Ny konto

Seks gode råd hvis du blir skadet i en bilulykke

Dette må du vite hvis du skal kreve erstatning etter en trafikkulykke.

ERSTATNING:- Du har krav på erstatning fra forsikringsselskapet til bilen som har påført deg skade, sier erstatningsadvokat Lene B. Sørlie. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
12.03.2018
Kategori
Trafikkskader
Emner
Lene B. Sørlie Trafikkulykke

Erstatningstesten

Du kan ha krav på erstatning!

Ta testen her

– Du har krav på erstatning fra forsikringsselskapet til bilen som har påført deg skade, sier Lene B. Sørlie til dinerstatning.no. 

Sørlie er advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, og er ekspert på personskade og trafikkulykker.

Men regelverket er til tider komplisert, og det kan være vanskelig å vite hva som skal til for at du skal få erstatning fra forsikringsselskapet for skadene og tapet du har blitt påført. 

Ta kontakt for gratis samtale med advokat hvis du er skadet etter en trafikkulykke. Klikk her. 

Les også: Her er alt du trenger å vite om erstatning for personskader

Les også: Her er alt du trenger å vite om erstatning etter en trafikkulykke

Det er imidlertid seks punkter du bør være kjent med før du går videre med erstatningssaken din: 

1. De tre hovedvilkår for erstatning

Det er tre såkalte hovedvilkår som må være oppfylt for at du skal få erstatning: «Ansvarsgrunnlag», «årsakssammenheng» og «økonomisk tap eller varig og betydelig skade».

Ansvarsgrunnlag

Det må foreligge et ansvarsgrunnlag. Dette erstatningsvilkåret er oppfylt når du har blitt påført skade som er forårsaket av bil eller annet motordrevet kjøretøy, selv om ingen kan bebreides for skaden, forteller advokat Sørlie. 

Dette objektive ansvarsgrunnlaget er hjemlet i bilansvarsloven § 4

Årsakssammenheng

Det må foreligge årsakssammenheng mellom bilulykken og skaden. Kravet til årsakssammenheng har både en faktisk og en rettslig side, og reiser ofte kompliserte juridisk-medisinske problemstillinger, sier advokaten. 

– Derfor vil det som regel være behov for å innhente vurdering av årsaksspørsmålet fra en eller flere medisinske sakkyndige, og skadelidte vil ofte ha behov for juridisk bistand for å få avklart om dette erstatningsvilkåret er oppfylt, påpeker Sørlie. 

Økonomisk tap eller varig og betydelig skade

– Du må være påført et økonomisk tap som følge av skaden, eller du må være påført en varig og betydelig skade av medisinsk art som kan gi rett til ménerstatning etter skadeserstatningsloven.

Les mer om skadeserstatningsloven her.

EKSPERT: Lene B. Sørlie er advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, og ekspert på forsikringsrett og erstatningsrett. Foto: advhi.no.

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Ta kontakt for gratis samtale her.

– Ménerstatning er en erstatningspost som er ment å skulle dekke såkalt «ikke-økonomisk tap». Det vil si tap relatert til det å være påført en varig og betydelig skade som ikke kan måles i penger, som for eksempel det å måtte leve med kroniske smerter, søvnproblemer og tapt livsutfoldelse. For å kvalifisere for ménerstatning må man normalt ha blitt påført en varig medisinsk invaliditet på minst 15 prosent, forteller hun.

Det økonomiske tapet som kan kreves erstattet under bilansvaret er fordelt på følgende tapsposter:

 • Påførte merutgifter – herunder advokatutgifter
 • Fremtidige merutgifter
 • Lidt hjemmearbeidstap
 • Fremtidig hjemmearbeidstap
 • Lidt inntektstap
 • Fremtidig inntektstap
 • Tap i alderspensjon
 • Skatteulempe

– Den konkrete erstatningsutmålingen reiser ofte kompliserte juridisk-økonomiske problemstillinger. Derfor vil skadelidte som regel ha behov for juridisk bistand for å oppnå korrekt erstatning, forklarer advokat Sørlie.  

2. Spesielle beviskrav ved nakkeslengskader

Har du en nakkeslengskade? Høyesterett har lagt til grunn at fire kumulative vilkår, de såkalte Lie-kriteriene, må være oppfylt for at vilkåret om årsakssammenheng mellom ulykken og skaden er oppfylt. 

Disse fire vilkårene kan kort oppsummeres slik: 

 • Det må foreligge et adekvat traume. Det vil si at det må ha virket mekaniske krefter tilstrekkelig til å skade biologisk vev. 
 • Det må foreligge akuttsymptomer fra nakke eller hode innenfor maksimalt tre døgn.
 • Det må foreligge såkalte «brosymptomer» fra akuttfasen frem til en kronisk senfase, ett år eller mer etter ulykken. 
 • I tillegg må sykdomsbildet være forenlig med det man vet om skader påført ved nakkesleng, og det må ikke foreligge andre mer sannsynlige årsaker til skaden.   

