Ny konto
Erstatning og yrkesskade:

Yrkesskadedekning under Hovedtariffavtalene

Er du ansatt i stat eller kommune og er yrkesskadet, vil du kunne ha krav på erstatning under Hovedtariffavtalene (HTA) i henholdsvis stat og kommune, skriver advokat Tor Ingebrigtsen i denne kommentaren.

EKSPERT PÅ NAKKESKADE: Tor Ingebrigtsen er advokat og partner i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
26.01.2015
Kategori
Yrkesskader
Emner
Kommentarer Tor Ingebrigtsen Yrkesskadeerstatning

Erstatningstesten

Du kan ha krav på erstatning!

Ta testen her

En slik ordning berører svært mange arbeidstakere i Norge. I 2013 var omlag 700.000 arbeidstakere ansatt i offentlig sektor. Mange er ikke klar over at det kan ligge en mulighet for erstatning i Hovedtariffavtalene, og kan derfor gå glipp av betydelige erstatningsbeløp. 

Dersom yrkesskaden inntraff i forbindelse med en bilulykke dekkes den normalt også av bilansvarsforsikringen. Regelsettene knyttet til Yrkesskadeforsikringsloven og Bilansvarsloven vil kunne spille sammen med regelsettene under Hovedtariffavtalene.  

Yrkesskadeforsikringslovens regler og Hovedtariffavtalens regler skal samordnes. I forhold til bilansvaret er det ikke noe tilsvarende krav til samordning.

ERSTATNING OG OPPGJØR: Den dagen skaden konstateres er viktig for erstatningsoppgjøret under HTA. HTA er inngått for visse perioder, og konstateringstidspunktet avgjør hvilken tariffavtale som skal legges til grunn for oppgjøret i din sak. Foto: Shutterstock. 

Dette er reglene for statsansatte:

Staten har egen Hovedtariffavtale (HTA i staten), den siste gjeldende for perioden 1. mai 2014 til 30. april 2016. Det er paragraf 24 i HTA i staten som er relevant i denne sammenheng.

Staten er ikke nødvendigvis bundet av trygdens vedtak når det gjelder spørsmålet om skaden skal anses som yrkesskade eller ikke (dom av 21.02 06 fra Eidsivating Lagmannsrett). Det vil si at statens egen vurdering av dette spørsmålet vil være avgjørende, hvis ikke saken bringes inn for domstolene.

Statens Pensjonskasse administrerer normalt oppgjør under HTA i staten. Men det er likevel slik at forsikringsselskaper i noen tilfeller kan være involvert.

Dette er reglene for kommuneansatte: 

Kommunene har egen Hovedtariffavtale (HTA i kommunene) inngått mellom Kommunenes sentralforbund og Norsk kommuneforbund. Her er det paragraf 11 som er relevant.

Kommunene er bundet av trygdens vedtak gjennom en enighetsprotokoll datert 9. juni 1997.

Oslo kommune har egen særavtale, og kommunen har også eget forsikringsselskap; Oslo Pensjonsforsikring AS. Arbeidsretten avsa den 6. april 2005 en dom av prinsipiell betydning om forståelsen av enkelte bestemmelser i avtalen mellom Fagforbundet og Oslo kommune. I følge dommen er Oslo kommune, som andre kommuner, bundet av trygdens godkjennelse av en skade som yrkesskade. Oslo kommune har endret sin praksis etter denne dommen.

Noen kommuner har i tillegg avtaler om forsikring av sine ansatte ut over det man er forpliktet til etter Hovedtariffavtalen.

STOR BETYDNING: Om lag 700.000 arbeidstakere er ansatt i offentlig sektor. Mange er ikke klar over at de kan gå glipp av betydelige erstatningsbeløp under Hovedtariffavtalene (HTA) i henholdsvis stat og kommune. Foto: Shutterstock.

Forsikringsselskapet den enkelte kommune har tegnet sin forsikring i foretar oppgjør under HTA for kommunene for den aktuelle kommunen.

Her vil vilkårene kunne variere noe fra kommune til kommune avhengig av hvilket forsikringsselskap de har valgt. Men kommunen er til slutt uansett fullt ut ansvarlig i forhold til HTA kommune paragraf 11, slik at kommunen blir selvassurandør for det som eventuelt ikke dekkes under forsikringsavtalen. Dette har også partene avtalt i enighetsprotokollen av 9. juni 1997.

Valg av regelsett

Du som skadelidt kan ikke kreve dobbelt erstatning, det vil si at du ikke kan få full erstatning under alle regelsettene. Du kan velge det regelsettet som gir best resultat for deg.

Hvis du har forsikringsdekning både under Yrkesskadeforsikringsloven og Bilansvarsloven, kan du velge hvilket av forsikringsselskapene du vil forholde deg til (Forsikringsavtaleloven paragraf 6-3). I praksis ønsker forsikringsselskapene at oppgjør skal foretas av bilansvarsselskapet. 

Det er noen forskjeller i vilkår og oppgjør mellom regelsettene som man bør være oppmerksom på, og som kan føre til relativt store økonomiske forskjeller. Det er derfor viktig å foreta beregning av erstatningskravet under de relevante regelsett før man avgjør hva som gir best oppgjør for deg.

