Ny konto
Studier og erstatning:

Dette har du krav på hvis du blir syk eller skadet som student

Det kan bli vanskelig å fullføre utdannelsen som planlagt hvis du blir skadet eller syk mens du studerer. Dette har du krav på fra NAV og Lånekassen.

KRAV: - Hvis du blir syk når du studerer kan du har rett til omgjøring av stipend og lån fra Lånekassen eller ytelse fra NAV, sier advokat Tonje Giertsen til dinerstatning.no. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
13.03.2017
Kategori
Yrkesskader
Emner
Lånekassen NAV Tonje Giertsen Yrkesskadeerstatning

Erstatningstesten

Du kan ha krav på erstatning!

Ta testen her

– Hvis du blir syk når du studerer kan du har rett til omgjøring av stipend og lån fra Lånekassen eller ytelse fra NAV, sier advokat Tonje Giertsen til dinerstatning.no. 

Tonje Giertsen er advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, og er ekspert på erstatningsrett og trygderett. 

Arbeidsavklaringspenger fra NAV

Er du over 18 år og har avsluttet studier på grunn av sykdom eller skade, eller har behov for behandling for sykdom for å gjenoppta studiene, kan du ha rett til arbeidsavklaringspenger fra NAV. 

– Hovedregelen for å ha rett til arbeidsavklaringspenger er at du har fått din arbeidsevne nedsatt på grunn av sykdom, skade eller lyte. Arbeidsevnen skal som hovedregel vurderes i forhold til mulighetene for å utføre ethvert arbeid, forteller Giertsen. 

I reglene for rett til arbeidsavklaringspenger finnes det en studentbestemmelse som gir unntak fra vilkåret om at du skal vurderes i forhold til ethvert arbeid. Denne bestemmelsen betyr at du kan få arbeidsavklaringspenger i en periode der du er under aktiv behandling slik at du skal kunne gjenoppta en avbrutt studie. 

– Unntaket for studenter i en behandlingsperiode kommer ikke til anvendelse dersom sykdommen eller skaden enten fører til et avbrudd i studiene av lengre varighet, at medlemmet må avslutte den påbegynte utdanningen, eller at medlemmet trenger annen og mer omfattende bistand fra NAV for å komme tilbake i arbeid, sier hun. 

– I slike tilfeller vil en bli vurdert etter hovedregelen. Det samme gjelder de tilfellene hvor det etter hvert viser seg at arbeidsuførheten vil vare lengre enn seks måneder, fortsetter Giertsen.

 Må være ute av stand til å følge undervisningen

For å ha rett til arbeidsavklaringspenger etter studentbestemmelsen må du ha avbrutt studiet helt. Det er ikke tilstrekkelig at studieprogresjonen er blitt redusert. Du må i denne perioden være ute av stand til å følge undervisningen, studere hjemme, levere oppgaver eller gjennomføre eksamen i den tiden du er syk. 

BISTAND: Tonje Giertsen er ekspert på trygderett og erstatningsrett, og jobber som advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen. Foto: advhi.no

Dette må dokumenteres med både legeerklæring og bekreftelse fra studiestedet. 

– Arbeidsavklaringspenger etter denne bestemmelsen gis så lenge du ikke er i stand til å gjenoppta studiet helt eller delvis, og du må i tillegg ha behov for samt gjennomføre behandling i henhold til behandlingsplan fra lege. Målet for behandlingen må være bedring av arbeidsevnen slik at studiet kan gjenopptas, forteller advokaten. 

Dersom du mottar lån og/eller stipend fra Lånekassen, gis først arbeidsavklaringspenger når mulighetene for sykestipend i Lånekassen er uttømt.   

Kan ha rett til sykepenger

Mange studenter har deltidsjobb ved siden av studiene, og kan derfor ha opparbeidet seg rett til sykepenger. 

