Ny konto
NAV og trygderett:

Dette har du krav på hvis ditt barn blir syk eller skadet i en ulykke

Dersom barnet ditt er sykt eller blir skadet, og barnet blir innlagt på sykehus eller har behov for pleie hjemme, kan du ha rett på omsorgspenger eller pleiepenger fra NAV.

KRAV FRA NAV: - Du har rett til omsorgspenger dersom du er arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende eller frilanser og har omsorg for barn, sier advokat Tonje Giertsen i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
09.05.2016
Kategori
Trygdesaker
Emner
NAV Tonje Giertsen

– Du har rett til omsorgspenger dersom du er arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende eller frilanser og har omsorg for barn, sier advokat Tonje Giertsen til dinerstatning.no.

Tonje Giertsen er advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, og er ekspert på erstatningsrett og trygderett.

– Retten til omsorgspenger gjelder til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år. Dersom barnet er kronisk sykt eller funksjonshemmet, kan du få rett til omsorgspenger frem til barnet fyller 18 år, sier hun.

For å ha rett til omsorgspenger må du som hovedregel ha vært i arbeid de fire siste ukene og ha tapt arbeidsinntekt. Videre må du være borte fra arbeidet på grunn av nødvendig tilsyn og pleie når barnet er sykt.

– Det samme gjelder dersom du må være borte fra arbeidet fordi barnet trenger oppfølging i form av legebesøk eller lignende, selv om barnet ikke er sykt eller pleietrengende den aktuelle dagen, og om for eksempel den som har det daglige barnetilsynet er syk, for eksempel hjemmeværende forelder eller dagmamma, sier trygdeeksperten.

Hva får du i omsorgspenger?

I utgangspunktet har du rett på omsorgspenger for 10 dager per kalenderår. Antall dager øker til 15 dager dersom du har omsorg for mer enn to barn. Er du alene om omsorgen har du krav på omsorgspenger for 20 dager, og 30 dager dersom du er alene om omsorgen for mer enn to barn.

– Antallet dager kan økes, og aldersgrensen på 12 år utvides dersom du har et kronisk sykt eller funksjonshemmet barn, sier advokat Giertsen.

Omsorgspenger beregnes på samme måte som sykepenger, og utgjør 100 prosent av sykepengegrunnlaget. Dersom du er arbeidstaker og har en årlig inntekt på maksimalt 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (G), som per 1. mai 2015 utgjør 540.408 kroner, vil du få omsorgspenger tilsvarende din inntekt.

– Høyere inntekt enn dette vil man ikke få dekket gjennom folketrygden. Det er viktig å være oppmerksom på at sykepengegrunnlaget for selvstendig næringsdrivende og frilansere er annerledes enn for arbeidstakere, sier Giertsen.

EKSPERT: Tonje Giertsen er advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, og ekspert på erstatningsrett og trygderett. Foto: advhi.no..

Arbeidstakere har rett på omsorgspenger fra første dag, mens selvstendig næringsdrivende og frilansere har rett til omsorgspenger fra NAV fra 11. fraværsdag. Har du et kronisk sykt eller funksjonshemmet barn over 12 år, kan du har rett på omsorgspenger fra første dag selv om du er selvstendig næringsdrivende eller frilanser. Du må da søke om utvidet antall stønadsdager.

Slik søker du

Er du arbeidstaker har arbeidsgiveren din ansvar for å betale omsorgspenger i 10 dager per kalenderår. Arbeidsgiveren plikter også å forskuttere omsorgspenger utover 10 dager hvis du har rett til flere dager. Arbeidsgiveren vil kunne kreve refusjon fra NAV for de dagene som overstiger 10 dager.

– For å ha rett til omsorgspenger fra arbeidsgiveren må du dokumentere barnets sykdom ved egenmelding. Fra den fjerde fraværsdagen kan arbeidsgiveren din kreve at du dokumenterer barnets sykdom ved legeerklæring, forteller advokaten.

