Ny konto

Dette har du krav på etter en ulykke i fly

Du kan ha krav på erstatning hvis du blir skadet under en flytur. Les mer om reglene her.

ERSTATNING: Dette innebærer at dine rettigheter vil være de samme uavhengig av hvor skaden skjer. Illustrasjonsfoto: Istockphoto.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
27.09.2018
Kategori
Trafikkskader
Emner
Flyulykke Svein Sjøgren

Erstatningstesten

Du kan ha krav på erstatning!

Ta testen her

Du trenger ikke å være involvert i en alvorlig flyulykke for å kunne kreve erstatning. Også lettere skader gir rett til kompensasjon fra flyselskapet.

– Som passasjer har du krav på erstatning hvis du blir påført en personskade under flyturen, sier Svein Sjøgren til dinerstatning.no.

Sjøgren er advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, og ekspert på erstatningsrett.

Flyselskapene er nemlig pålagt å tegne forsikring som dekker økonomiske tap som følge av ulykker på flyturen.

– Begrepet «ulykke» betyr ikke at flyet må ha forulykket for at du skal ha krav på erstatning. Det sentrale er om passasjeren utsettes for en ulykkeshendelse, forteller Sjøgren.

Våre klienter har fått mer enn én milliard i erstatning siden 1992. Ta kontakt for gratis samtale her.

Trenger ikke å styrte for å få erstatning

Dersom du blir påført en personskade under sterk turbulens, eller som følge av at noe faller ned fra bagasjehyllen, vil flyselskapet være erstatningsansvarlig for skadene du blir påført.

– Det samme gjelder dersom en passasjer blir påført en skade under av- eller påstigning. Også psykiske skader som følge av skremmende hendelser om bord på flyet, vil etter omstendighetene kunne være dekket, sier erstatningsadvokaten.

Dersom flyet gjør skade på ting på bakken, vil også dette være omfattet av flyselskapets erstatningsansvar. Hvis en gjenstand eller del av flyet faller og gjør skade på personer eller ting på bakken, vil flyselskapet bli erstatningsansvarlig.

– Flyselskapets erstatningsansvar er objektivt. Det vil si at det ikke stilles noe krav om at noen må kunne klandres for at ulykken skjedde, sier Sjøgren.

ERSTATNINGSADVOKAT: Svein Sjøgren er advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, og ekspert på erstatningsrett. Foto: Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen.

Erstatningsansvaret omfatter personskade og dødsfall, samt skade på bagasje eller ting man har med seg om bord i flyet.

Les også: Her er alt du trenger å vite om erstatning etter en flyulykke

Spiller ingen rolle hvor skaden skjer

Internasjonal luftfart er strengt regulert, og flyselskapenes erstatningsansvar er regulert i den såkalte Montreal-konvensjonen fra 1999. De fleste land har sluttet seg til denne konvensjonen. Dette innebærer at dine rettigheter vil være de samme uavhengig av hvor skaden skjer.

– I Norge er konvensjonens bestemmelser nedfelt i luftfartsloven. Det betyr at erstatningsansvaret gjelder for alle norske fly, uansett hvor i verden de befinner seg.

– Også EU og USA har forpliktet seg til å følge konvensjonens bestemmelser, som sikrer skadelidte tilsvarende rettigheter, forklarer erstatningsadvokaten.

De fleste av de relativt få nasjonene som ikke har forpliktet seg til å følge konvensjonen, er forpliktet gjennom eldre regelverk (Warszawa-konvensjonen og Haag-protokollen). Også dette regelverket gir rett til erstatning for personskade.

Slik er reglene om erstatning

Det er tre hovedvilkår for å kunne kreve erstatning:

 1. Det må foreligge et ansvarsgrunnlag. Det er dette som reguleres i regelverket om objektivt ansvar for personskade. 
 2. Det må kunne påvises årsakssammenheng mellom den anførte ulykken og skaden.
 3. Du må ha lidt et økonomisk tap som følge av skaden.

Utmålingen av erstatning fra utenlandske selskap vil reguleres av regelverket i det landet hvor luftfartøyet er registrert. I Norge er utmåling av skadeserstatning regulert i skadeserstatningsloven.

Aktuelle erstatningsposter etter det norske regelverket er:

 • Påførte merutgifter (herunder utgifter til advokat)
 • Fremtidige merutgifter
 • Påført og lidt inntektstap
 • Påført og lidt hjemmearbeidstap
 • Menerstatning

Det er viktig å være oppmerksom på at det gjelder andre foreldelsesregler for krav om erstatning etter flyulykker, enn det som gjelder ellers i erstatningsretten i Norge.

– For ikke å miste et eventuelt krav om erstatning, må saken bringes inn for domstol innen to år etter ulykken, dersom full erstatning ikke er utbetalt innen denne tid, påpeker Sjøgren.

Du kan fremme krav om erstatning i Norge

Selv om personskaden er forårsaket av et utenlandsk fly i utlandet, vil man kunne forfølge sitt krav om erstatning overfor de norske domstolene.

– Dette kan være en fordel. For det første fordi man da unngår problemet med å forholde seg til et fremmed lands domstol og prosessuelle regelverk, men også fordi norske domstoler vil ha bedre kjennskap til særskilte norske forhold som kan ha betydning for erstatningsutmålingen, forklarer erstatningsadvokaten.

Skadehendelser om bord i fly kan også være dekket av skadelidtes egne ulykkesforsikringer. Dette kan være en særskilt tegnet ulykkesforsikring, men det kan også være knyttet til ulykkesdekninger under din reiseforsikring.

Våre klienter har fått mer enn én milliard i erstatning siden 1992. Ta kontakt for gratis samtale her.

Hvordan krever jeg erstatning etter en flytur?

Det er den som krever erstatning som har bevisbyrden for at erstatningsvilkårene er oppfylt. Derfor er det viktig å huske på følgende:

 1. Dokumentér skadehendelsen. Ved skadehendelser inne i flykabinen, bør man få en eller annen form for bekreftelse fra kabinpersonalet på at skaden har skjedd. Det kan også være nyttig å registrere eventuelle vitner til hendelsen.
 2. Sørg for å melde fra om skaden så raskt som mulig til flyselskapet og flyselskapets forsikringsselskap. 
 3. Oppsøk lege så snart som mulig etter ulykken. Er du i utlandet, sørg for å få med deg dokumentasjon fra konsultasjonen. 
 4. Dersom du ikke blir bra av personskaden personskaden i løpet av noen dager eller uker, bør du sørge for å få dette dokumentert ved en tett oppfølging av din fastlege. Dokumentasjon fra andre behandlere, som fysioterapeut eller kiropraktor, kan også være tilstrekkelig – men du skal da være oppmerksom på at det er svært variabelt hvor nøye disse er med sin journalføring. 
 5. Husk at det gjelder egne meldefrister for ulykkesforsikring.