Ny konto
Personskade og erstatning:

Personskadeforbundet er kritiske til NAFs satsing på advokatbistand til skadelidte

Per Oretorp i Personskadeforbundet mener NAFs satsing på advokatbistand til skadelidte etter trafikkulykker er uheldig. Han mener det er vanskelig å representere klienter med troverdighet når organisasjonen samtidig selger forsikring.

FORUNDRET: - Vi har notert oss at NAF har etablert en egen avdeling med personskadeadvokater. Da blir NAF både skadevolder og skadelidt-representant, noe som gjør meg litt forundret, sier assisterende generalsekretær i Personskadeforbundet, Per Oretorp, til dinerstatning.no.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
07.06.2016
Kategori
Trafikkskader
Emner
NAF Personskadeforbundet Trafikkulykke

Erstatningstesten

Du kan ha krav på erstatning!

Ta testen her

I begynnelsen av mai sendte Norges Automobil-Forbund (NAF) ut en email til sine medlemmer. En av titlene i nyhetsbrevet var ”Våre advokater hjelper deg om du blir skadet i trafikkuhell”.

Her forteller NAF at deres advokater kan bistå deg som skadelidte med erstatningsoppgjøret etter en trafikkulykke fordi NAF ”kjenner systemene, saksgangen, rutiner og hva som erfaringsmessig er beste og raskeste måte å komme til en endelig og akseptabel løsning”.

NAF kjenner godt til systemer og rutiner i et erstatningsoppgjør. Fordi de også selger forsikring. Gjennom merkevaren NAF Forsikring tilbyr organisasjonen sine medlemmer forsikringer med rabatt i samarbeid med Gjensidige.

Reagerer på rolleblanding

Som skadelidt er det forsikringsselskapet som er din motpart i et erstatningsoppgjør. Det betyr at NAFs advokater hjelper sine klienter mot forsikringsselskapene samtidig som organisasjonen tjener penger på å selge forsikring.

Dette er en rolleblanding som får assisterende generalsekretær i Personskadeforbundet, Per Oretorp, til å reagere.

– Vi har notert oss at NAF har etablert en egen avdeling med personskadeadvokater. Da blir NAF både skadevolder og skadelidt-representant, noe som gjør meg litt forundret, sier assisterende generalsekretær i Personskadeforbundet, Per Oretorp, til dinerstatning.no.

– Jeg er redd for at man møter seg selv i døra når man selger forsikringer med den ene hånden, og hjelper skadelidte mot forsikringsselskapene med den andre, sier Oretorp.

KRITISK: – Jeg er redd for at NAF møter seg selv i døra når man selger forsikringer med den ene hånden, og hjelper skadelidte mot forsikringsselskapene med den andre, sier assisterende generalsekretær i Personskadeforbundet, Per Oretorp, til dinerstatning.no. Foto: Personskadeforbundet.

Usikker på hvilken side advokatene står på

Han undrer seg over hvilken side NAF egentlig står på når de representerer skadelidte i erstatningssaker mot Gjensidige eller andre forsikringsselskaper.

– Den som har solgt deg en forsikring skal altså representere deg i en sak mot det samme forsikringsselskapet som de har en økonomisk interesse av å ha et godt forhold til. Da blir det vanskelig å hevde at man er uavhengig som personskadeadvokat, sier Oretorp.

Les også: Norges Automobil-Forbunds dobbeltrolle er historien om bukken og havresekken

Han forteller at Personskadeforbundet har tatt et prinsipielt standpunkt om ikke å tilby sine medlemmer billig forsikring nettopp for å unngå slike spørsmål om habilitet.

– Våre medlemmer skal være helt trygge på hvor vi står som organisasjon, og vite at vi står på skadelidtes side i erstatningssaker. Det hadde vært uholdbart for oss som interesseorganisasjon hvis våre medlemmer hadde begynt å tvile på hvem sine interesser vi er her for å ivareta. Derfor selger ikke vi forsikringer til våre medlemmer, og lever godt med det, sier Oretorp.

Vil ikke at advokater skal ha bindinger til forsikringsselskaper

Han forteller at det for Personskadeforbundet er essensielt at advokatene som representerer deres medlemmer ikke har bindinger til forsikringsselskapene.

– Advokatene som vi samarbeider med er erfarne advokater som har lang erfaring innen personskadeerstatningsretten. Det er altfor mange advokater som ser på personskadesaker som enkel saksbehandling og en stabil inntektskilde, men en god personskadeadvokat vet at disse sakene også handler om klientenes helse og økonomi, sier Oretorp.

