Ny konto
Yrkesskade og erstatning:

Her er særfordelene du har krav på ved yrkesskade

Her er oversikten over hvilke særfordeler du har krav på fra NAV ved sykdom eller skade forårsaket av en yrkesskade.

SKADET PÅ JOBB: Det finnes en rekke særfordeler du har krav på dersom du er påført en yrkesskade. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
07.04.2015
Kategori
Yrkesskader
Emner
Erstatning NAV Yrkesskadeerstatning

Erstatningstesten

Du kan ha krav på erstatning!

Ta testen her

– Det finnes en rekke særfordeler du har krav på dersom du er påført en yrkesskade, forteller advokat Lene B. Sørlie til dinerstatning.no.

Lene B. Sørlie er advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, og ekspert på erstatningsrett og trygderett.

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Ta kontakt for gratis samtale om din yrkesskadesak her.

Her følger de viktigste og mest relevante særfordelene du bør vite om som yrkesskadet: 

Stønad til helsetjenester

Ved yrkesskade eller yrkessykdom ytes det full dekning for nødvendige utgifter til legehjelp, tannlegehjelp, fysikalsk behandling og legemidler, så lenge man oppfyller vilkårene for stønad etter paragrafene 5-3 til 5-24 i Lov om folketrygd. Blant annet skal folketrygden dekke egenandelen til lege og fysioterapi. 

Stønad ved gravferd

Dersom dødsfallet skyldes en skade eller sykdom som anses som en yrkesskade etter folketrygdloven, får en dekket de nødvendige utgifter med fradrag for en egenandel på 10 prosent av full gravferdsstønad. I tillegg vil en få dekket utgifter til båretransport til bosted, selv om dødsfallet skjer i utlandet eller bostedet ligger utenfor Norge.  

NAV: Advokat Lene B. Sørlie i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen er ekspert på erstatningsrett og trygderett. Foto: ADVHI.

Sykepenger 

Ved sykepenger gjelder ikke krav om opptjeningstid, samt at sykepenger ytes minst ut fra det sykepengegrunnlaget vedkommende hadde på skadetidspunktet. 

Arbeidsavklaringspenger

Ved arbeidsavklaringspenger gjelder ikke krav om forutgående medlemskap i folketrygden samt at arbeidsavklaringspenger ytes ved reduksjon av arbeidsevnen ned til 30 prosent. 

Videre skal ikke arbeidsavklaringspengegrunnlaget settes lavere enn antatt årlig arbeidsinntekt på skadetidspunktet. Det skal i tillegg fastsettes en særskilt uføregrad for den del av uførheten som skyldes yrkesskade eller sykdom. Det skal ses bort fra uførhet som skyldes andre forhold enn yrkesskaden, når denne delen utgjør under 30 prosent av den totale uførheten.

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Ta kontakt for gratis samtale om din yrkesskadesak her.

Uføretrygd 

Ved uføretrygd gjelder ikke krav om forutgående og fortsatt medlemskap i folketrygden og uføretrygd ytes ved uføregrader ned til 30 prosent. 

Det skal videre fastsettes en særskilt uføregrad for den del av uførheten som skyldes yrkesskaden, og det ses bort fra uførhet som skyldes andre forhold enn yrkesskaden, når denne delen utgjør mindre enn 30 prosent av den totale uførheten. 

Dersom antatt årlig arbeidsinntekt på skadetidspunktet gir høyere ytelse, skal denne inntekten legges til grunn for beregningen av uføretrygd. 

Les mer om hvordan den nye uføretrygden beregnes her: Dette betyr endringene i uførepensjonen for deg 

Ménerstatning:

Dersom du har blitt påført en varig skade/sykdom som følge av yrkesskade, vil du kunne ha rett på ménerstatning. Ménerstatning skal gi kompensasjon for ulemper av ikke- økonomisk art. 

Vilkåret for å få tilkjent ménerstatning er at skaden eller sykdommen er varig og betydelig samt gir en medisinsk invaliditet på minst 15 prosent. Medisinsk invaliditet vil si den fysiske og/eller psykiske funksjonsnedsettelsen som en bestemt skade eller sykdom forårsaker. 

Ménerstatning fastsettes og beregnes ut fra forskrift om ménerstatning ved yrkesskade.

Invaliditetsgraden fastsettes når medlemmet har gjennomgått hensiktsmessig medisinsk behandling og rehabilitering og tilstanden har stabilisert seg. Invaliditetsgraden fastsettes ut fra forskriftens medisinske invaliditetstabell.

Ménerstatning kan tidligst innvilges 12 måneder etter skadetidspunktet.

Pensjon til gjenlevende ektefelle

Ved dødsfall som skyldes en yrkesskade, gjelder ikke krav om forutgående og fortsatt medlemskap i folketrygden. Videre gjelder ikke krav om ekteskapets varighet eller om barn. 

Videre er det særregler for beregningen av gjenlevende pensjon. 

Barnepensjon

Ved dødsfall som skyldes en yrkesskade, gjelder ikke krav om forutgående og fortsatt medlemskap i folketrygden. Videre vil ikke barnepensjonen reduseres på grunn av manglende trygdetid. 

Barnepensjonen kan videre ytes frem til barnet fyller 21 år, dersom barnet har utdanning som sin hovedbeskjeftigelse. 

Alderspensjon

Dersom du mottar uføretrygd på grunn av yrkesskade, vil du ved fylte 67 år få beregnet alderspensjonen etter særregler. 

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Ta kontakt for gratis samtale om din yrkesskadesak her.