Ny konto
Yrkesskade og NAV:

Dette må du vite om yrkesskader hvis du jobber på sjøen

Dagens fiskere og sjømenn lever med høy risiko for skader og ulykker på jobben. De risikerer også å navigere mellom holmer og skjær i det offentlige dersom ulykken er ute.

ERSTATNINGSADVOKAT: Bärnholdt er advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, og ekspert på personskadesaker og erstatningsrett. Foto: advhi.no

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
16.01.2017
Kategori
Yrkesskader
Emner
NAV Yrkesskadeerstatning

Erstatningstesten

Du kan ha krav på erstatning!

Ta testen her

Kystfolket har alltid visst om farene som følger med arbeid på havet. For sjøfolk er det heller ikke mangel på tunge løft, kjemikalier, skadelig støy fra maskiner og fall- og klemskader.  

Dette gjør sjøen til en av de mest skadeutsatte arbeidsplassene i norsk arbeidsliv. 

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Ta kontakt for gratis samtale her.

– Ansatte som jobber med båt og sjø utsettes for mange påkjenninger og ulykker som kan føre til yrkessykdom eller yrkesskade, sier advokat Henrik W. Bärnholdt til dinerstatning.no. 

Henrik W. Bärnholdt er advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, og ekspert på yrkesskade og erstatningsrett.

Advokaten forteller at for å få godkjent en skade som yrkesskade er hovedregelen at denne må ha skjedd i arbeidstiden på arbeidsstedet under utførelse av arbeidet. 

Statistikk fra Sjøfartsdirektoratet for 2015 viser at hele 276 sjømenn ble skadet på jobb. Tallene for 2016 er ennå ikke klare. 

Mellom 2009 og 2014 ble det registrert 1639 personskader på sjøen. Støt- og klemskader samt fall over bord er overrepresentert blant de registrerte ulykkene. 

I samme periode var det hele 89 dødsulykker blant sjømenn.

– For sjøfolk og fiskere er det derfor viktig at de har yrkesskadedekning som gir særfordeler utover folketrygdens ordinære stønadssystem, sier Bärnholdt.

Denne dekningen gjelder under hele tidsrommet de oppholder seg om bord.

Les mer: Her er alt du trenger å vite om erstatning for personskade

Les mer: Her er alt du trenger å vite om erstatning for yrkesskade

Les mer: Her er listen over yrkesskadene som normalt gir deg erstatning

Les mer: Her er alt du trenger å vite om erstatning etter båtulykke

Les mer: Her er alt du trenger å vite om «Loss of license»-forsikring

Fiskere i fiskermantallet er yrkesskadedekket

Fiskere som er tatt opp i fiskermanntallet opprettet i henhold til lov om rettledningstjenesten i fiskerinæringen, er obligatorisk yrkesskadedekket etter Folketrygdlovens paragraf 13-7. Selv om du driver fiske som selvstendig næring trenger du altså ikke å tegne frivillig yrkesskadetrygd i folketrygden.

ER DEKKET: Fiskere som er tatt opp i fiskermanntallet opprettet i henhold til lov om rettledningstjenesten i fiskerinæringen, er obligatorisk yrkesskadedekket. Foto: Shutterstock.com.

Det har ingen betydning for yrkesskadedekningen om vedkommende er tatt opp på fiskermanntallets blad A (fiske som binæring) eller blad B (fiske som hovednæring), men det er viktig å merke seg at yrkesskadedekningen kun gjelder for yrkesskade som oppstår under utøvelse av næringen, etter nærmere vilkår.

Sykepenger for fiskere 

Dersom du blir arbeidsufør på grunn av sykdom eller skade, skal sykepenger gi kompensasjon for bortfall av arbeidsinntekt det første året. 

– Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at det i tillegg til at det gjelder spesielle regler for pensjon og skatt, også gjelder spesielle sykepengeregler for sjømenn og fiskere, påpeker Bärnholdt.

Som fisker kan du være arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende eller begge deler. Hvis du mottar lott, regnes du som selvstendig næringsdrivende, mens du regnes som arbeidstaker dersom du har hyre.

– Personer som har fiske som hovednæring er omfattet av en kollektiv forsikring som gir rett til sykepenger fra første fraværsdag med 100 prosent av inntektsgrunnlaget. I tillegg har de en helårs sykepengedekning. Du har da rett til sykepenger selv om du har vært i arbeid i mindre enn fire uker. Dette fordrer imidlertid at du fyller de nærmere vilkårene for å bli oppført på «blad B» i Fiskermanntallet, forklarer erstatningsadvokaten.

