Ny konto
Studier og erstatning:

Slik får du erstatning hvis du blir skadet som elev eller student

Du kan ha krav på erstatning hvis du blir skadet i skole- eller studietiden. Her er dine rettigheter.

ERSTATNING: Alle kommuner og fylkeskommuner plikter å sørge for ulykkesforsikring for sine elever. Det kan gi deg erstatning som elev eller student hvis du blir skadet. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
11.09.2017
Kategori
Yrkesskader
Emner
Erstatning Tonje Giertsen Ulykkesforsikring Varig medisinsk invaliditet

Erstatningstesten

Du kan ha krav på erstatning!

Ta testen her

Du kan ha krav på erstatning hvis du blir skadet i skole- eller studietiden. Her er dine rettigheter.

Alle kommuner og fylkeskommuner plikter å sørge for ulykkesforsikring for sine elever. Det kan gi deg erstatning som elev eller student hvis du blir skadet.

– Hvis du blir skadet på vei til eller fra skolen, på skolen, i praksisplass eller på arrangementer i regi av skolen, kan du være dekket av både forsikringer gjennom studiestedet og private forsikringer, sier advokat Tonje Giertsen til dinerstatning.no.

Giertsen er advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, og ekspert på erstatningsrett.  

Hun forteller at dersom du blir skadet som skoleelev eller student kan du ha rett på erstatning gjennom ulykkesforsikring tegnet av kommunen eller fylkeskommunen. 

– Alle kommuner og fylkeskommuner plikter å sørge for ulykkesforsikring for sine elever. Plikten følger av opplæringsloven, sier Giertsen. 

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Ta kontakt for gratis samtale her.

Forsikringen skal gi eleven dekning for skade som skjer på skolen i skoletiden, på vei mellom hjem og skole, under transport, skoleturer, idrettsdager, leirskoler og lignende som skolen er ansvarlig for. 

– Forsikringen skal dekke nødvendige utgifter til behandling og erstatning ved død eller varig medisinsk invaliditet, i den grad slike ytelser ikke er dekket av folketrygdloven, sier hun.

BISTAND: Tonje Giertsen er ekspert på trygderett og erstatningsrett, og jobber som advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen. Foto: advhi.no

Les mer: Her er alt du trenger å vite om erstatning for personskade

Les mer: Her er alt du trenger å vite om erstatning for yrkesskade

Les mer: Her er alt du trenger å vite om erstatning for yrkessykdom

Forskrift til opplæringsloven regulerer hvilken dekning ulykkesforsikringen gir. 

– Forsikringsplikten etter denne forskriften innebærer at skoleeier må forsikre elevene, lærlingene og lærekandidatene minimum i det omfang som følger av forskriften. Skoleeier har imidlertid anledning til å gi elevene bedre dekning enn det som fremgår av minimumsvilkårene, forteller advokaten. 

Erstatning for varig medisinsk invaliditet

Ved varig medisinsk invaliditet som følge av ulykke, skal det ytes en erstatning på minimum fem ganger grunnbeløpet i folketrygden (G) ved 100 prosent varig medisinsk invaliditet. 

– Med varig medisinsk invaliditet menes det hel eller delvis varig skade av medisinsk art. Erstatning som følge av medisinsk invaliditet er en kompensasjon for redusert livskvalitet og ikke en kompensasjon for økonomiske følger av ulykken, påpeker Giertsen. 

Graden av invaliditet regnes ut fra en invaliditetstabell og retningslinjer som er fastsatt av Arbeids- og velferdsdirektoratet. 

Ved lavere grad av invaliditet skal erstatningen reduseres forholdsmessig. Per 1. mai 2017 utgjør grunnbeløpet 93.634 kroner. 

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Ta kontakt for gratis samtale her.

Erstatning ved dødsfall og utgifter til behandling

Ved dødsfall som følge av ulykkesskade gis det en erstatning på 1 G, mens behandlingsutgifter i forbindelse med ulykkesskade kan kreves refundert de to første årene etter at skaden skjedde. 

– Utgifter som tilkommer etter de to første årene etter ulykkesskaden anses gjerne å ha mindre nærhet til ulykkesskaden og dekkes ikke av ulykkesforsikringen, forteller erstatningsadvokaten. 

Forsikringen skal dekke dokumenterte og nødvendige utgifter til lege, tannlege og medisinsk behandling som er utført av en som har rett til full tilbakebetaling fra folketrygden anbefalt av lege eller tannlege. Videre skal forsikringen dekke reise til og fra behandling ut fra billigste transportmiddel. 

– Forsikringen er sekundær i forhold til de dekningsmulighetene som tilbys gjennom folketrygden og yrkesskadeforsikringsloven dersom du er omfattet av den når ulykken skjer. Dette betyr at du først må se om du kan få dekket dine utgifter gjennom andre ordninger før de kreves dekket under ulykkesforsikringen, forklarer Tonje Giertsen. 

Forsikringen dekker ikke utgifter til privat behandling, men den dekker utgifter med maksimalt 0,25 G, som er 23.409 kroner etter dagens grunnbeløp. 

Student i praksisplass

Blir du skadet mens du er i praksis som student kan du være omfattet av arbeidsplassens yrkesskadeforsikring. Yrkesskadeforsikringen vil kunne gi en bedre dekning for dine økonomiske tap, da yrkesskadeforsikringen i tillegg til utgifter og erstatning for varig medisinsk invaliditet dekker blant annet lidt og fremtidig inntektstap.  

– For at studenter ute i praksis skal være omfattet av yrkesskadeforsikringsloven må de være å regne som arbeidstakere etter reglene i loven, sier advokaten. 

– I henhold til juridisk teori er studenter som deltar i det daglige arbeidet på praksisplassen og som utfører tilnærmet de samme oppgavene som virksomhetens ansatte, arbeidstakere slik yrkesskadeforsikringsloven bruker ordet, fortsetter hun. 

I de tilfeller hvor eleven, lærlingen eller lærekandidaten ikke er forsikret gjennom den lovpålagte ordningen i yrkesskadeforsikringsloven, men som likevel er under praktisk yrkesopplæring i arbeidslivet i skolens regi, skal være dekket av skoleeiers ulykkesforsikring. 

Les også: Dette må du vite om yrkesskadeforsikring

Les også: Slik søker du om yrkesskadeerstatning fra NAV 

Private forsikringer

I tillegg til forsikringer tegnet gjennom skolen og eventuell dekning under yrkesskadeforsikringsloven, kan du ha rett til erstatning under privat tegnede ulykkesforsikringer eller forsikringer gjennom dine foreldres arbeidsgivere, såkalte kollektive ulykkesforsikringer. 

– Blir du utsatt for en ulykke, anbefaler vi deg å gå gjennom alle forsikringer du og eventuelt dine foreldre har på skadetidspunktet for å sjekke om forsikringen kommer til anvendelse, sier advokat Tonje Giertsen. 

Du kan også ha rettigheter i NAV og Lånekassen dersom du blir skadet som elev eller student. 

Les flere artikler om yrkesskader her. 

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Ta kontakt for gratis samtale her.