Ny konto
NAV og erstatning:

Her er dine rettigheter ved behandling i utlandet

Det er flere som reiser til utlandet for behandling fordi de ikke mottar den helsehjelpen de har behov for i Norge. Dette får du dekket ved behandling i utlandet.

UTGIFTER DEKKET: - Du kan få dekket sykehusbehandling i utlandet på visse vilkår. Du bør undersøke på forhånd om du har rett til å få behandlingen dekket, med mindre du er innstilt på å dekke utgiftene selv, sier advokat Tonje Giertsen til dinerstatning.no. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
01.02.2016
Kategori
Trygdesaker
Emner
HELFO Norsk pasientskadeerstatning Tonje Giertsen

– Du kan få dekket sykehusbehandling i utlandet på visse vilkår. Du bør undersøke på forhånd om du har rett til å få behandlingen dekket, med mindre du er innstilt på å dekke utgiftene selv, sier advokat Tonje Giertsen til dinerstatning.no.

Giertsen er advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, og ekspert på trygderett og erstatningsrett.

Les også: Husk europeisk helsetrygdkort i ferien

Dersom du ønsker å foreta en planlagt behandling i utlandet, er utgangspunktet at du må dekke utgifter til behandlingen selv. 

Du vil imidlertid få dekket utgiftene av staten dersom du oppfyller følgende vilkår:  

1. Fristbrudd

– Dersom spesialisthelsetjenesten ikke er i stand til å oppfylle den juridiske fristen for når helsehjelpen senest skal gis, vil HELFO pasientformidling forsøke å finne et annet behandlingstilbud til deg, enten hos en av de private helsetjenesteleverandørene HELFO har avtale med i Norge eller i utlandet, forteller Tonje Giertsen.

Dersom du ønsker å motta behandling i utlandet, må du i utgangspunktet selv betale for behandlingen og søke refusjon etterpå. Skal du få dekket behandling i utlandet er utgangspunktet at behandlingen må være lik den du ville fått i Norge. Nasjonale ulikheter vil bli godtatt. 

– Dersom du skal kunne få refusjon må du videre være henvist til spesialisthelsetjenesten i Norge, understreker advokaten. 

2. Ved mangel på adekvat behandlingstilbud i Norge 

– Dersom det ikke finnes adekvat og forsvarlig behandlingstilbud for din tilstand i spesialisthelsetjenesten i Norge, vil du kunne ha rett til å få dekket behandling i utlandet. Du vil ikke få dekket behandling i utlandet dersom det tilbys behandling etter andre metoder i utlandet, hvis behandlingen i Norge er adekvat og forsvarlig, sier NAV-advokaten. 

Dersom du har rett til behandling i utlandet som følge av kompetansemangel i Norge, vil du kunne få behandling både i og utenfor EØS området, og du vil ha rett til å få dekket både behandlings- og reiseutgiftene av staten. 

3. Behandling utenfor sykehus i EØS land

– Utgifter til behandling hos lege, fysioterapeut, psykolog, tannlege, kiropraktor og lignende i andre EØS land, vil du få refundert dersom du ville fått helsehjelpen på det offentliges bekostning i Norge, forteller Tonje Giertsen. 

Eventuelt refusjonskrav fremsettes overfor HELFO. 

4. Sykehusbehandling og andre spesialisthelsetjenester i EØS land 

– Du kan få refundert utgifter til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten innenfor EØS. Dette gjelder behandling og utredning på sykehus, poliklinikk, radiologi, røntgen, laboratorium, legespesialist og legemidler, forteller advokaten. 

TRYGD OG NAV: Advokat Tonje Giertsen er ekspert på trygderett og advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen.

For å få dekket utgiftene må behandlingen tilsvare den du ville mottatt i Norge. Denne retten gjelder både om du planlegger å reise ut for å få helsehjelp eller om du oppholder deg i utlandet når behovet for helsehjelp oppstår. 

Dersom du er rettighetspasient kan du søke HELFO om forhåndstilsagn. For å anses som rettighetspasient må henvisningen din være vurdert av spesialisthelsetjenesten og at de mener du har krav på behandling av spesialist. 

5. Behandlingsreiser

Enkelte behandlingsreiser til utlandet finansieres gjennom en egen tilskuddsordning på statsbudsjettet. Tilbudet er et supplement til behandling i Norge og gjelder for følgende diagnoser;

  • Revmatiske inflammatoriske leddsykdommer hos barn, ungdom og voksne 
  • Psoriasis hos barn, ungdom og voksne 
  • Postpoliosyndrom/postpoliosequele 
  • Kroniske lungesykdommer og/eller atopisk eksem hos barn og ungdom 

Slik søker du

– Det er vanligvis sykehuslegen som søker, men også fastlege, pasient eller andre med fullmakt for pasienten kan søke om behandling i utlandet, forteller advokat Tonje Giertsen. 

– Det er mulig å søke om refusjon av utgifter i etterkant, men det anbefales å søke på forhånd. Hvis ikke risikerer du å måtte dekke alle kostnadene til behandling, reise og opphold selv. For å redusere den økonomiske risikoen bør du således søke HELFO om forhåndstilsagn, sier hun. 

Når du søker om forhåndstilsagn må du ha et konkret behandlingstilbud fra annet EØS land. Dersom du får innvilget forhåndstilsagn vil dette avklare om hele eller deler av den ønskede behandlingen dekkes, og du vil få opplysninger om det høyeste beløpet som vil kunne refunderes. 

Ved søknad om forhåndstilsagn skal HELFO ta stilling til om den behandlingen du ønsker tilsvarer den behandlingen du ville fått i den offentlige helsetjenesten i Norge. Det stilles store krav til dokumentasjon, og dette er det du må vedlegge:

  • Dokumentere at du er rettighetspasient
  • Innholdet i tilbudet om helsehjelp i annet EØS land
  • Hvor langt du har kommet i eventuelt behandlingsløp i Norge
  • Omfanget av behandlingen du ønsker utført

Videre må du gi HELFO fullmakt til å diskutere din helsetilstand med spesialisthelsetjenesten i Norge.  

Dette får du dekket

  • Behandling grunnet manglende kompetanse: 

Dersom du blir sendt til utlandet for behandling grunnet manglende kompetanse l i Norge, vil du ha rett til å få dekket både behandlings- og reiseutgiftene av staten. 

  • Sykehusbehandling i annet EØS land

Velger du derimot behandling i et annet EØS land, vil du få refundert opptil hva tilsvarende behandling ville kostet det offentlige i Norge. Når du søker om forhåndstilsagn vil du få oppgitt hva som er det høyeste aktuelle refusjonsbeløp. Dersom kostnadene overstiger dette beløpet må du dekke overskytende beløp selv. 

Når det gjelder reiseutgifter vil du kunne få dekket deler av reiseutgiftene dine gjennom HELFO. Du får ikke dekket mer enn om du ville reist til nærmeste behandlingssted i Norge. 

Har ikke krav på erstatning ved pasientskade

– Du vil ikke ha krav på erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) ved eventuell feilbehandling i utlandet. Den norske pasientskadeerstatningsordningen gjelder med noen unntak ikke for behandling i utlandet, understreker advokaten.

Unntak gjelder i hovedsak når pasienter får behandling i utlandet etter reglene for pasientrettighetsloven eller ved behandlingsreise i regi av Rikshospitalet

Slik kan du klage

– Du kan klage på eventuelt avslag om dekning av utgifter for behandling i utlandet til Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten, avslutter advokat Tonje Giertsen.