Ny konto
Trygd:

Her er dine rettigheter i folketrygden ved dødsfall i familien

Hvis du mister en person i nær familie, kan du ha krav på ytelser fra NAV.

DØDSFALL I FAMILIEN: - Du kan ha krav på ulike ytelser fra folketrygden ved dødsfall, sier advokat Tonje Giertsen i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen. Foto: Shutterstock.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
09.03.2015
Kategori
Trygdesaker
Emner
Folketrygden NAV Tonje Giertsen

Det forteller advokat Tonje Giertsen i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen. Giertsen har tidligere jobbet i Trygdeetaten, og er ekspert på fagområdene erstatningsrett og trygderett

– Du kan ha krav på ulike ytelser fra folketrygden ved dødsfall, sier advokat Tonje Giertsen til dinerstatning.no.

Her er oversikten over hva du har krav på ved dødsfall i nær familie: 

Ytelser til gjenlevende ektefelle (Folketrygdloven kapittel 17)

Vilkår for pensjon:

  1. var gift med den avdøde i minst 5 år, 
  2. har eller har hatt barn med sin avdøde ektefelle, eller
  3. hadde omsorg for den avdødes barn på dødsfallstidspunktet

Ekteskapet og omsorgen for barnet etter dødsfallet må til sammen ha vart minst 5 år. 

Likestilt med ektefelle er registrert partner.

Gjenlevende ektefelle som ikke oppfyller vilkårene for å få gjenlevende pensjon, kan ha rett til overgangsstønad i en omstillingstid etter at ektefellen døde.

Vilkår for overgangsstønad

  1. medlemmet fyller vilkårene for rett til overgangsstønad, jf folketrygdlovens kap. 15, og
  2. medlemmet tar nødvendig utdanning, og utdanningen er påbegynt innen to år etter dødsfallet, eller
  3. medlemmet er i en omstillingsperiode etter dødsfallet

Gjenlevende skilt person vil ha lik rett til ektefellepensjon dersom; 

  • vedkommende ikke har giftet seg igjen, 
  • den tidligere ektefellen døde innen 5 år etter skilsmissen, og
  • ekteskapet varte minst 25 år, eller minst 15 år hvis ektefellene hadde barn sammen.

For å ha rett til pensjon må også den avdøde ha vært medlem eller mottatt pensjon fra folketrygden de siste 3 årene frem til dødsfallet.

YTELSER: Hvis du mister en person i nær familie, kan du ha krav på ytelser fra NAV, forteller advokat Tonje Giertsen i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen.

Så lenge kan du få gjenlevendepensjon

Pensjonen bortfaller hvis du gifter deg igjen eller får barn med en ny samboer.

Gjenlevendepensjon kan ikke kombineres med AFP i offentlig sektor eller AFP i privat sektor med uttak før 1.1.2011 (gammel ordning). 

Gjenlevendepensjon kan i visse tilfeller kombineres med AFP i privat sektor med uttak etter 1.1.2011. Pensjonen omregnes til uførepensjon, hvis du får rett til uførepensjon og til alderspensjon ved fylte 67 år. Som uførepensjonist eller alderspensjonist kan du få medregnet en gjenlevendefordel i pensjonen din.

Dette får du i pensjon

Pensjon og overgangsstønad består av grunnpensjon, tilleggspensjon og/eller særtillegg.

Full grunnpensjon får du hvis avdøde har bodd i Norge i 40 år. Full grunnpensjon tilsvarer vanligvis grunnbeløpet (G), (pr 01.05.14 utgjør G kr 88 370). 

Tilleggspensjon beregnes ut fra ektefellens tidligere arbeidsinntekt og hvor mange år han/hun har hatt arbeidsinntekt. Tilleggspensjonen utgjør 55 prosent av den tilleggspensjonen avdøde ville fått dersom han/hun hadde fått rett til uførepensjon eller alderspensjon på tidspunktet for dødsfallet. 

Pensjonen og overgangsstønaden er inntektsprøvd og reduseres på grunnlag av arbeidsinntekt som den gjenlevende har eller kan forventes å få. Dersom gjenlevende ektefelle kan ventes å få en årlig inntekt på mer enn 50 prosent av grunnbeløpet, vil ytelsen reduseres med 40 prosent av inntekt over halvparten av grunnbeløpet. 

En gjenlevende som ikke har fylt 55 år, forventes å få en arbeidsinntekt på minst to ganger grunnbeløpet (per 01.05.14 = kr 176 740 ), men mindre det er en rimelig grunn til at den gjenlevende ektefellen har en lavere inntekt.

Barnepensjon (Folketrygdloven kapittel 18)

Barnepensjon ytes dersom en eller begge foreldrene er døde. Pensjonen ytes frem til barnet er 18 år. Barnet må være bosatt i riket, og den avdøde må ha vært medlem av Folketrygden i de siste tre årene før dødsfallet.

Dersom en av foreldrene er død, skal pensjonen for det første barnet utgjøre 40 prosent av grunnbeløpet. Pensjonen for hvert av de andre barna utgjør 25 prosent av grunnbeløpet. Den samlede pensjonen deles likt mellom barna.

Dersom begge foreldrene er døde, skal pensjonen for det første barnet utgjøre samme beløp som pensjon til gjenlevende ektefelle (beregnes på grunnlag av farens eller morens opptjening og skal svare til det største av de to beløpene).  

Pensjonen for det neste barnet utgjør 40 prosent av grunnbeløpet, og pensjonen for hvert av de øvrige barna utgjør 25 prosent av grunnbeløpet. Den samlede pensjonen dels likt mellom barna. 

Utvidet barnetrygd

Dersom du har mistet din ektefelle/samboer  og bor alene med barn under 18 år vil du har rett på utvidet barnetrygd. Utvidet barnetrygd er barnetrygd for ett barn mer enn du faktisk bor sammen med. 

Retten til utvidet barnetrygd faller bort dersom du inngår ekteskap på nytt, eller har vært samboer med en du ikke har felles barn med i 12 måneder.

Gravferdsstønad (Folketrygdloven kapittel 7)

Gravferdsstønaden er behovsprøvd, og kan gis med opptil kr 22 083 til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden. Stønaden kan ikke settes høyere enn de faktiske utgiftene til begravelsen. 

Når avdøde var over 18 år blir tillegget avkortet mot formue og tjenestepensjon som blir utbetalt til avdøde for måneden etter dødsfallet, samt forsikringsbeløp og lignende som blir utbetalt som følge av dødsfallet.

Når avdøde var under 18 år blir det gitt en uavkortet gravferdsstønad med opptil kr 22 083 til dekning av utgifter til gravferden.

Båretransport

Når et medlem i Folketrygden dør i Norge og båren med den avdøde må transporteres over en strekning som er lengre enn 20 kilometer, blir nødvendige utgifter til transport (ut over en egenandel på 2 208 kroner) dekket til nærmeste naturlige gravplass i forhold til det stedet avdøde var bosatt. Det gjelder særlige regler når dødsfallet skjer utenfor Norge. 

Det skal betales egenandel også når avdøde er under 18 år.

Viktig: For alle de nevnte trygdeytelsene foreligger det særregler dersom dødsfallet skyldes en yrkesskade.