Ny konto
Arbeidsulykke og erstatning

Nesten halvparten av arbeidsulykkene er fallulykker

Fallulykker er den ulykkestypen som skjer oftest i bygg og anlegg. Fall er også den typen ulykke som forårsaker flest alvorlige skader og arbeidsskadedødsfall. Flesteparten av ulykkene kunne vært unngått.

SKJER OFTE: Ulykkene som skjer oftest er at arbeidstaker faller fra tak, golv, stillas og stige. I tillegg er det mange ulykker der arbeidstaker skades av fallende gjenstander, viser ny rapport. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
04.11.2016
Kategori
Yrkesskader
Emner
Arbeidstilsynet Fallulykke Yrkesskadeerstatning

Erstatningstesten

Du kan ha krav på erstatning!

Ta testen her

Rapporten «Ulykker i bygg og anlegg 2015» presenterer utvikling i dødsulykker og skader i næringen, og den gir en analyse av 176 ulykker som Arbeidstilsynet har fulgt opp med fysiske tilsyn i 2015.

Rapporten er skrevet på oppdrag for Charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring.

Våre klienter har fått mer enn én milliard i erstatning siden 1992. Ta kontakt for gratis samtale her.

Nesten halvparten av ulykkene som er med i analysen er fallulykker. Ulykkene som skjer oftest er at arbeidstaker faller fra tak, golv, stillas og stige. I tillegg er det mange ulykker der arbeidstaker skades av fallende gjenstander.

Det opplyser Arbeidstilsynet i en pressemelding.

– Fallulykker har ofte alvorlige konsekvenser for arbeidstakerne. Rapporten viser at det er behov for å jobbe kontinuerlig med sikkerhet i alle faser av et bygge- og anleggsprosjekt og på alle plan – hele tiden. Nå må bransjen og myndighetene bruke kunnskapen i rapporten og sette inn støtet der det trengs mest, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

– Kunnskapsbasert forebygging er særdeles verdifullt for å kunne rette innsatsen der hvor den gir størst og mest gjennomgående effekt. HMS-charteret bidrar til å gjøre veien fra kunnskap til handling kort, og møter partene i arbeidslivets ambisiøse målsetning på en god måte, sier direktør for Statens arbeidsmiljøinstitutt, Pål Molander.

Kan forebygges

Analysen av ulykkene avdekker at det har vært mangler knyttet til alt fra risikostyring og sikkerhetskultur, til arbeidsplaner og opplæring. Vanlige konsekvenser er feil bruk av utstyr, arbeid i høyden uten sikring, at farlige områder ikke er sperret eller merket, og at arbeidstakere velger feil rekkefølge og metode.

FARLIGE FALL: – Fallulykker har ofte alvorlige konsekvenser for arbeidstakerne. Rapporten viser at det er behov for å jobbe kontinuerlig med sikkerhet i alle faser av et bygge- og anleggsprosjekt og på alle plan  – hele tiden, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet. Foto: Arbeidstilsynet.

– Menneskelige feil skjer, men det er viktig å understreke at det ikke er arbeidstakerens skyld at ulykken skjedde. Mennesker gjør feil, men omfanget av feilene kan i stor grad reduseres med blant annet god styring og involvering. Med så mange aktører som det ofte er på en bygge- og anleggsplass, er det helt nødvendig at ansvarsforholdene er klare og oversiktlige, sier Finboe Svendsen.

Unge arbeidstakere er spesielt utsatt og det er mange innleide og utenlandske arbeidstakere blant de skadde.

Rapportens analyser bekrefter i stor grad Arbeidstilsynets erfaringer fra tilsyn og forhold inspektørene kommer over som gjør at etaten stanser arbeid på grunn av fare for liv og helse. Arbeidstilsynet vil naturlig nok legge vekt på denne kunnskapen når aktivitet mot bygg- og anlegg neste år planlegges og prioriteres.  

Færre dødsulykker

I 2015 mistet seks personer livet i arbeidsulykker i bygge- og anleggsvirksomhet. De siste sju årene har gjennomsnittlig rundt ni arbeidstakere omkommet i bygg og anlegg årlig. 

– Det er for tidlig å si om nedgangen i arbeidsskadedødsfall i 2015 er starten på en nedadgående trend, eller om det er en naturlig variasjon, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet. Hittil i 2016 har sju arbeidstakere omkommet i bygg og anlegg.

Bygge- og anleggsvirksomheter rapporterer om 12 arbeidsskader per 1000 ansatt, ifølge Statistisk Sentralbyrå. Næringen er dermed godt over snittet for alle norske yrkesaktive, som er oppunder ni skader per 1000 ansatte. Det er også den næringen som har den største andelen av alle meldte fallulykker som har resultert i død og alvorlig skade.

Viktige anbefalinger

Rapporten, som lanseres 2.november, peker på utfordringer og kommer med anbefalinger om hva som skal til for å forebygge ulykker i bygg og anlegg:

  • Gi god opplæring og sikre at den som skal gjøre jobben er kjent med risikoforholdene han kan komme borti.
  • Operative ledere må være til stede og sørge for å risikovurdere, koordinere og sørge for skikkelige sikkerhetstiltak. Det er mange årsaker til for eksempel fallulykker, men det er spesielt viktig å ha fysiske barrierer som hindrer fall og at disse er i god nok stand.
  • Følge opp at arbeidet foregår sikkert og som planlagt og ha kontroll på at farer som oppstår blir håndtert.
  • Organisering og ansvarsforhold må være klare og kommunikasjonen mellom aktørene om farer må være god.
  • Iverksett forebyggende tiltak rettet mot unge arbeidstakere og innleide arbeidstakere. En stor andel av de innleide som var skadet var utenlandske arbeidstakere.

– Arbeidstilsynet ser positivt på det økende fokuset på HMS i bygge- og anleggsnæringen de siste årene, blant annet gjennom etablering av bransjesamarbeidet i Charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring. Mange bedrifter jobber godt og seriøst med å ivareta sikkerheten til sine ansatte. Men dessverre ser vi altfor ofte at altfor mange ikke har det mest elementære på plass når det gjelder det å forebygge ulykker, sier Ingrid Finboe Svendsen.