Ny konto
Yrkesskade og erstatning:

Nå blir det enklere å kreve erstatning for skader påført i Forsvaret

Ny forsvarslov skal gjøre det enklere å kreve erstatning etter fysiske og psykiske skader i tjenesten.

ERSTATNING: - Ansvaret staten har omfatter også psykiske belastningsskader, sier erstatningsadvokat Henrik W. Bärnholdt. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
23.04.2018
Kategori
Yrkesskader
Emner
Forsvaret Yrkesskadeerstatning

Erstatningstesten

Du kan ha krav på erstatning!

Ta testen her

De som tjenestegjør i forsvaret er en utsatt gruppe når det gjelder forskjellige typer skader. Dette gjelder både yrkesmilitære som har tjenestegjort i utlandet, men også de som avtjener ordinær førstegangstjeneste.  

– Som nasjon har vi ikke alltid vært like flinke til å ta vare på dem som blir påført yrkesskader eller yrkessykdommer mens de tjenestegjør for Norge, men det er fullt mulig å kreve erstatning dersom du får fysiske eller psykiske skader i tjenesten, sier advokat Henrik W. Bärnholdt til dinerstatning.no.

Henrik W. Bärnholdt er erstatningsadvokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen.

– Vi vet av erfaring at mange yrkessykdommer først manifesterer seg etter flere år. Dette gjelder ikke minst psykiske skader som følge av ekstreme påkjenninger. Da er kunnskap og åpenhet om slike temaer viktig, sier Bärnholdt.

Ta kontakt for gratis samtale med advokat hvis du har blitt skadet i Forsvaret. Klikk her.

Ny lov skal gjøre det enklere å få erstatning

En ny forsvarslov skal nå gjennom et forenklet og modernisert språk gjøre det enklere å få oversikt over rettigheter og plikter både for dem som er omfattet av loven, forvaltningen og andre aktører. 

– Den nye loven er en videreføring av gjeldende rett. Hensikten med å slå sammen lovene og bruke et enklere språk er å gjøre informasjonen mer «tilgjengelig», slik at flere i forsvaret forstår hvilke rettigheter de har for eksempel i en yrkesskadesak, sier Bärnholdt.

Lovforslaget var et samarbeid mellom Forsvarsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Direktoratet for forvaltning og IKT, Språkrådet og Forsvaret. 

– Resultatet ble en sammenslåing av fire ulike lover; vernepliktsloven, heimevernloven, militærnekterloven og forsvarspersonelloven, forteller erstatningsadvokaten. 

– Skadet under internasjonale operasjoner

Den nye forsvarsloven erstatter forsvarspersonelloven § 12 b, som slår fast at staten plikter å erstatte tap påført på grunn av skade eller sykdom som følge av tjeneste i en internasjonal operasjon etter 1. januar 2010.  

– Ansvaret staten har omfatter også psykiske belastningsskader.  Det kan være avgjørende med kyndig bistand i disse sakene, ettersom bestemmelsen også slår fast at avgjørelsen ikke kan påklages, og at den som har fått erstatning etter denne bestemmelsen, ikke kan få ytterligere erstatning fra staten på annet grunnlag, sier advokaten. 

Les mer: Her er alt du trenger å vite om erstatning for yrkesskade

Les mer: Her er alt du trenger å vite om erstatning for yrkessykdom

Les mer: Her er alt du trenger å vite om erstatning for personskade

Les mer: Her er alt du trenger å vite om erstatning etter trafikkulykke

– Skadet under verneplikten

Engangserstatningen er en standardisert erstatning som utbetales vernepliktige og enkelte andre som blir skadet eller er påført en sykdom under førstegangstjenesten.

ERSTATNINGSADVOKAT: Bärnholdt er advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, og ekspert på personskadesaker og erstatningsrett. Foto: advhi.no

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Ta kontakt for gratis samtale her.

Dersom du som vernepliktig blir påført en skade eller en sykdom under tjenesten som gir en varig medisinsk invaliditetsgrad (vmi), kan du ha krav på en engangserstatning etter den nye § 33 i forsvarsloven.

Dersom medisinsk invaliditet ikke er fastsatt, eller den er lavere enn 15 prosent, skal Forsvarets sanitet fastsette den medisinske invaliditeten. 

– Det er verd å merke seg at du har krav på erstatning allerede fra 2 prosent varig medisinsk  invaliditetsgrad når sykdom har oppstått i tjenesten eller har sammenheng med tjenesten, sier han. 

– Det samme gjelder for skade oppstått under tjenesten. Videre gis det erstatning fra 15 prosent varig medisinsk invaliditetsgrad dersom sykdommen har oppstått under tjenesten, og den ikke har sammenheng med tjenesten, samt når skaden er påført i fritiden og under permisjon, forteller Bärnholdt.

Kan ha krav på opptil 1,4 millioner

Når det gjelder erstatningens størrelse er den medisinske invaliditetsgraden også avgjørende. I tillegg er det av betydning om skaden har skjedd i eller utenfor tjenesten. 

– Ved 100 prosent medisinsk invaliditet utgjør erstatningen 15 G dersom skaden er oppstått i tjenesten og har sammenheng med denne. Erstatningen reduseres forholdsmessig i forhold til graden av medisinsk invaliditet, forteller erstatningsadvokaten.

1 G utgjør per 1. mai 2017 kr 93 634

For skader som er oppstått eller påført i tjenesten, og som har sammenheng med tjenesten, ytes engangserstatning ned til 2 prosent medisinsk invaliditet, mens skader som oppstår på fritiden, eller som ikke har sammenheng med tjenesten, tilsvarer en erstatning på maksimalt 7,5 G. 

– Ved dødsfall har de etterlatte krav på erstatning etter samme bestemmelse. Med etterlatte mener man barn, ektefelle, samboer som er likestilt med ektefelle – eller annen voksen person som for en vesentlig del ble forsørget av avdøde, sier han. 

Les flere artikler om yrkesskader her. 

– Viktig med ekspertise på erstatningsrett

Bärnholdt påpeker at erstatningssaker for forsvarspersonell kan være kompliserte. Som regel er det nødvendig for skadelidte med bistand fra en advokat med spesialistkompetanse på erstatningsrett. 

– Det er viktig å være klar over at Statens pensjonskasse plikter å dekke skadelidtes såkalt rimelige og nødvendige utgifter til advokat i kompensasjonssakene og yrkesskadeforsikringssakene, avslutter advokat Henrik W. Bärnholdt.

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Ta kontakt for gratis samtale her.