Ny konto
Trygderett:

Slik får du stønad til dekning av utgifter til medisiner

Som syk kan du ha krav på å få dekket utgifter til medisiner av det offentlige.

BLÅ RESEPT: Som syk kan du ha krav på å få dekket utgifter til medisiner av det offentlige. Foto: Shutterstock.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
06.07.2015
Kategori
Trygdesaker
Emner
Tonje Giertsen

– Dersom du har en sykdom eller skade som medfører at du har behov for langvarig behandling med legemidler, kan utgiftene til legemidlene faller inn under reglene for blå resept, sier advokat Tonje Giertsen til dinerstatning.no. 

Giertsen er ekspert på trygderett og erstatningsrett, og advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen.

Gjennom ordningen blå resept, betaler du kun egenandel opp til egenandelstak 1 hvert kalenderår. Egenandelstak 1 er på 2185 kroner i 2015. 

Slik får du blå resept

– I mange tilfeller kan legen din skrive ut en blå resept direkte. Dette kalles forhåndsgodkjent refusjon. Det er kun bestemte diagnoser eller sykdommer som utløser denne retten, forteller Giertsen.

Hvis legemidlet du skal bruke ikke kan forskrives direkte på blå resept, kan din lege søke om å få dekket utgiftene under individuell stønad. 

– Ved noen sykdommer er det et krav om at behandlingen er startet av spesialavdeling ved sykehus eller spesialist, slik at søknad om blå resept i første omgang bør komme fra denne institusjonen eller behandleren, sier hun. 

Langvarig behandling

HELFO yter stønad til dekning av medisiner på blå resept når en sykdom har gått inn i en langvarig fase, og det er behov for langvarig bruk av legemidler. 

TRYGD OG NAV: Tonje Giertsen er ekspert på trygderett og advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen.

At en sykdom har gått inn i langvarig fase betyr i denne sammenheng at sykdommen vil vare i minst to år. Ved kroniske smerter anses langvarig fase som tre måneder eller mer. Dette er  altså ett unntak fra to års kravet. 

Langvarig behandling vil si at du har behov for ett eller flere legemidler for samme sykdom i minst tre måneder i løpet av et år. Dersom du ikke har behov for legemidlene i minst tre måneder i løpet av året, kan du søke om dekning av utgiftene under bidrag til spesielle formål (se under). 

Tre måneders perioden trenger ikke være sammenhengende, slik at flere kortere perioder kan slås sammen. 

Dersom du bruker flere legemidler for samme sykdom, må den samlede behandlingsperioden vare i minst tre måneder. 

Bestemte diagnoser eller sykdommer 

Det er kun bestemte diagnoser eller sykdommer som utløser rett til blå resept. 

– Helsedepartementet fastsetter hvilke sykdommer som gir rett til å få legemidler på blå resept, og Statens legemiddelverk bestemmer hvilke legemidler som kan rekvireres på blå resept for de forskjellige sykdommene, sier advokaten. 

Må betale en egenandel

Du må betale egenandel ved kjøp av legemidler eller medisinsk utstyr på blå resept. Egenandelen er 38 prosent av reseptbeløpet, men ikke mer enn 520 kroner per utlevering, per 2015. 

En utlevering kan svare til tre måneders forbruk. 

Godkjente egenandeler faller inn under egenandelstak 1. Minstepensjonister og barn under 12 år skal ikke betale egenandel på apoteket. Personer med godkjent yrkesskade kan få refundert egenandelen fra trygdekontoret.

– Dersom du har hatt utlegg til legemidler som du får dekket på blå resept, må du sende spesifisert kvittering i original til HELFO så snart som mulig, og senest innen seks måneder etter at du kjøpte legemidlet, forteller advokat Tonje Giertsen. 

Bidrag til spesielle formål 

Du kan i noen tilfeller få delvis dekning av utgifter til medisiner gjennom den såkalte bidragsordningen.

HELFO kan her yte bidrag til dekning av 90 prosent av de utgifter som overstiger 1732 kroner i kalenderåret. I noen tilfeller kan du få dekket mer enn dette. Dersom du forsørger ektefelle og/eller barn under 18 år, kan deres utgifter slås sammen med dine egne utgifter. 

Hvert enkelt familiemedlemmets utgifter må være minst kr 1732 kroner før de kan slås sammen. Ved sammenslåing betaler familien kun et minstebeløp i kalenderåret på 1732 kroner.

Medisinen må være registrert i Norge

Du betaler full pris for medisinene dine ved uthenting på apoteket. Når utgiftene dine overstiger grensen for bidrag, kan du søke om dekning. Kvitteringene og eventuelt søknadsskjema sender du til HELFO i den regionen du tilhører.

Det stilles ikke spesielle krav til behandlingens varighet, men medisinen må være registrert i Norge, være reseptpliktig og skrevet ut av lege.

Det gis vanligvis ikke stønad til vanedannende medisiner, men det kan gjøres unntak for visse typer medisiner dersom diagnosen for eksempel er kroniske smerter. 

– For vanedannende legemidler må du legge ved erklæring fra relevant spesialist eller relevant sykehusavdeling som viser at faren for avhengighet er vurdert og bedømt som helt underordnet, avslutter trygdeekspert Tonje Giertsen.