt over 6 ganger folketrygdens grunnbeløp, og arbeidsgiver ikke betaler sykepenger i sykemeldingsperioden. 6 G tilsvarer i dag 561.804 kroner. Da oppstår det tap allerede etter arbeidsgiverperioden dersom inntekten er høyere enn dette

Et annet eksempel er at heller ikke overtid normalt inngår i sykepengegrunnlaget. Et tredje er at feriepenger ikke dekkes av NAV ut over 48 sykepengedager. 

– Dette betyr at man kan tape betydelige beløp, også ved kortere sykemeldinger. Et slikt tap kan kreves erstattet under flere forsikring, forklarer advokaten. 

– For selvstendig næringsdrivende som ikke har tegnet forsikring for 100 prosent sykelønn fra første dag, vil inntektstap oppstå som en følge av at NAV kun dekker inntil 75 prosent av sykepengegrunnlaget opp til 6G, og først fra 17. sykedag, forteller hun.

Skaden din vurderes individuelt

I rettspraksis er det flere eksempler på at mindre skader ikke godtas som grunnlag for langvarig eller varig inntektstap. 

– Imidlertid skal slike forhold vurderes individuelt, der skadens art selvfølgelig er helt sentral, men også hvilket yrke man har. I tillegg til for eksempel alder, utdanning og så videre, forteller Skage. 

– Et skadet kne vil naturlig nok være mer utfordrende for en håndverker, enn for en som jobber på kontor. Etter en individuell vurdering kan resultatet bli at den skadete snekkeren har rett til dekning av inntektstap i en omskoleringsperiode, mens personen som jobber på kontor, forventes å komme raskt tilbake til sin tidligere jobb, forklarer hun. 

BISTAND: Catharina Skage er advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, og ekspert på erstatningsrett. Foto: Advhi.no

Retten til å få utgifter refundert er begrenset til rimelige og nødvendige utgifter. Forsikringsselskapene er også såkalt subsidiære i forhold til det som dekkes via det offentlige. Selskapene skal altså kun dekke det som ikke dekkes av det offentlige.

– Selskapene argumenterer ofte med at dersom man ikke kan få dekket behandling av det offentlige, så er det ikke rimelig og nødvendig behandling. På denne måten ser selskapene seg gjerne kun ansvarlige for egenandeler. Noen ganger kan man imidlertid få dekket utgifter ut over dette, i alle fall for en periode. 

Kan få utgifter dekket av HELFO

Ved yrkesskader vil man ha rett til å få det meste av utgiftene sine knyttet til behandling dekket via Helfo. Man betaler heller ikke egenandel. 

– Men det er ikke alle typer behandling som dekkes av Helfo, blant annet behandling av kiropraktor og psykolog. Dersom slik behandling er anbefalt, bør man prøve å få forsikringsselskapet til å dekke dette, i alle fall for en periode. 

– Utgifter til tannlege blir ikke dekket av det offentlige i sin helhet. Dersom du får en tannskade som godkjennes som yrkesskade, vil Helfo kun dekke egenandel etter egne takster. De fleste tannleger opererer med takster som er høyere enn dette. Det betyr at man får en egenbetaling likevel. Denne bør kreves dekket av forsikringsselskapet, påpeker Skage. 

Hun påpeker at det er naturlig at utgiftene er større i den første tiden etter en skade, enn senere i forløpet. Det samme gjelder behovet for hjelp og bistand i hjemmet, eller til personlig stell og pleie. 

– Det skal svært mye til å få dekket hjemmehjelp av kommunen fordi behovet for slik hjelp er langt større enn det er midler til. Derfor bør man forsøke å få forsikringsselskapet til å dekke dette. Dersom du for eksempel brekker benet, vil det være vanskelig å holde huset i orden, handle og lage mat. Dersom du får hjelp til dette av venner og familie, bør dette kreves dekket som hjemmearbeidstap, anbefaler erstatningsadvokaten. 

Dersom man ser seg nødt til å betale andre for hjelp til for eksempel renhold, kan utgiften kreves refundert. Familie i samme husstand må forventes å kunne overta noe av arbeidet, men ikke alt. 

– Forsikringsselskapene vil gjøre en konkret vurdering av om utgiften har vært rimelig og nødvendig, og da vil skadens art og øvrige forhold være vesentlige vurderingskriterier, sier hun. 

Kan få erstatning for eiendeler

Selv ved små skader, er det ikke uvanlig at klær eller andre eiendeler ødelegges. 

– Også slike tap kan kreves erstattet. Dette gjelder også briller, mobiltelefon eller andre personlige eiendeler som ødelegges. Det er vanlig å ikke ha kvitteringer for tøy du har hatt på deg, men selskapene er som hovedregel rimelige i sin vurdering av erstatning for dette. Dersom det gjelder dyrere ting som mobiltelefon og briller, bør man likevel være forberedt på å kunne legge frem den ødelagte eiendelen og kvittering for det man krever erstattet, eller kvittering for reparasjon.

Mange er ikke klar over at det er forsikringsselskapet som betaler dine advokatutgifter hvis du blir skadet på jobb eller i trafikken. 

– Også ved mindre personskader vil du som regel få dekket dine utgifter til juridisk bistand i erstatningssaken. Jeg anbefaler derfor skadelidte å kontakte en advokat med spesialkompetanse på erstatningsrett, avslutter advokat Catharina Skage. 

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Ta kontakt for gratis samtale her.