Ny konto
Yrkesskade og erstatning:

Dette har du krav på hvis du skader deg i militæret

Som soldat er det risiko for at du skader deg på jobben. I så fall kan du ha krav på erstatning.

ERSTATNING: - Ansvaret staten har omfatter også psykiske belastningsskader, sier erstatningsadvokat Henrik W. Bärnholdt. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
28.02.2018
Kategori
Yrkesskader
Emner
Erstatning Yrkesskadeerstatning

Erstatningstesten

Du kan ha krav på erstatning!

Ta testen her

Forsvarets personell teller omlag 17.000 mennesker, og hvert år fullfører cirka 7000 ungdommer førstegangstjeneste. I tillegg kommer over 100.000 norske veteraner som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner siden 2. verdenskrig.

– Som nasjon har vi ikke alltid vært like flinke til å ta vare på dem som blir påført yrkesskader eller yrkessykdommer mens de tjenestegjør for Norge, men det er fullt mulig å kreve erstatning dersom du får fysiske eller psykiske skader i tjenesten, sier advokat Henrik W. Bärnholdt til dinerstatning.no.

Bärnholdt er advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, og ekspert på yrkesskade og erstatningsrett. 

– Vi vet av erfaring at mange yrkessykdommer først manifesterer seg etter flere år. Dette gjelder ikke minst psykiske skader som følge av ekstreme påkjenninger. Da er kunnskap og åpenhet om slike temaer viktig, sier Bärnholdt.

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Ta kontakt for gratis samtale her.

Erstatningsordning for vernepliktige 

Vernepliktige som påføres skader eller sykdom under førstegangstjenesten kan ha krav på erstatning etter yrkesskadeforsikringsloven eller etter en forskrift om personell som avtjener verneplikt.

Erstatning etter forskriften:

– Formålet med forskriften er at vernepliktige og øvrig personell som omfattes av forskriften samt deres etterlatte skal få rask økonomisk hjelp uten komplisert saksbehandling ved varig medisinsk invaliditet og i forbindelse med dødsfall, sier erstatningsadvokaten. 

ERSTATNINGSADVOKAT: Bärnholdt er advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, og ekspert på personskadesaker og erstatningsrett. Foto: advhi.no

Les mer: Her er alt du trenger å vite om erstatning for yrkesskade

Les mer: Her er alt du trenger å vite om erstatning for yrkessykdom

Les mer: Her er alt du trenger å vite om erstatning for personskade

Les mer: Her er alt du trenger å vite om erstatning etter trafikkulykke

Det er et vilkår for utbetaling at skaden eller sykdommen resulterer i varig mén som kvalifiserer for en medisinsk invaliditetsgrad.

– Invaliditetsgraden skal fastsettes av en medisinsk spesialist, og vurderingen vil ofte være gjenstand for diskusjoner siden størrelsen på engangserstatningen beregnes basert på den medisinske invaliditetsgraden. Erstatningens størrelse er også avhengig av om skaden skjedde i eller utenfor tjenesten, sier Bärnholdt. 

Skader som oppstår i tjenesten og i sammenheng med denne vil gi en erstatning på maks 15 ganger folketrygdens grunnbeløp. 1G utgjør 92.576 kroner per 1. mai 2016. 

– Skader som er oppstått i fritiden, eller som ikke har sammenheng med tjenesten vil gi en maksimal erstatning på 7,5 G, under forutsetning av at den medisinske invaliditetsgraden er minst 15 prosent, forklarer advokaten.

Erstatningen utbetales som en engangsutbetaling, men det er viktig å være oppmerksom på at en erstatning etter forskriften kommer i tillegg til lovbestemte trygdeytelser. 

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Ta kontakt for gratis samtale her.

Engangserstatningen reduseres imidlertid krone for krone i den grad det er utbetalt erstatning på annet rettslig grunnlag fra staten for den påførte skaden. 

Videre vil allerede utbetalt engangserstatning kommer til fradrag i erstatningen som utbetales etter lov om skadeserstatning, lov om yrkesskadeforsikring eller erstatning på annet rettslig grunnlag.

Last ned skjemaet «Skademelding ved personskade» fra Statens pensjonskasse her. 

Erstatning etter Yrkesskadeforsikringsloven:

Alternativt til erstatning i henhold til forskriften, kan det utbetales erstatning til vernepliktige i henhold til reglene i Yrkesskadeforsikringsloven. 

Les også: Dette må du vite om yrkesskadeforsikring 

Egne ordninger for personell i internasjonale operasjoner 

Mange veteraner sliter fysisk eller psykisk etter sin innsats for Norge. Det har imidlertid ikke alltid vært like lett å få den bistanden og den erstatningen de burde ha krav på når de kommer tilbake etter endt tjeneste. 