– Advokaten må derfor ha god kunnskap om medisin og økonomi, samt vite hvilke faser skadelidte går gjennom både psykologisk og fysiologisk etter en ulykke. Hvis en ikke er klar over dette så kan en erstatningsrettslig prosess faktisk innvirke negativt på skadelidtes rehabilitering, mener han.

– Advokaten skal ivareta klientens interesser

Generalsekretær i Advokatforeningen, Merete Smith, forteller at det er Advokatforeningens disiplinærutvalg som behandler klager på advokater som eventuelt opptrer i strid med god advokatskikk.

Derfor ønsker Advokatforeningen på prinsipielt grunnlag ikke å gi noen uttalelse om habiliteten til NAFs personskadeadvokater.

– Men på generelt grunnlag kan jeg si at advokater i utgangspunktet ikke skal påta seg saker hvis de mener det kan oppstå en interessekonflikt. Det prinsippet står helt sentralt i enhver advokats utøvelse av sitt yrke. Det betyr at advokaten skal ivareta klientens interesser, og ingen andres interesser, sier generalsekretær Merete Smith til dinerstatning.no.

SKAL IVARETA KLIENTEN: – På generelt grunnlag kan jeg si at advokater i utgangspunktet ikke skal påta seg saker hvis de mener det kan oppstå en interessekonflikt, sier generalsekretær Merete Smith til dinerstatning.no. Foto: Advokatforeningen.

Har hatt møte med Personskadeforbundet om saken

Direktør for Marked og Kommunikasjon i NAF, Ulrica Risberg, forteller at NAF Advokat bistår medlemmene i alle tvistesaker i forbindelse med bil og bilbruk.

– NAF Advokat har ekspertisen og etter en nærmere vurdering har derfor vi funnet det naturlig at NAF også bør bistå og være et førstevalg for våre medlemmer i personskadesaker som følge av trafikkuhell, enten skaden har inntruffet mens man var fører, passasjer, fotgjenger eller syklist, sier Ulrica Risberg til dinerstatning.no.

Hun forteller at NAF redegjorde for dette i et møte med Personskadeforbundet våren 2015.

– Det er riktig at NAF Forsikring AS selger forsikringer for å sikre at våre medlemmer får et godt forsikringstilbud. Dette er en avtale på lik linje med et stort antall andre avtaler vi har med andre leverandører som sikrer gode medlemstilbud. NAF Forsikring AS behandler ikke skadesaker, sier hun.

Risberg forteller at NAF Forsikring er organisert som et eget aksjeselskap og ingen av advokatene som bistår NAFs medlemmer i enkeltsaker har vært eller vil være involvert i NAF Forsikrings virksomhet.

– NAF Advokat har bistått medlemmer i forbindelse med ansvarsspørsmål og erstatningsoppgjør for bilskader i en årrekke samtidig som NAF har hatt et samarbeid med forsikringsbransjen. Dette har så langt vært helt uproblematisk, og vi kan ikke se at bistand i personskadesaker vil medføre andre utfordringer enn advokatbistand i tingsskadeoppgjør, forteller Risberg.

Hevder at advokatene ikke er inhabile

– Vi mener således at disse avtalene ikke vil medføre at våre advokater, som utlukkende jobber med forbrukersaker og medlemsbistand, vil være  inhabile i saker mot Gjensidige Forsikring, fortsetter hun.

IKKE NOE PROBLEM: – NAF Advokat har bistått medlemmer i forbindelse med ansvarsspørsmål og erstatningsoppgjør for bilskader i en årrekke samtidig som NAF har hatt et samarbeid med forsikringsbransjen. Dette har så langt vært helt uproblematisk, og vi kan ikke se at bistand i personskadesaker vil medføre andre utfordringer enn advokatbistand i tingsskadeoppgjør, sier Direktør for Marked og Kommunikasjon i NAF, Ulrica Risberg. Foto: NAF.

Risberg hevder at all bistand som utføres av advokatene i NAF Advokat skal tilfredsstille Advokatforeningens etiske regler.

– NAF har derfor en løpende dialog med Advokatforeningen når det stilles spørsmål ved organisasjonens habilitet eller når eventuelle etiske problemstillinger måtte oppstå. Det er også opprettet en egen NAF Klagenemnd hvor alle klager på NAFs produkter og tjenester kan klages inn, sier Ulrica Risberg.