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Ta kontakt for gratis samtale her.

Må søke særskilt om sykepenger

Sykepenger til en fisker etter den kollektive forsikringen beregnes etter de vanlige regler for selvstendig næringsdrivende. 

– En slik beregning vil omfatte den samlede inntekt vedkommende har som selvstendig næringsdrivende, også inntekt som faller utenfor fiskerinæringen, forteller Bärnholdt. 

Du må søke særskilt om dette, og det gjør du ved å fylle ut «Egenerklæring» på del D av sykmeldingen. 

Hvis du er arbeidstager, altså har hyre, er det arbeidsgiverens ansvar å fylle ut og sende inn skjemaet NAV 08-30.01 «Inntektsopplysninger for arbeidstaker som skal ha sykepenger». 

Er du selvstendig næringsdrivende, altså mottar lott, må du selv fylle ut skjemaet NAV 08-35.01 «Inntektsopplysninger for selvstendig næringsdrivende og/eller frilansere som skal ha sykepenger».

Sykepenger for sjømenn

For sjømenn beregnes sykepenger som for andre arbeidstakere med to unntak: 

For det første kan du få sykepenger hvis du er arbeidsufør som sjømann, selv om du ikke er arbeidsufør til arbeidslivet forøvrig. 

For det andre har du rett til sykepenger selv om du har vært i arbeid i mindre enn fire uker. 

– Sjømenn søker om sykepenger på samme måte som ordinære arbeidstakere, forteller Bärnholdt.

Forsikringsdekning i tillegg til ytelser fra folketrygden

Det er viktig å være klar over at fiskere og sjømenn, i likhet med andre arbeidstagere i Norge, i tillegg til de offentlige ytelsene som er kommentert ovenfor har krav på utbetalinger under den obligatoriske yrkesskadeforsikringen som alle arbeidsgivere i Norge plikter å tegne for sine ansatte.


ERSTATNINGSADVOKAT: Bärnholdt er advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, og ekspert på personskadesaker og erstatningsrett. Foto: advhi.no

For sjøfolk er det også vanlig å være omfattet av en såkalt «Loss of licence» forsikring.

Les også: Slik søker du om yrkesskadeerstatning fra NAV 

Les også: Her er særfordelene du har krav på ved yrkesskade

Les også: Slik vurderer NAV om du har en yrkesskade 

 «Loss of licence» forsikring 

For mange som har arbeid om bord på norske skip er det krav om at de skal ha en godkjent helseerklæring fra en sjømannslege. Dette skal sikre at arbeidstakeren er helsemessig skikket til tjeneste om bord, altså ikke lider av en medisinsk tilstand som kan antas å bli forverret ved tjeneste til sjøs eller utgjør en fare for helse og sikkerhet for andre om bord. 

– En yrkesskade eller yrkessykdom kan raskt føre til at du ikke lenger oppfyller kravene for slik helseattest, og at du følgelig blir satt på land og må omskoleres. Du mister altså retten til å arbeide til sjøs – «loss of licence». 

– Dette innebærer naturlig nok en stor omveltning, og i denne omstillingsfasen vil en forsikringsutbetaling kunne komme godt med.  En «loss of licence»-forsikring gir rett til erstatning ved tap av lisens som er nødvendig for å utøve et bestemt yrke. 

– Det er konkrete vilkår for å kvalifisere for utbetaling under en «loss of licence»-forsikring. Blant annet at helseattesten er varig tapt som følge av sykdom eller skade, sier Bärnholdt. 

Ikke alltid like lett å navigere

Det finnes klagemuligheter dersom du får avslag på utbetaling under «loss of licence»-forsikring, ikke får skaden godkjent som yrkesskade hos NAV eller forsikringsselskapet, eller får problemer med utbetaling av sykepenger. 

– Det er et paradoks at de som jobber på sjøen, i primærnæringene, i industrien, og i bygg- og anleggsbransjen, og som alle er avgjørende bidragsytere til vårt velferdssamfunn, dessverre ofte går seg vill og stanger hodet i rigide regler og kompliserte prosesser når uhellet først er ute, sier yrkesskade-eksperten. 

– At man derfor som regel er helt avhengig av kvalifisert bistand for å få de ytelsene man har krav på, både fra NAV og forsikringsselskapene, er dessverre et faktum avslutter advokat Henrik W. Bärnholdt.

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Ta kontakt for gratis samtale her.