Ny konto
Yrkesskade og erstatning:

Færre døde på jobb i 2015

Arbeidstilsynet har registrert 31 dødsfall som følge av arbeidsulykker i landbasert arbeidsliv i 2015. Dette er markant færre enn foregående år.

UTSATTE YRKER: Tradisjonelt er det fire næringer som peker seg ut med flest arbeidsskadedødsfall: Transport, landbruk, bygg og anlegg og industri. 77 prosent av dødsulykkene skjedde innenfor disse næringene i 2015. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
24.01.2016
Kategori
Yrkesskader
Emner
Arbeidstilsynet Yrkesskadeerstatning

Erstatningstesten

Du kan ha krav på erstatning!

Ta testen her

I perioden fra 2011 til 2014 er det i snitt registrert 46 arbeidsskadedødsfall per år.

– Hvert arbeidsskadedødsfall er ett for mye. Det er alvorlig at 31 mennesker døde på jobb i 2015. Samtidig kan vi for første gang på flere år se en tydelig nedgang i antall omkomne, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

I løpet av de siste 40 årene er det kun ett tidligere år hvor antall omkomne har vært så lavt som i 2015.

– Det er for tidlig å si om dette er en trend, men det er likevel svært positivt å se en nedgang i arbeidsskadedødsfall. Arbeidsulykker kan og skal forebygges, og bransjene selv må i samarbeid med partene og Arbeidstilsynet fortsette å holde trykket oppe for å skape sikkerhet på arbeidsplassen.

Utenlandske arbeidstakere mer utsatt

Elleve av de 31 som døde på jobb i landbasert arbeidsliv i 2015 var utenlandske arbeidstakere, det vil si 35 prosent av alle landbaserte arbeidsskadedødsfall. I fireårsperioden 2011-2014 hadde 20 prosent av de omkomne utenlandsk statsborgerskap, men også i 2014 var andelen på omtrent samme nivå som i 2015.

Fire av de utenlandske omkomne i 2015 kom fra Polen, to fra Latvia, mens de øvrige kom fra Bulgaria, Litauen, Portugal, Sverige og Tyskland.

– Risikofylte arbeidsoppgaver, språkproblemer, dårlig opplæring og mangel på verneutstyr forklarer hvorfor utenlandske arbeidstakere ser ut til å ha større risiko for arbeidsulykker enn norske arbeidstakere, sier Ingrid Finboe Svendsen.

Flest arbeidsskadedødsfall i transport

Tradisjonelt er det fire næringer* som peker seg ut med flest arbeidsskadedødsfall: Transport, landbruk, bygg og anlegg og industri. 77 prosent av dødsulykkene skjedde innenfor disse næringene i 2015. Flest arbeidsskadedødsfall skjedde innen transport (ni omkomne) og landbruk (sju omkomne). Dette er på samme nivå som de siste tre-fire årene.

FÆRRE ULYKKER: – Hvert arbeidsskadedødsfall er ett for mye. Det er alvorlig at 31 mennesker døde på jobb i 2015. Samtidig kan vi for første gang på flere år se en tydelig nedgang i antall omkomne, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet. Foto: Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet ønsker å bidra til bedre sikkerhet og færre arbeidsulykker og er tungt inne i flere av de mest utsatte bransjene. Bygg- og anlegg er en bransje Arbeidstilsynet har fulgt tett gjennom flere år, og i perioden 2015-2016 har Arbeidstilsynet en egen satsing i transportbransjen.

– I våre tilsyn i transportbransjen fokuserer vi blant annet på systematisk HMS-arbeid, at arbeidsgiver skal gi ansatte god opplæring, og at arbeidsutstyr vedlikeholdes. Dette er viktig å ha på plass for å forebygge ulykker, sier Finboe Svendsen.

Det har ikke vært arbeidsulykker hvor flere personer omkom i en hendelse i 2015.

Arbeidstilsynets rapport «Arbeidsskadedødsfall i Norge» viser at når man undersøker hvilke årsaker som ligger bak arbeidsskadedødsfall i transport, så er viktige årsaker mangelfulle risikovurderinger, for dårlig planlegging av arbeidet, og svakheter ved kjøretøy og utstyr. Ettersom yrkene innen transportarbeid er preget av alenearbeid, er arbeidstakeren mer sårbar for feil og mangler.

– Dette understreker viktigheten av opplæring og gode risikovurderinger i alle næringer. Enkelt sagt handler risikovurdering om å skaffe seg en oversikt over farer på arbeidsplassen, og hvordan hindre at farlige situasjoner oppstår. Arbeid i trafikken og med kjøretøy generelt må risikovurderes på linje med annet arbeid.

Flest arbeidsskadedødsfall i vest

I 2015 skjedde flest arbeidsskadedødsfall på Vestlandet (10 omkomne), i Østfold og Akershus (6 omkomne) og i Midt-Norge (4 omkomne).

* Næring som arbeidsgivers virksomhet er registrert innenfor.

Tabell 1. Arbeidsskadedødsfall etter arbeidsgivers næring

Arbeidsgivers næring Antall 
Transport og lagring 9
Jordbruk, skogbruk og fiske 7
Bygge- og anleggsvirksomhet 6
Varehandel, reparasjon av motorvogner 2
Industri 2
Bergverksdrift og utvinning 1
Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet 1
Informasjon og kommunikasjon 1
Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 1
Ukjent 1
Antall dødsfall 31

Tabell 2. Arbeidsskadedødsfall fordelt på region for ulykkessted

Region Antall
Vestlandet 10
Østfold og Akershus 6
Midt-Norge 4
Nord-Norge 3
Oslo 3

Tabell 3. Arbeidsskadedødsfall fordelt på statsborgerskap 

Statsborgerskap Antall
Norge 20
Polen 4
Latvia 2
Litauen 1
Sverige 1
Bulgaria 1
Portugal 1
Tyskland 1
Antall dødsfall 31

Tabell 4. Arbeidsskadedødsfall fordelt på kjønn

Kjønn Antall
Kvinne 2
Mann 29
Antall dødsfall 31

Kilde: Arbeidstilsynet