Ny konto
Trygderett:

Disse ytelsene har du krav på fra NAV hvis du blir syk og faller ut av arbeidslivet

Dersom du blir syk og faller ut av arbeidslivet, kan du ha rett til stønader fra NAV som erstatter ditt inntektsbortfall. Her er oversikten.

ARBEIDSLØS: - Når du blir syk eller får en skade påvirker det ofte dine muligheter for å stå i arbeid, hvilket igjen medfører inntektsbortfall og usikkerhet rundt din og din families økonomi, sier advokat Tonje Giertsen.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
22.06.2015
Kategori
Trygdesaker
Emner
NAV Tonje Giertsen

– Når du blir syk eller får en skade påvirker det ofte dine muligheter for å stå i arbeid, hvilket igjen medfører inntektsbortfall og usikkerhet rundt din og din families økonomi, sier advokat Tonje Giertsen. 

Giertsen er ekspert på trygderett og advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen

– For å være berettiget til ytelser fra folketrygden må du først og fremst være medlem i trygden. Hovedregelen er at alle som er bosatt i Norge, er medlem i folketrygden. Du regnes som bosatt i Norge når du oppholder deg i Norge, og når oppholdet er ment å vare mer enn 12 måneder, forteller Giertsen. 

For å regnes som bosatt må oppholdet være lovlig. 

Ta kontakt for gratis samtale med advokat hvis du har blitt skadet på jobb. 

TRYGD OG NAV: Giertsen er ekspert på trygderett og advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen.

Her er ytelsene du kan ha rett på fra NAV dersom din inntekts- eller arbeidsevne har blitt nedsatt på grunn av sykdom, skade eller lyte. 

1. Sykepenger  

Blir du sykemeldt som følge av sykdom eller en skade, vil du ha rett på sykepenger fra NAV dersom du fyller vilkårene i folketrygdlovens kapittel 8. 

Vilkår for å få sykepenger 

Sykepenger er stønad til livsopphold, og skal erstatte arbeidsinntekt som faller bort på grunn av sykdom, skade eller lyte. Et vilkår for å ha rett til sykepenger er at du har vært i arbeid i minst 4 uker umiddelbart før du ble arbeidsufør. 

Sykepenger kan graderes ned til 20 prosent arbeidsuførhet, og tidsrom med graderte sykepenger medregnes i den totale sykepengeperiodens lengde. For å ha rett til sykepenger fra folketrygden må man minimum ha en inntekt på 50 prosent av grunnbeløpet (Grunnbeløpet per 01.05.15 = 90.068 kroner). 

Sykepenger kan ytes i inntil ett år.

Hva har du krav på i ytelser  

Dersom du har en årlig inntekt på maksimalt 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (G), som per 01.05.15 utgjør 540.408 kroner, vil du få sykepenger tilsvarende din inntekt. Inntekt over dette vil man ikke få dekket gjennom folketrygden. 

Det er en del arbeidsgivere som i sykemeldingsperioden dekker inntektsbortfall over 6 G. Dersom du blir sykemeldt bør du sjekke med din arbeidsgiver om din bedrift har en slik ordning. 

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Ta kontakt for gratis samtale her.

2. Arbeidsavklaringspenger 

Er du fortsatt sykemeldt når du har mottatt sykepenger ett år, vil du kunne ha rett på arbeidsavklaringspenger dersom du fyller vilkårene i folketrygdloven kapittel 11. 

Vilkår for å få arbeidsavklaringspenger

Det er et vilkår at du har fått arbeidsevnen din nedsatt med minst halvparten på grunn av sykdom eller skade. Det sentrale er ikke hvor mye helsen din i seg selv er svekket, men i hvilken grad det påvirker mulighetene dine til å være i inntektsgivende arbeid. 

Når kan du få innvilget arbeidsavklaringspenger 

Arbeidsavklaringspenger gis som hovedregel mens du får aktiv behandling, deltar på et arbeidsrettet tiltak eller får annen type oppfølging fra NAV for å komme i arbeid. 

– Forutsetningen er at arbeidsevnen er «nedsatt i en slik grad at vedkommende hindres i å beholde eller skaffe seg inntektsgivende arbeid.», sier advokat Giertsen.

Det kan også gis arbeidsavklaringspenger:

  • i ventetid under utarbeidelse av aktivitetsplanen,
  • i ventetid før aktiv behandling eller et arbeidsrettet tiltak starter
  • i inntil fire måneder når medlemmet som følge av sykdom skal vurderes for uførepensjon. Dersom krav om uførepensjon ikke er behandlet innen den fastsatte vedtaksperioden, kan perioden forlenges i inntil fire nye måneder. 