– For å ha rett til sykepenger må du blant annet ha vært i arbeid i minst fire uker umiddelbart før du ble arbeidsufør, og du må minimum ha en årsinntekt på 50 prosent av grunnbeløpet i folketrygden, forteller advokat Giertsen. 

Per 1. mai 2016 utgjør 50 prosent av grunnbeløpet 46.288 kroner. 

– Medfører sykdommen eller skaden at du blir sykemeldt fra deltidsjobben og må avbryte studiene, kan du ha rett på sykepenger i kombinasjon med arbeidsavklaringspenger, legger hun til. 

Klarer du derimot å fortsette i deltidsstillingen men må avbryte studiene på grunn av sykdom eller skade, kan du ha krav på fulle arbeidsavklaringspenger etter studentbestemmelsen. I disse tilfellene skal du føre på meldekortet de timene du arbeider i deltidsstillingen, og arbeidsavklaringspengene blir redusert ut fra hvor mye du har jobbet. 

Du kan lese mer om vilkårene for rett til sykepenger og hovedregelen for arbeidsavklaringspenger her: Disse ytelsene har du krav på fra NAV hvis du blir syk og faller ut av arbeidslivet 

Skade på arbeidsplassen kan gi yrkesskadeerstatning

Dersom du blir skadet mens du er på arbeid i arbeidstiden eller blir syk som følge av skadelig påvirkning på jobben må du være oppmerksom på at dette kan være en yrkesskade eller yrkessykdom som kan gi deg rett til yrkesskadeerstatning. 

STUDENT OG SKADET: For å ha rett til arbeidsavklaringspenger etter studentbestemmelsen må du ha avbrutt studiet helt. Det er ikke tilstrekkelig at studieprogresjonen er blitt redusert. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Dette gjelder også dersom du blir skadet i praksisplass som student. 

Hva du må være oppmerksom på ved yrkesskade, kan du lese mer om her: 

Dette må du vite om yrkesskadeforsikring

Tilrettelegging og hjelpemidler fra NAV

NAV vil kunne være behjelpelig med tilrettelegging eller hjelpemidler dersom du har fått en skade eller sykdom som gjør det vanskelig å gjennomføre et studieprogram eller videregående skole. 

– Har du behov for tilrettelegging eller hjelpemidler, bør du ta kontakt med skolen eller utdanningsstedet ditt, og søke råd hos NAVs hjelpemiddelsentral, anbefaler Tonje Giertsen. 

Her kan du lese mer om vilkårene for rett til hjelpemidler: Slik får du rett til hjelpemidler fra NAV

Studielånet kan gjøres om til stipend

Blir du syk eller skadet mens du studerer, og er ute av stand til å følge undervisningen, kan studielånet for denne perioden gjøres om til stipend. 

– Hvem kan du få sykestipend? 

– Dersom du har vært minst 50 prosent studieufør på grunn av sykdom eller skade i mer enn to uker, kan du få stipend og lån som du har fått utbetalt i perioden du er syk omgjort til sykestipend. Du kan maksimalt få sykestipend i fire måneder og 15 dager i løpet av et undervisningsår, forteller advokaten. 

Du kan også få sykestipend hvis du ikke kan følge undervisningen på grunn av sykdom hos ditt barn under 12 år. 

Du får derimot ikke sykestipend hvis du har fått arbeidsavklaringspenger fra NAV i den samme perioden du søker sykestipend. 

– Hvordan søker du om sykestipend?

– Du må ha bekreftelse fra lege på at du har vært syk, i hvilken periode du har vært syk, og i hvilken grad du har vært studieufør. Disse opplysningene skal legen bekrefte med underskrift og stempel på søknadsskjemaet som sendes Lånekassen, sier advokat Tonje Giertsen. 

Søknadsskjemaet må sendes til Lånekassen senest seks måneder etter at undervisningsåret/kurset er avsluttet. Lånekassen regner undervisningsåret for å vare fra 16. august til 15 juni.