Ny konto
Trygderett og NAV:

Nå blir det lettere å få pleiepenger for pleie av syke barn

Pleiepengeordningen utvides slik at flere foreldre får mulighet til å pleie sine alvorlig syke barn. Dette gjelder varig syke barn, og barn som har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie.

SYKDOM: - Slik reglene er i dag, må barnet enten være innlagt på helseinstitusjon eller ha en livstruende eller svært alvorlig sykdom eller skade for at foreldrene skal ha rett på pleiepenger. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
12.05.2017
Kategori
Trygdesaker
Emner
NAV Tonje Giertsen

– Fra 1.oktober blir det lettere å få pleiepenger for syke barn, men perioden med full kompensasjon blir kortere, sier advokat Tonje Giertsen til dinerstatning.no. 

Videre vil foreldre med barn over 12 år, som har inntektstap som følge av at barnet er innlagt på helseinstitusjon, ha rett på pleiepenger etter regjeringens nye regler. 

Tonje Giertsen er advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, og ekspert på trygderett og erstatningsrett. 

Krav til sykdommens alvorlighet

– Slik reglene er i dag, må barnet enten være innlagt på helseinstitusjon eller ha en livstruende eller svært alvorlig sykdom eller skade for at foreldrene skal ha rett på pleiepenger. 

Etter de nye reglene blir kravene til sykdommens alvorlighet mindre strenge enn de er ved dagens regelverk, forklarer Giertsen.

Fra 1. oktober 2017 vil kravet være at foreldrene må være borte fra arbeidet som følge av at barnet på grunn av sykdom, skade eller lyte har behov for kontinuerlig tilsyn eller pleie. 

Med sykdom mener departementet fysisk og psykisk sykdom eller skade. Lyter, det vil si medfødte tilstander, er likestilt med sykdom. 

– Dersom barnet har sosiale problemer, vil dette ikke være å anse som sykdom. Imidlertid kan de sosiale problemene etter hvert føre til sykdomstilstander hos barnet, forteller advokaten. 

Krav til behov for kontinuerlig tilsyn og pleie

Kravet om at barnet må ha behov for kontinuerlig tilsyn og pleie videreføres fra dagens regelverk. 

– Pleiepenger skal kun ytes der sykdom er årsaken til pleiebehovet. Dette vil si at det stilles krav om et behov for pleie utover det friske barn har, sier Tonje Giertsen.

EKSPERT: Tonje Giertsen er ekspert på trygderett og erstatningsrett, og jobber som advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen. Foto: advhi.no

Kortvarige eller bagatellmessige sykdomstilstander hos barn gir ikke rett til pleiepenger. 

– Videre må det foreligge et kontinuerlig behov. Dette vil si at det ikke er tilstrekkelig at behovet for tilsyn og pleie er periodevis eller sporadisk, forteller hun. 

Varig sykdom

I dag gir varig sykdom hos barn i utgangspunktet ikke rett til pleiepenger. 

De nye reglene utvider retten til pleiepenger til også å gjelde foreldre med varig syke barn. 

– Dette medfører økt forutberegnelighet for foreldrene, og det fjerner et krevende skjønnsmessig begrep som i dag fører til at foreldre kan oppleve å gå inn og ut av pleiepengeordningen alt ettersom tilfellet vurderes å være varig eller i «startfase», «ustabil» og «progredierende», forklarer erstatningsadvokaten. 

Antall pleiepengedager

Pleiepenger kan utbetales i totalt 1300 dager. Ved uttak av 100 prosent pleiepenger, vil du kunne motta pleiepenger i fem år sammenhengende. Det vil være mulig å motta graderte pleiepenger, og pleiepengene kan etter de nye reglene graderes ned til 

20 prosent. Dette er en endring fra 50 prosent etter dagens regelverk. 

– Ytelsen graderes i forhold til hvor mye tilsyn barnet har av andre. Hver dag med ugradert ytelse teller som en stønadsdag. Dager med gradert ytelse skal telles slik at den prosentvise graden det tas ut pleiepenger i løpet av en uke, trekkes fra antall stønadsdager, sier Giertsen. 

Dette medfører at pleiepengeordningen kan forlenges. Pleiepengene kan imidlertid ikke forlenges utover 10 år. 

Ordningen kan altså forlenges inntil 2600 dager (10 år) dersom en for eksempel tar ut 50 prosent pleiepenger og jobber resten. 

– Dersom barnets behov for kontinuerlige tilsyn og pleie tilsier det, kan inntil to omsorgspersoner ta ut pleiepenger samtidig. Dersom to omsorgspersoner tar ut ugradert ytelse samtidig teller dette som to stønadsdager, forteller advokaten. 

Utvidelse av rett til pleiepenger utover «kvoten» på 1300 stønadsdager

Etter 1300 dager kan pleiepenger kun gis til personer som har omsorg for barn under 18 år som på grunn av en livstruende sykdom eller skade har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie. Dette gjelder ikke dersom sykdommen eller skaden er varig. 

Pleiepenger for denne perioden ytes med 66 prosent av beregningsgrunnlaget. 

Beregning av stønaden 

Ytelsen vil følge samme utbetalingssystem som ved egen sykdom. Dette vil si at du vil få dekket 100 prosent av ditt inntektstap i ett år (260 stønadsdager), og deretter 66 prosent av tidligere inntekt i inntil 4 år (1040 stønadsdager). 

Pleiepengene beregnes på samme måte som sykepenger, og har en øvre begrensning på seks ganger folketrygdens grunnbeløp (G). Per 1. mai 2016 utgjør 6 G 555.456 kroner. Grunnbeløpet øker hvert år per 1.mai.  

– Pleiepengene skal utbetales til den som har omsorg for barnet og som utfører tilsyns- og pleieoppgavene. Ytelsen kan som beskrevet ovenfor tas ut av begge foreldrene ved behov, sier trygdeeksperten. 

Hvilke saker behandles etter det nye regelverket?

– Pleiebehovet må ha oppstått 1.oktober 2017 eller senere for at søknader kan behandles etter det nye regelverket, sier advokat Tonje Giertsen.