Ny konto
Erstatning ved død:

Du kan ha krav på erstatning som etterlatt

Som etterlatt har du krav på erstatning dersom dødsfallet skyldes en trafikkulykke, yrkesskade eller voldshandling. Dette bør du vite.

SORG: Dersom du mister en av dine nærmeste kan du ha krav på erstatning. Det forteller advokat Tonje Giertsen i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
13.04.2015
Kategori
Trygdesaker
Emner
NAV Tonje Giertsen Trafikkulykke Yrkesskadeerstatning

Som etterlatt har du krav på erstatning dersom dødsfallet skyldes en trafikkulykke, yrkesskade eller voldshandling. Dette bør du vite.

– Dersom du har mistet en av dine nærmeste kan du ha rett på erstatning i tillegg til eventuelle ytelser fra NAV, sier advokat Tonje Giertsen til dinerstatning.no.

Giertsen er advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen. Hun har tidligere jobbet i Trygdeetaten, og er ekspert på fagområdene erstatningsrett og trygderett

1. Dødsfall ved trafikkulykke

Giertsen forteller at en eventuell erstatning i forbindelse med dødsfall ved trafikkulykke beregnes etter skadeserstatningsloven paragraf 3-4. 

”Den eller de etterlatte avdøde ved dødsfallet helt eller delvis forsørget” kan ha krav på erstatning for tap av forsørger. Det avgjørende er hvem avdøde rent faktisk forsørget da han eller hun døde. 

– Det er ikke nok at avdøde hadde en rettslig forsørgelsesplikt overfor de etterlatte, dersom denne ikke ble oppfylt, sier Giertsen.

Erstatning kan tilkjennes selv om den avdøde ikke forsørget den etterlatte ved dødsfallet, forutsatt at denne i nær framtid kunne påregne å bli forsørget.

Tapet skal utmåles individuelt, hvor det avgjørende er avdødes faktiske bidrag til dekning av familiens utgifter. Ved beregningen av erstatningen legges det vekt på omfanget, bidraget til den avdøde, og den etterlattes muligheter til å forsørge seg selv.

– Utgangspunktet for erstatning er at det skal gis full erstatning for det forsørgertapet som er oppstått, forteller den erfarne erstatningsadvokaten.

Erstatning for dødsfall skal videre dekke vanlige utgifter til gravferden og eventuelle andre rimelige utgifter knyttet til dødsfallet. 

Det vil også kunne være aktuelt å kreve oppreisning ved tap av forsørger etter skadeserstatningslovens paragraf 3-5

– Oppreisning kan kreves av barn, ektefelle, samboer eller foreldre. For å ha rett på oppreisning må dødsfallet være voldt med forsett eller grov uaktsomhet. Eventuell oppreisning utmåles skjønnsmessig, forteller Giertsen. 

Både forsørgertapserstatning og oppreisning kreves dekket av det ansvarlige forsikringsselskapet til den bilen som var ansvarlig for ulykken. 

ERSTATNING OG NAV: Tonje Giertsen er advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, og ekspert på erstatningsrett og trygderett. Foto: Tor Ingebrigtsen.

2. Dødsfall ved yrkesskade

Erstatning for tap av forsørger for ektefelle, samboer eller barn hvor dødsfallet skyldes en yrkesskade er standardisert ved forskrift av 21.desember 1990.

Les forskrift om standardisert erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring her. 

Erstatning til ektefelle eller samboer etter dødsfall ved yrkesskade:

Erstatning til ektefelle eller samboer ved dødsfall er 15 ganger folketrygdens grunnbeløp (Grunnbeløpet = 88 370 per 01. mai 2014).

– En person anses ikke som ektefelle når det på dødsfallstidspunktet er avsagt dom for, eller gitt bevilling til separasjon eller skilsmisse. Dette gjelder selv om avgjørelsen ikke er rettskraftig eller endelig, forteller advokat Giertsen. 

Som samboer regnes den som har hatt samme bolig som avdøde de siste to årene eller hadde felles barn og felles bolig.

For hvert år avdøde var over 46 år, reduseres erstatningen med fem prosent, likevel ikke med mer enn 80 prosent. 

Erstatning til barn ved tap av forsørger etter dødsfall ved yrkesskade:

Erstatningen beregnes ut fra barnets alder på dødsfallstidspunktet.

Dersom barnet er under ett år på tidspunktet forsørgeren dør, får barnet 6,5 G i erstatning. Deretter graderes erstatningen nedover ut fra barnets alder, ned til barnet er 19 år hvor erstatningen er 1G. 

Erstatningen beregnes særskilt for hvert barn. Var avdøde eneforsørger, får barnet dobbelt så stor erstatning.

Erstatning for begravelseskostnader etter dødsfall ved yrkesskade:

Kostnader ved begravelsen erstattes med 1/2 G. Dette gjelder selv om avdøde ikke etterlater seg personer som har krav på erstatning for tap av forsørger. 

Krav om erstatning etter dødsfall ved yrkesskade rettes mot ansvarlig yrkesskadeforsikringsselskap. 

Les mer: Her er alt du trenger å vite om erstatning for yrkesskade

3. Voldsoffererstatning

Dersom avdøde mistet livet som følge av en voldshandling kan det innvilges voldsoffererstatning til avdødes foreldre, ektefelle eller samboer, barn og søsken. 

Erstatning til søsken tilkjennes imidlertid kun i “særlige tilfeller”, og kom først inn ved lovendring 1.januar 2008. 

– Erstatning for tap av forsørger tilkjennes den eller de etterlatte som avdøde ved dødsfallet helt eller delvis forsørget, forteller hun. 

Erstatningen skal også omfatte dekning av utgifter til gravferden, og når det finnes rimelig, andre utgifter i anledning dødsfallet. Det kan også tilkjennes oppreisning. Erstatningen til etterlatte er utvidet til også å gjelde erstatning for økonomisk tap etter en lovendring 1.januar 2008. 

Krav om erstatning til etterlatte etter noen som har mistet livet som følge av en voldshandling rettes mot kontoret for voldsoffererstatning.

4. Andre forsikringer

Etterlatte bør også sjekke om avdøde hadde tegnet livsforsikring, dødsfallskapital, gjeldsforsikring, gruppelivsforsikring eller ulykkesforsikringer som kan gi rett til erstatning ved dødsfall. 

Slike forsikringer kan være tegnet privat, gjennom arbeidsgiver eller fagforening. 

Les mer: Her er alt du trenger å vite om ulykkesforsikring