Det kan videre gis arbeidsavklaringspenger i inntil seks måneder til medlem som ikke har opparbeidet seg ny rett til sykepenger og som;

a) tidligere har mottatt arbeidsavklaringspenger og som innen seks måneder igjen blir arbeidsufør som følge av en annen sykdom, selv om nedsettelsen av arbeidsevnen antas å være rent forbigående, 

b) tidligere har mottatt arbeidsavklaringspenger og som innen ett år igjen blir arbeidsufør som følge av samme sykdom, selv om nedsettelsen av arbeidsevnen antas å være rent forbigående, eller

c) tidligere har mottatt sykepenger etter kapittel 8 i til sammen 248, 250 eller 260 sykepengedager i løpet av de siste tre årene (§ 8-12), og igjen blir arbeidsufør mens vedkommende er i arbeid.

Hva har du krav på i ytelse 

Arbeidsavklaringspenger gis med 66 prosent av inntektsgrunnlaget. Grunnlaget fastsettes ut fra din pensjonsgivende inntekt i året før arbeidsevnen ble nedsatt med minst halvparten, eller gjennomsnittet av din pensjonsgivende inntekt de tre siste årene før arbeidsevnen ble nedsatt med minst halvparten, dersom dette gir et høyere grunnlag. 

Pensjonsgivende inntekt over 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) regnes ikke med i grunnlaget. Minste årlige ytelse er 2 ganger grunnbeløpet, pr 01.05.15 utgjør dette 180.136 kroner. Dersom din arbeidsevne ble redusert før du fylte 26 år på grunn av alvorlig og varig sykdom, utgjør minste årlig ytelse 2,44G, det vil si 219.766 kroner.

Stønaden utregnes per dag og gis for fem dager per uke. Forsørger du barn under 18 år, får du et barnetillegg på 27 kroner per barn fem dager i uken. 

I tillegg kan du ha rett til tilleggsstønader som tilsynstillegg for barn, borteboertillegg eller tilskudd til skolemateriell. 

Hvor lenge kan du motta arbeidsavklaringspenger 

Ytelser etter dette kapitlet gis så lenge det er påkrevd for at medlemmet skal kunne gjennomføre fastsatt aktivitet med sikte på å komme i arbeid, men likevel ikke lenger enn fire år. Stønadsperioden kan i særlige tilfeller forlenges. 

Meldeplikt 

For å få utbetalt arbeidsavklaringspenger må du sende inn meldekort hver fjortende dag. Du kan søke NAV om fritak fra meldeplikten dersom det vil være unødig tyngende for deg å overholde meldeplikten. Meldekortet kan sendes per post (papir) eller elektronisk. 

Reise utenlands: 

Dersom du skal reise utenlands når du mottar sykepenger eller arbeidsavklaringspenger må du passe på følgende: Her er NAVs regler for utenlandsopphold 

3. Uføretrygd 

Fra 01.01.15 trådte nye regler om uføretrygd i kraft.  

Når det gjelder vilkår og beregning av pensjonen kan du lese mer om de her: Dette betyr endringene i uførepensjonen for deg 

Aktuelle tilleggsytelser: 

  • Hvis du forsørger barn under 18 år, kan du ha rett til barnetillegg 
  • Hvis du har en uføregrad på 50 prosent eller mer, har du rett til honnørkort. Du mister ikke retten til honnørkortet hvis du har inntekt ved siden av uføretrygden.
  • Hvis din samboer eller ektefelle dør, kan du ha rett til gjenlevendetillegg 
  • Personer som på grunn av varig sykdom eller skade har ekstrautgifter eller særskilt behov for pleie og tilsyn, kan ha rett til grunn- og hjelpestønad og forhøyet hjelpestønad 

Meld fra om endringer

Hvis du har inntekt i tillegg til uføretrygd må inntekten meldes til NAV.

Du kan melde fra om hvor mye du forventer å tjene ved å logge inn på Ditt NAV.

Hvis du i en periode oppholder deg på institusjon, kan det ha betydning for uføretrygden din. I slike tilfeller må du derfor straks melde fra til NAV.

5. Særfordeler ved godkjent yrkesskade 

Dersom du mottar noen av ytelsene ovenfor, og har en godkjent yrkesskade fra NAV, foreligger det en del særfordeler. 

Disse kan du lese mer om her: Her er særfordelene du har krav på ved yrkesskade 

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Ta kontakt for gratis samtale her.