– Det er imidlertid gledelig at støtteordninger for denne yrkesgruppen har bedret seg i de senere år, sier Bärnholdt.  

Staten har også et objektivt erstatningsansvar ved personskade i internasjonale operasjoner etter forsvarsloven. Dette betyr at staten uavhengig av skyld skal erstatte tap påført sivilt personell, militært tilsatte eller vernepliktige på grunn av skade eller sykdom oppstått som følge av tjenesten.

– Dette betyr at personell som påføres skader i eller som følge av tjenesten, også psykiske skader, kan ha krav på erstatning, sier advokaten. 

Selv om man deltar i en militær operasjon i utlandet, vil man være omfattet av yrkesskadeforsikringsloven etter nærmere vilkår.

– Men erstatningen kommer ikke automatisk. Den enkelte skadelidte må selv sørge for å kreve sin rett, påpeker Bärnholdt.

Skader påført i internasjonale operasjoner etter 31. desember 2009

Erstatningsordningen for forsvarspersonell gjelder for dem som er påført personskade i internasjonale operasjoner etter 2009. 

Staten plikter å erstatte tap påført sivilt eller militært personell på grunn av skade eller sykdom oppstått som følge av tjeneste i en internasjonal operasjon. Både fysiske og psykiske skader er omfattet.

Etter en særavtale om tjenestegjøring i internasjonale operasjoner er maksimumserstatningen etter fellesbestemmelsene i Hovedtariffavtalen satt til 65 G (kr 6 017 440 per i dag). 

I alvorlige tilfeller der beløpsbegrensningen i Hovedtariffavtalen ikke gir full erstatning, vil imidlertid yrkesskadeforsikringsloven kunne sikre en høyere erstatning.

Billighetserstatning

Både de som har deltatt i internasjonale operasjoner før og etter 2010 kan ha krav på billighetserstatning. 

– Dette er en forenklet erstatningsordning for de som har fått varig psykiske skader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner, og det er viktig å merke seg at man kan ha krav på billighetserstatning selv om man klarer å stå i fullt arbeid, påpeker Bärnholdt. 

YRKESSYKDOM: – Vi vet av erfaring at mange yrkessykdommer først manifesterer seg etter flere år. Dette gjelder ikke minst psykiske skader som følge av ekstreme påkjenninger, sier advokat Henrik Bärnholdt. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Ved krav om billighetserstatning kreves det at det foreligger årsakssammenheng mellom den psykiske skaden og utført tjeneste, og den psykiske skaden må ha gitt en varig medisinsk invaliditet på minst 15 prosent. 

Ved 54 prosent varig medisinsk invaliditet kan man få maksimal erstatning på 6 G, som utgjør 555.456 kroner per i dag. Ved lavere invaliditet reduseres erstatningen tilsvarende. 

– Erstatningen blir utbetalt som et engangsbeløp, og denne typen erstatning er fritatt for inntektsbeskatning, forteller erstatningsadvokaten. 

Det er laget en egen forskrift om denne typen billighetserstatning i forsvaret, og erstatning etter forskriften kommer i tillegg til lovbestemte trygdeytelser og utbetalinger under private forsikringer.

Last ned søknadsskjemaet «Søknad om erstatning for psykisk senskade etter tjeneste i internasjonal operasjon» her.

– Skader påført i internasjonale operasjoner før 2010

De som har fått varig psykisk skade etter tjeneste i internasjonale operasjoner i perioden mellom 1. januar 1978 og 31. desember 2009 har to muligheter for erstatning: «billighetserstatning» (se ovenfor) eller «kompensasjon».

Kompensasjon

Kompensasjonsordningen gjelder for de som er påført en varig psykisk skade som følge av tjenesten, og som derfor har falt helt eller delvis ut av arbeid. Ved denne vurderingen skal det innhentes spesialisterklæring fra en psykiater, forteller Bärnholdt. 

Som 100 prosent varig ervervsmessig ufør, vil maksimal kompensasjon være 65 G. Ved lavere uførhet reduseres kompensasjonen forholdsmessig.

Dersom du har krav på kompensasjon, vil du ikke ha krav på billighetserstatning i tillegg.

Last ned søknadsskjemaet «Søknad om erstatning for psykisk seinskade etter tjeneste i internasjonal operasjon» her.

– Viktig med ekspertise på erstatningsrett

Bärnholdt påpeker at disse erstatningssakene kan være kompliserte. Som regel er det nødvendig for skadelidte med bistand fra en advokat med spesialistkompetanse på erstatningsrett. 

– Det er derfor viktig å være klar over at Statens pensjonskasse plikter å dekke skadelidtes såkalt rimelige og nødvendige utgifter til advokat i kompensasjonssakene og yrkesskadeforsikringssakene, men ikke i billighetserstatningssakene, avslutter advokat Henrik W. Bärnholdt.

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Ta kontakt for gratis samtale her.