– Selv om det kun er for nakkeslengskader at Høyesterett har lagt til grunn at ovennevnte vilkår må være oppfylt, hevder ofte forsikringsselskapene at alle disse vilkårene må være oppfylt uavhengig av hva slags skade det gjelder, forteller erstatningsadvokaten. 

3. Det er du som har bevisbyrden for at erstatningsvilkårene er oppfylt 

Det er du som skadelidt som har bevisbyrden for at alle erstatningsvilkårene er oppfylt. Eksempelvis for at det er årsakssammenheng mellom bilulykken du har vært utsatt for og skaden du er påført. 

– Du bør derfor vite hva du kan gjøre for å sikre bevis som vil være av avgjørende betydning for om du vil vinne frem med et erstatningskrav etter en bilulykke, sier Sørlie. 

Hun anbefaler at du gjør følgende hvis det skjer en bilulykke:

 • Meld fra om ulykken og skaden du har blitt påført til politiet snarest mulig.
 • Oppsøk legevakt, lege eller sykehus og få journalført alle dine plager etter bilulykken innen 72 timer etter ulykken.
 • Sørg for at eventuelle vedvarende plager etter ulykken journalføres forholdsvis jevnlig, det vil si uten opphold på flere uker eller måneder, av din fastlege eller andre behandlere.

4. Skaden må meldes til bilansvarsselskapet 

Skaden bør meldes til bilansvarsselskapet snarest mulig, og senest tre år etter ulykken. 

– Dersom skaden meldes til bilansvarsselskapet senere enn tre år etter ulykken, risikerer du at hele eller deler at ditt erstatningskrav foreldes, forklarer erstatningsadvokaten. 

Dersom du på skadetidspunktet også er omfattet av andre relevante forsikringer i andre forsikringsselskaper enn bilansvarsselskapet, bør du i tillegg melde skaden til de andre forsikringsselskapene snarest mulig. 

– For noen forsikringer, som blant annet ulykkesforsikringer, gjelder det en meldefrist på ett år fra du fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet. Dersom denne fristen oversittes, mister du rett til erstatning under forsikringen, sier hun.  

Andre relevante forsikringer enn bilansvarsforsikringen som er tegnet for bilen som har skadet deg, kan være ulykkesforsikring/familieulykkesforsikring, reiseforsikring med ulykkesdekning, uførekapitalforsikring, gjeldsforsikring og pensjonsforsikring. 

– Slike forsikringer kan du ha tegnet selv eller være omfattet av gjennom ditt eventuelle ansettelsesforhold, et eventuelt fagforeningsmedlemskap, samt din ektefelle eller samboer, forteller Sørlie.

5. Vær oppmerksom på foreldelse

Krav på skadeserstatning foreldes tre år etter den dag da skadelidte fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige, og som hovedregel senest 20 år etter at den skadegjørende handling eller annet ansvarsgrunnlag opphørte. 

– Krav som er meldt til bilansvarsselskapet før foreldelsesfristen er utløpt, foreldes likevel tidligst seks måneder etter at skadelidte har fått særskilt skriftlig melding fra selskapet om at foreldelse vil bli påberopt, sier advokaten.

Vær oppmerksom på at slik forlengelse av den alminnelige foreldelsesfristen på tre år opphører å gjelde når det er gått mer enn 10 år fra kravet ble meldt til selskapet. 

– Du kan avbryte foreldelsesfristen ved å ta ut forliksklage eller stevning mot bilansvarsselskapet, eventuelt ved å påklage et eventuelt avslag fra selskapet til Finansklagenemnda, sier personskade-eksperten.      

6. Dekning av utgifter til advokatbistand

I de fleste bilansvarssaker der skadelidte har blitt påført varig skade og et økonomisk tap, vil skadelidte ha behov for bistand fra en erfaren skadelidtadvokat for å oppnå korrekt erstatning. 

– Dette fordi skadelidte i disse sakene alltid står overfor en ressurssterk og profesjonell motpart i forsikringsselskapet, forklarer Sørlie. 

Derfor har lovgiver fastslått at skadelidte har krav på å få dekket rimelige og nødvendige advokatutgifter av bilansvarsselskapet.  

– Skadelidte vil derfor normalt ikke betale noe for bistand fra advokat i denne typen saker. Vår erfaring er dessuten at skadelidte regelmessig oppnår vesentlig høyere erstatningsoppgjør med advokatbistand enn de erstatningsoppgjør vi ser at skadelidte får utbetalt uten slik bistand, avslutter erstatningsadvokat Lene B. Sørlie. 

Les flere artikler om trafikkskader her. 

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Ta kontakt for gratis samtale her.