Ny konto
Kommentar:

Skadelidte kommer dårligere ut med NPEs nye invaliditetstabell

Norsk Pasientskadeerstatning har laget en egen invaliditetstabell som kan være i strid med norsk lov. Dette får konsekvenser for erstatningen til skadelidte over hele landet, skriver advokat Mona Næverdal.

KRITISK: Norsk Pasientskadeerstatning har laget en ny og intern invaliditetstabell, som de har tatt i bruk. I beste fall er denne praksisen problematisk. I verste fall er den ulovlig, mener advokat Mona Næverdal. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
03.07.2017
Kategori
Pasientskader
Emner
Invaliditetstabellen Kommentarer Mona Næverdal Norsk pasientskadeerstatning

Det er en illusjon at Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) står på skadelidtes side i en erstatningssak. Gang på gang ser vi som jobber for skadelidte at NPE gjør alt de kan for å betale ut minst mulig etter skader som folk er påført etter behandling i helsevesenet.

Nå er NPE i gang igjen. Denne gangen har de laget en ny og intern invaliditetstabell, som de har tatt i bruk. I beste fall er denne praksisen problematisk. I verste fall er den ulovlig. 

Dersom du skades i en ulykke, enten det er i arbeid, i trafikken eller i helsevesenet, har du ofte krav på ménerstatning.

Våre klienter har fått mer enn én milliard i erstatning siden 1992. Ta kontakt for gratis samtale her.

Ménerstatningen skal kompensere deg for tapt livsutfoldelse som følge av skaden. For at du skal få menerstatning må skaden ha ført til en varig medisinsk invaliditet på 15 prosent eller mer. 

Invaliditetsprosenten skal vurderes og fastsettes av lege. I dette arbeidet bruker legen den såkalte «invaliditetstabellen», som fremkommer i Forskrift om ménerstatning ved yrkesskader.

Legen skal vurdere skadelidtes plager opp mot tabellen, der funksjonsnedsettelsen ulike skader erfaringsvis forårsaker er beskrevet.

Dersom det ikke finnes et konkret punkt i tabellen som din skade/plager faller direkte inn under, skal legen gjøre en sammenlikning med det punktet i tabellen som passer best. Dette følger av veiledningen til bruk av tabellen.

Denne tabellen har siden forskriften ble vedtatt blitt benyttet ved fastsettelse av mén i erstatningsoppgjør etter alle typer personskader, ikke bare ved yrkesskader. 

Det er imidlertid mange typer skader og plager som ikke omtales direkte i «invaliditetstabellen». Derfor har det fra mange hold vært etterlyst en oppdatering av forskriften. Lovgiver har imidlertid så langt ikke gjort noe med dette.

Har tatt saken i egne hender

Nå har imidlertid NPE tatt saken i egne hender, og laget sin egen invaliditetstabell for fastsettelse av medisinsk invaliditet.

På sine hjemmesider skriver NPE at vurderingen av mén i for stor grad overlates til den enkelte sakkyndiges skjønn, og at dette kan ha ført til at skader som i utgangspunktet er like, kan ha blitt vurdert ulikt. Derfor mener de at de trenger en ny intern invaliditetstabell.

Det er ikke bare NPE som kan ha bruk for en ny invaliditetstabell. Også forsikringsselskaper som håndterer yrkesskader og trafikkskader kan ha gode grunner for å lage seg interne invaliditetstabeller. Men selv om dette i utgangspunktet kan høres ut som en god idé, er det sterke grunner som taler mot at dette gjennomføres.

De fleste vil forstå at «bukken» ikke kan settes til å passe på «havresekken». 

Det er derfor i høyeste grad problematisk at NPE lager en intern invaliditetstabell helt utenfor lovgivers kontroll. Når jobben i tillegg gjøres av jurister og leger som jobber for NPE, så bør det være lett å se at dette er en ytterst problematisk praksis.  

Bryter NPE loven?

Foreløpig har NPE revidert forskriften på to områder: Mage/tarm og skader på kvinnelige kjønnsorganer, og NPE varsler at ytterligere revisjoner vil følge.

NPEs nye interne tabell ser ut til å sette opp skarpe skiller mellom ulike diagnoser/årsaker. Dette står i sterk kontrast til og bryter med systemet i Forskrift om ménerstatning, som slår fast at det er graden av funksjonssvikt som er avgjørende for invaliditetsfastsettelsen. 

NPEs interne tabell har i tillegg mange nye punkter i forhold til Forskrift om ménerstatning. Dette gjøres tilsynelatende uten at lovgivende myndigheter har vært involvert. 

Jeg har allerede sett resultatene av den nye interne invaliditetstabellen i praksis. En av mine klienter har allerede blitt tilbudt en lavere ménerstatning enn det vi mener vedkommende har krav på etter den opprinnelige invaliditetstabellen. 

Min klient blir sikkert ikke den siste skadelidte som kommer dårligere ut enn før. Det er derfor viktigere enn noen gang at pasienter som skades i helsevesenet kontakter erfaren advokat med spesialkompetanse på erstatningsrett.

For NPE er ikke der for deg – de er din motpart…

Les også: Norsk Pasientskadeerstatning svarer på kritikken: – Tabellen bidrar til likebehandling for alle pasienter i landet