Ny konto
Trygderett:

Slik får du innvilget uføretrygd med rettigheter som ung ufør

Du kan ha rett til høyere uføretrygd hvis du er født ufør eller har blitt ufør i ung alder, forteller trygdeekspert Tonje Giertsen til dinerstatning.no.

UNG OG UFØR: For å få innvilget rettigheten som ung ufør må din inntektsevne ha blitt varig redusert før du fylte 26 år, på grunn av alvorlig og varig sykdom, skade eller lyte som er klart dokumentert. Foto: Shutterstock.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
28.07.2015
Kategori
Trygdesaker
Emner
NAV Tonje Giertsen

Hvis du er født ufør eller har blitt ufør i ung alder, slik at du ikke har hatt mulighet til å opparbeide deg pensjonsgivende inntekt før du ble ufør, kan du ha krav på å få beregnet uføretrygden etter reglene for ung ufør.  

– Dette vil si at du er sikret en høyere minsteytelse enn minsteytelsen du har rett på dersom du ikke anses som ung ufør, sier advokat Tonje Giertsen til dinerstatning.no.

Tonje Giertsen jobber i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, og er ekspert på erstatningsrett og trygderett.

Slik er vilkårene

For å få innvilget rettigheten som ung ufør må din inntektsevne ha blitt varig redusert før du fylte 26 år, på grunn av alvorlig og varig sykdom, skade eller lyte som er klart dokumentert. 

– Det kan videre innvilges rettighet som ung ufør dersom du har arbeidet mer enn 50 prosent etter fylte 26 år, dersom det er klart dokumentert at uførheten inntrådte før fylte 26 år, og søknaden om uføretrygd ble satt fram før fylte 36 år, forteller Tonje Giertsen. 

Ufør før fylte 26 år

Du må ha blitt ufør på grunn av alvorlig og varig sykdom, skade eller lyte før du fylte 26 år. Uføretidspunktet må være satt til senest den måneden du fyller 26 år. Dette betyr at dersom du fyller 26 år i den måneden du blir ufør, fyller du aldersvilkåret. 

– Det kan også innvilges rettighet som ung ufør dersom du har vært mer enn 50 prosent yrkesaktiv etter fylte 26 år. Det er også her et krav om at sykdommen anses som alvorlig og varig samt er klart dokumentert før fylte 26 år. I tillegg må søknaden om uføretrygd være fremsatt før fylte 36 år, forteller advokaten.

Mulighet til å forsøke seg i arbeid

Uføretidspunktet må også i disse tilfellene være satt til før fylte 26 år. Uføretidspunktet skal som hovedregel settes til det tidspunktet da du fikk inntektsevnen varig nedsatt med minst halvparten, hvilket i de fleste tilfeller er tidspunktet da en ble sykemeldt.  

TRYGD OG NAV: Giertsen er ekspert på trygderett og advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen.

Dersom du har vært yrkesaktiv etter fylte 26 år må det vurderes om du hadde en reell inntektsevne i denne perioden, eller om det må anses som et forsøk i arbeid. 

Bestemmelsen gir altså unge uføre en mulighet til å forsøke seg i arbeid, uten å miste muligheten til senere å få innvilget rettighet som ung ufør. Rundskrivet legger her opp til et stort rom for å akseptere en yrkesaktiv periode som et forsøk i arbeid. 

Alvorlig og varig sykdom 

Det er videre et krav om at sykdommen er både alvorlig og varig. En kortere periode med alvorlig sykdom vil ikke omfattes av bestemmelsen. 

– Alvorlig sykdom eller skade innebærer at sykdommen er klart objektivt dokumentert og begrunner et funksjonstap som forklarer varig reduksjon av inntektsevnen. Det er ikke diagnosen, men alvorlighetsgraden av sykdommen eller skaden og dens følgetilstander som er avgjørende, forteller Giertsen. 

Påvirkning av funksjoner i dagliglivet kan også føre til at sykdommen eller skaden må vurderes som alvorlig. Det er den samlede funksjonsnedsettelsen som skal legges til grunn. 

Liste med sykdomstilstander

Folketrygdens rundskriv har listet opp en del sykdomstilstander som kan anses som alvorlige. Listen er ikke uttømmende, og det må foretas en konkret vurdering i det enkelte tilfelle.  Jeg har her kun listet opp noen eksempler. 

  • Alvorlige sykdommer i nervesystemet eller muskelsystemet
  • Alvorlig leddsykdom, som for eksempel alvorlig leddgikt
  • Betydelig sansetap, for eksempel blindhet og døvhet
  • Kronisk alvorlig sinnslidelse, for eksempel schizofreni
  • Massive angst-, tvangs- og depressive lidelser
  • Autisme
  • Alvorlig grad av Aspergers syndrom
  • De alvorligste tilfellene av ADHD

– Som det fremkommer av listen ovenfor, stilles det særlige krav til lidelsens alvorlighet, understreker trygdeeksperten.

Det er videre angitt i rundskrivene at alvorlig funksjonshemming på grunn av mer diffuse og ikke klart dokumenterte lidelser, helt unntaksvis kan gi rett til ung ufør fordel. 

– Skal en slik sykdom kunne godkjennes som alvorlig og varig sykdom kreves det at dokumentasjonen strekker seg over lengre observasjonstid, forklarer advokat Giertsen.

Krav til dokumentasjon

Det må være klart dokumentert at du ble ufør på grunn av alvorlig og varig sykdom før du fylte 26 år. Hvilken dokumentasjon som må foreligge, vil avhenge av sykdommens art. 

– Dersom det lar seg gjøre bør sykdommen og dens følger være diagnostisert og dokumentert av medisinsk spesialist på fagfeltet, sier hun.

Høyere ytelse

Utgangspunktet for beregning av uføretrygd, er at uføretrygden gis med 66 prosent av beregningsgrunnlaget. Minsteytelsen med rettighet som ung ufør gis dersom denne gir en høyere ytelse enn utgangspunktet. 

Minste årlige ytelse for medlemmer som innvilges ung ufør:

  • Ektefelle/ samboer: 2,66 G (239.581 kroner per 1. mai 2015)
  • Enslig: 2,91 G (262.098 kroner per 1. mai 2015)

Minsteytelsen justeres etter innvilget uføregrad. 

Flytter du utenlands mister du den garanterte minsteytelsen da den ikke kan eksporteres. 

Flytter du derimot tilbake til Norge, vil du igjen motta minsteytelsen som ung ufør uten ny vurdering av vilkårene. 

Garantert minsteytelse kan tidligst gis fra og med den måneden du fyller 20 år.