ULIKT REGELVERK: Ervervstap, ménerstatning og utgifter erstattes under HTA i staten, mens utgifter ikke erstattes under HTA for kommunene. Foto: Shutterstock. 

Slik skjer erstatningsutmåling

Den dagen skaden konstateres er viktig for erstatningsoppgjøret under HTA. HTA er inngått for visse perioder, og konstateringstidspunktet avgjør hvilken tariffavtale som skal legges til grunn for oppgjøret i din sak.

Konstateringstidspunktet er normalt tidspunktet for første legekontakt for de aktuelle symptomer.

Utmåling av erstatning skjer mer standardisert under HTA enn under Yrkesskadeforsikringsloven og Bilansvarsloven. Utmålingen under Yrkesskadeforsikringsloven er delvis standardisert. Under bilansvaret utmåles erstatningen individuelt.

Erstatning under HTA påvirkes ikke av skadelidtes alder slik som under Yrkesskadeforsikringslovens regler. Under yrkesskadeforsikringsreglene (forskriften) reduseres enkelte erstatningsposter jo eldre man blir over 46 år, og økes jo yngre man er under 45 år.

Ervervstap, ménerstatning og utgifter erstattes under HTA i staten, mens utgifter ikke erstattes under HTA for kommunene.

Inntektstapet dekkes med inntil 15 G ved 100 prosent uførhet (G er folketrygdens grunnbeløp, som fra 1. mai 2014 er kr. 88.370,-). Ménerstatningen er begrenset til maksimum 3 G.

Under HTA utbetales dødsfallserstatning på 15 G (15 ganger Folketrygdens grunnbeløp). Under bilansvaret foretas en individuell utmåling av tap av forsørger, og under yrkesskadeforsikringsreglene vil dødsfallserstatningen bli regulert i forhold til avdødes alder og eventuelle barns alder.

Erstatning etter HTA er fritatt for inntektsbeskatning. Erstatning for påført inntektstap under yrkesskadeforsikringsreglene og under bilansvaret er derimot skattepliktig som ordinær arbeidsinntekt.

HTA inneholder ikke bestemmelser om avkorting av erstatning for medvirkning. Det vil si at det ikke er hjemmel for å redusere erstatningen dersom du skulle ha utvist uaktsomhet. 

Det er likevel slik at forsikringsselskapet knyttet til HTA for kommunene kan påberope avkorting i henhold til Forsikringsavtaleloven paragraf 13-9. Men da kan du senere gå direkte på kommunen og kreve differansen dekket.

Etter Yrkesskadeforsikringsloven må det grov uaktsomhet til før erstatning kan nedsettes ved skade. I forhold til bilansvaret er terskelen alminnelig uaktsomhet.

Erstatning under HTA ytes også når du skades ved ulykke på reise direkte mellom hjem og arbeids/oppdragssted samt på tjenestereiser, i motsetning til Yrkesskadeforsikringsloven som ikke hjemler erstatning for skader som oppstår på reise mellom hjem og arbeidssted.

Samordning mellom regelverkene

I forholdet mellom bilansvaret og HTA skal i prinsippet erstatningsutmålingen ikke samordnes slik som mellom HTA og Yrkesskadeforsikringslovens regler. Man kan imidlertid se for seg at en utbetaling under HTA kan føre til fradrag (i forhold til bilansvaret) etter skadeserstatningslovens paragraf 3-1. 

Det betyr formodentlig at skadelidte kan kreve både ménerstatning og erstatning for ervervsmessig uførhet under HTA, i tillegg til erstatning under bilansvaret.

I saker som avsluttes ved minnelig forlik med bilansvarsselskapet før eventuell ervervsmessig uførhet er konstatert, vil man antagelig kunne fremsette krav under HTA på et senere tidspunkt, dersom det da foreligger et vedtak om uførepensjon.

Foreldelsesfrist på tre år

Krav om erstatning under yrkesskadebestemmelsene i HTA har en foreldelsesfrist på tre år. Det vil si at fristen formodentlig begynner å løpe når det foreligger et trygdevedtak om henholdsvis ménerstatning og uførepensjon etter særreglene for yrkesskade. 

Hver post må imidlertid vurderes hver for seg i forhold til starttidspunktet for foreldelsesfristen slik som i den alminnelige erstatningsretten.

ERSTATNING VED YRKESSKADE: – Er du ansatt i stat eller kommune og er yrkesskadet, vil du kunne ha krav på erstatning under Hovedtariffavtalene (HTA) i henholdsvis stat og kommune. Det forteller advokat Tor Ingebrigtsen i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen. Foto: Shutterstock.

Oppsummering

Det er viktig å være klar over at man i forbindelse med en yrkesskade kan ha rett til erstatning utover det Yrkesskadeforsikringsloven gir grunnlag for med hjemmel i Hovedtariffavtalene i stat og kommune. 

Likeledes kan man som yrkesskadd også ha rett til erstatning under Bilansvarslovens system dersom yrkesskaden er knyttet til et bilansvar (trafikkulykke/bilulykke). 

Det regelsett som gir høyest erstatning for deg skal benyttes.

Valget av regelsett kan ha stor betydning for erstatningsutmålingen. Det er derfor viktig å være bevisst på hvilket regelsett man velger. Er du i tvil bør du kontakte advokat.