Ny konto

Forsikringsselskapet brukte ett år og tre rettsinstanser for å hindre Sigmund i å ta ut fastsettelsessøksmål

- SpareBank1 Skadeforsikring har ikke gjort annet enn å jobbe mot meg fra dag én. Det har vært et mareritt, sier Sigmund Stensvik. Forsikringsselskapet anket hele veien til Høyesterett for å forhindre at 75-åringen får ta ut fastsettelsessøksmål mot selskapet. Nå har Stensvik endelig vunnet frem.

VANT FREM: Nylig forkastet Høyesterett SpareBank1 Skadeforsikrings anke og bekreftet at Sigmund Stensvik har rett til å ta ut fastsettelsessøksmål etter en trafikkulykke. Foto: Henrik Ottersen.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
01.08.2015
Kategori
Trafikkskader
Emner
Fastsettelsessøksmål Trafikkskade

Erstatningstesten

Du kan ha krav på erstatning!

Ta testen her

Sigmund Stensvik (75) sukker oppgitt. Den sindige nordlendingen har vanskelig for å holde tårene tilbake. Nylig forkastet Høyesterett SpareBank1 Skadeforsikrings anke og bekreftet at 75-åringen har rett til å ta ut fastsettelsessøksmål etter en trafikkulykke.

For Stensvik er det en seier. Men han føler ingen grunn til å feire. I ett år har livet hans blitt satt på vent av forsikringsselskapet. 

– Hvis jeg blir nødt til å beskrive hvordan det siste året har vært, så begynner jeg bare å grine. Det har vært helt forferdelig. Det Sparebank1 Skadeforsikring har gjort mot meg håper jeg ingen andre får oppleve, sier Sigmund Stensvik til dinerstatning.no.

Våre klienter har fått mer enn én milliard i erstatning siden 1992. Ta kontakt for gratis samtale her.

Sammen med advokat og ekspert på erstatningsrett, Cecilie Waage i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, kjemper 75-åringen for erstatning etter en trafikkulykke i Halden 3. februar 2011. 

SpareBank1 Skadeforsikring ønsket ifølge Waage å avslutte saken mot Stensvik. Derfor skal forsikringsselskapet ha nektet å forlenge foreldelsesfristen, slik at Stensvik ble tvunget til å ta ut stevning mot selskapet i fjor.

Uenige om selskapets erstatningsplikt

I erstatningssaker har skadelidte to muligheter når man skal ta ut stevning, enten å ta ut fastsettelsessøksmål eller å ta ut fullbyrdelsessøksmål.

Et fastsettelsessøksmål innebærer at man ber retten ta stilling til om forsikringsselskapet er pliktig til å betale erstatning eller ikke. I et fullbyrdelsssøksmål skal retten i tillegg ta stilling til hva selskapet skal betale i erstatning.

SATT PÅ VENT: – Vi har vært sikre på at dette kom til å bli resultatet hele veien, men i mellomtiden har SpareBank1 Skadeforsikring sørget for at Stensviks liv er blitt satt på vent i et helt år, sier advokat Cecilie Waage i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen til dinerstatning.no.

Det er ofte spørsmålet om selskapets erstatningsplikt man er uenige om, og som er årsaken til at saker bringes inn for retten. Skadelidte er derfor ofte tjent med at det kun er dette spørsmålet som skal behandles av retten, og tar derfor ut fastsettelsessøksmål. 

– Et fastsettelsessøksmål gir forbrukeren muligheten til å få prøvd sin sak innenfor begrensede økonomiske rammer og med begrenset økonomisk risiko. Derfor valgte Stensvik etter nøye overveielse å ta ut fastsettelsessøksmål mot SpareBank1 Skadeforsikring i oktober i fjor, sier advokat Cecilie Waage til dinerstatning.no.

– Ved å få dom for bare erstatningsplikt, unngår skadelidte å oppleve at tvil om årsakssammenheng mellom ulykken og skaden brukes som et argument for å prute ned erstatningens størrelse, sier hun.

– Og når først dom for erstatningsplikt foreligger, er det vår erfaring at man i de aller fleste tilfeller blir enige med selskapene om erstatningens størrelse uten å måtte gå til retten en gang til, forteller erstatningsadvokaten.

Skadelidte opplever også at forsikringsselskapene ved fullbyrdelsessøksmål, ofte ikke blir dømt til å betale skadelidtes saksomkostninger, selv om skadelidte vinner frem med at det foreligger erstatningsplikt, fordi skadelidte ikke får fullt medhold når det gjelder erstatningens størrelse.

Ved å prøve erstatningsplikten i et fastsettelsessøksmål, minimeres dermed skadelidtes økonomiske risiko. Ved fastsettelsessøksmål er det bare to mulige utfall. Enten vinner skadelidte frem med at det er erstatningsplikt, og da skal i utgangspunktet forsikringsselskapet dekke skadelidtes fulle saksomkostninger, eller så vinner selskapet frem, og da har skadelidte brukt mindre ressurser enn om det var tatt ut fullbyrdelsessøksmål. 