Selvstendige næringsdrivende og frilansere har først rett på omsorgspenger fra NAV når det har gått 10 dager (ventetid). Når du søker om omsorgspenger fra NAV må du dokumentere de 10 dagene du har brukt samt hvilke dager du søker omsorgspenger for.

Du må også dokumentere inntekten din ved å fylle ut inntektsopplysningsskjemaet.

Du kan få omsorgspenger for opptil tre måneder før den måneden NAV mottok søknaden, dersom vilkårene for rett til omsorgspenger også var oppfylt i denne perioden. NAV kan ikke tilkjenne omsorgspenger mer enn tre måneder tilbake.

Pleiepenger:

Du kan ha rett på pleiepenger som erstatning for tapt arbeidsinntekt dersom du er forelder eller nær pårørende som pleier et sykt barn.

– Også her er vilkåret at du som hovedregel må ha vært i arbeid de fire siste ukene før pleiepengene skal starte, og at du har tapt arbeidsinntekt, sier hun.

Dersom du har omsorg for barn under 12 år som er eller har vært innlagt i helseinstitusjon, eller som er behandlet poliklinisk, kan du ha rett på pleiepenger fra NAV. Har du et kronisk sykt eller funksjonshemmet barn gjelder retten til barnet er 18 år.

– Barnet må ha behov for kontinuerlig pleie og tilsyn i mer enn syv kalenderdager for at du skal ha rett til pleiepenger. NAV utbetaler pleiepenger fra åttende dag. For de første 7 dagene vil du kunne ha rett på omsorgspenger, forteller Giertsen.

Har barnet en livstruende eller svært alvorlig sykdom eller skade, kan du ha rett til pleiepenger fra første dag fra NAV, selv om barnet ikke har vært innlagt i helseinstitusjon.

– I utgangspunktet har du ikke rett på pleiepenger hvis barnet har en varig sykdom. Sykdommen anses varig dersom den etter all sannsynlighet vil vare i to til tre år eller mer. Er sykdommen alvorlig progredierende, kan du ha rett til pleiepenger frem til barnet fyller 18 år selv om sykdommen er varig. Du kan også ha rett på pleiepenger i startfasen eller i ustabile faser dersom den varige sykdommen er livstruende eller svært alvorlig, sier trygdeadvokaten.

ALVORLIG: Har barnet en livstruende eller svært alvorlig sykdom eller skade, kan du ha rett til pleiepenger fra første dag fra NAV, selv om barnet ikke har vært innlagt i helseinstitusjon. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Dersom barnet har tilsynsordninger som assistent eller avlastningsordning kan du ha rett på graderte pleiepenger. Ytelsen kan graderes ned til 50 prosent.

Hva får du i pleiepenger?

Pleiepengene beregnes også på samme måte som sykepenger og utgjør 100 prosent av sykepengegrunnlaget. Som nevnt er sykepengegrunnlaget forskjellig for arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og frilansere.

Det er ingen arbeidsgiverperiode ved pleiepenger, slik at du vil få pleiepenger fra NAV fra åttende dag. Videre utbetaler NAV feriepenger for de første tolv ukene, etter en feriepengesats på 10,2 prosent.

Du kan få pleiepenger for et sykt barn så lenge barnet trenger kontinuerlig tilsyn og pleie og vilkårene forøvrig er oppfylt. Hovedregelen er at du ikke får pleiepenger ved varig pleiebehov hos barnet.

Slik søker du om pleiepenger

Dersom du søker om pleiepenger for sykt barn, skal den helseinstitusjonen som har ansvaret for behandlingen av barnet fylle ut legeerklæringen ved krav om pleiepenger ved barns sykdom. NAV behandler ikke søknader som er skrevet av andre.

I tillegg til søknaden må du sende inn opplysninger om din inntekt.

– Du kan få pleiepenger for opptil tre måneder før den måneden NAV mottok søknaden, dersom vilkårene for rett til pleiepenger også var oppfylt i denne perioden. NAV kan ikke tilkjenne pleiepenger mer enn tre måneder tilbake, sier advokat Tonje Giertsen.