– Ved fullbyrdelsessøksmål, der retten også skal ta stilling til skadelidtes erstatningskrav, er det rom for mange mulige utfall, og det er sjelden skadelidte vinner fullt ut på alle punkter. Da blir også saksomkostningene som regel delt, sier advokaten.

– Sterke rettspolitiske hensyn tilsier derfor at man bør kunne ta ut fastsettelsessøksmål, sier Cecilie Waage. 

– Motarbeider skadelidte

Halden tingrett avgjorde at Stensvik hadde krav på å få avklart om Sparebank1 Skadeforsikring hadde erstatningsplikt, men selskapet valgte å anke saken til Borgarting lagmansrett, som også kom til samme konklusjon. Nå har også Høyesterett forkastet bankens anke. 

– Det er hårreisende at SpareBank1 Skadeforsikring kaster bort tiden til både Stensvik og Høyesterett i et åpenbart forgjeves forsøk på å få avvist saken. For Stensvik er det selvsagt en stor påkjenning å måtte forholde seg til domstolene i flere instanser med denne saken. Høyesterett finner det enstemmig klart at anken ikke fører frem. Klarere kan det ikke sies, påpeker Waage.

– Vi har vært sikre på at dette kom til å bli resultatet hele veien, men i mellomtiden har SpareBank1 Skadeforsikring sørget for at Stensviks liv er blitt satt på vent i et helt år. Først nå kan vi starte på arbeidet med å hjelpe Stensvik med å få avgjort spørsmålet om selskapet har erstatningsplikt eller ikke, sier erstatningsadvokaten. 

– Stensvik er ikke skyld i ulykken, men må ta både den økonomiske og de menneskelige konsekvensen av det som skjedde. Dette mener jeg er uverdig, sier Waage.

– Dette er både en fordyrende og vanskelig prosess for en skadelidt som allerede er i en vanskelig livvsituasjon. Høyesterett fant det klart at forsikringsselskapet ikke kunne vinne frem med sine argumenter, noe Høyesterett har gjort i tilsvarende saker ved flere anledninger de siste årene, senest i 2011. Dette stiller selskapenes gjentatte forsøk på å stanse fastsettelsessøksmål i et underlig lys, sier Waage.

Takker advokaten sin

Stensvik forteller at han er glad for Høyesteretts avgjørelse. 

– Jeg har fått utrolig god hjelp av advokat Cecilie Waage i denne saken. Hadde det ikke vært for hennes innsats, så hadde jeg trolig gitt opp kampen for lenge siden, forteller Sigmund Stensvik.

Måten han har blitt behandlet på av forsikringsselskapet har gitt ham en fandenivoldsk instilling, til tross for at 75-åringen sliter med betydelige helseproblemer. 

– Det skal bli godt å kunne starte saken på ordentlig, slik at jeg forhåpentligvis får erstatningen jeg rettmessig har krav på. SpareBank1 Skadeforsikring har ikke gjort annet enn å motarbeide meg siden dag én. Slik urettferdighet kan jeg bare ikke tolerere. Moralen i denne historien skal bli at rettferdigheten seirer til slutt, sier Stensvik.   

Les mer om trafikkskader her. 

– Ønsker ikke tvist med våre kunder

– Vi har ingen ønsker om å forsinke denne type saker, og det er heller ikke bevisst gjort i denne saken fra vår side. Motparten tok ut søksmål mot selskapet, og selskapet ønsket å få avklart de erstatningsmessige følgene av ulykke i samme sak. Dette anser vi som ressurs- og kostnadsbesparende for begge parter, og var årsaken til at saken ble anket fra selskapets side, sier kommunikasjonsdirektør Christian Brosstad i SpareBank1 til dinerstatning.no.

– Selskapet har ikke mottatt noe konkret erstatningskrav fra skadelidte i denne saken, og vet således ikke hva kravet består i. Vi har aldri bestridt at det foreligger ansvarsgrunnlag, men slik saken er opplyst oppfylles ikke de øvrige vilkårene for erstatning, forteller Brosstad.

– Vi ønsker selvsagt ikke tvist med våre kunder. Derfor er vi nøye med å behandle sakene i tråd med gjeldende rutiner, hvor eksterne medisinske sakkyndiges vurderinger blir tillagt stor vekt. I forhold til saksmengde har vi få klager og få tvister for domstolene. Generelle tilbakemeldinger fra våre kunder er at de er fornøyde både med vår sakshåndtering og utfallet i sakene, påpeker han.

– Utover dette har vi ingen kommentarer, sier kommunikasjonsdirektør Christian Brosstad.