Ny konto
Erstatning:

Syv tips som gjør det billigere å gå til advokat

Det er mange måter å få dekket dine advokatutgifter på. Her er de vanligste.

GODE RÅD: Her er syv tips som gjør det billigere eller gjør det mulig å få dekket dine advokatutgifter. Foto: Shutterstock.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
27.04.2015
Kategori
Forsikringssaker
Emner
Advokat Norsk pasientskadeerstatning Personskadeforbundet

1. Trafikkulykker og yrkesskader

Utgangspunktet er at ansvarlig forsikringsselskap dekker dine rimelige og nødvendige utgifter til advokat frem til det eventuelt oppstår tvist i saken. Tvist oppstår dersom forsikringsselskapet avviser ansvar for skaden eller partene ikke klarer å bli enige om erstatningsoppgjøret.  

2. Norsk pasientskadeerstatning (NPE)

Vurdering av om det skal søkes om erstatning: Norsk pasientskadeerstatning dekker ikke dine utgifter til advokat i prosessen hvor du vurderer å søke om erstatning. Videre dekker de i utgangspunktet heller ikke dine utgifter til advokat ved utfylling av skademeldingsskjema og under behandlingen av ansvarsspørsmålet. 

Utfylling av skademelding og behandling av saken: Om den som søker om erstatning har vanskelig for å kommunisere med NPE eller det er en komplisert sak, vil det i noen få tilfeller være mulig å få dekket utgifter til advokatbistand for utfylling av skademelding og under behandlingen av ansvarsspørsmålet. 

Avslag: Om du får helt eller delvis avslag på at du er påført en pasientskade kan vedtaket klages inn til Pasientskadenemnda. NPE dekker vanligvis ikke utgifter til advokat for å hjelpe deg å klage på vedtaket. Om det senere viser seg at du får medhold i klagen, får du dekket de rimelige og nødvendige utgiftene du har hatt i forbindelse med klagesaken. 

Erstatningsberegning: Om du får medhold i at du er påført en pasientskade, vil NPE beregne erstatningens størrelse. I denne fasen vil du kunne få dekket utgifter til advokathjelp i rimelig og nødvendig omfang. Du kan kreve å få forhåndsgodkjenning av NPE på hvilke advokatutgifter som vil bli dekket.

BISTAND: Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen er et av landets ledende advokatfirmaer med spesialkompetanse på bistand til skadelidte i erstatningssaker mot forsikringsselskaper og andre skadevoldere.

3. Rettshjelpsforsikring 

Du kan ha krav på dekning av utgifter til advokat gjennom dine forsikringsavtaler. Det er vanlig at bolig- og motorvognforsikring inkluderer en rettshjelpsforsikring

Dersom du som fører av en motorvogn blir påført en personskade vil du være omfattet av rettshjelpsforsikringen under motorvognforsikringen til den motorvognen du var fører av på skadetidspunktet. 

Dersom du som passasjer i motorvogn eller som fotgjenger eller syklist blir påført en personskade som følge av en trafikkulykke eller annen ulykke i fritiden, er du omfattet av rettshjelpsforsikringen under egen villaforsikring eller innboforsikring på tvistetidspunktet. Denne forsikringen gjelder alle som er en del av husstanden i boligen som er forsikret.  

Rettshjelpsforsikringen skal dekke nødvendige utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner. Dekningen kan variere fra selskap til selskap, men ligger vanligvis på 80.000 kroner eller 100.000 kroner. Dekning er normalt i tillegg begrenset til tvistesummens størrelse. Det er vanlig at man må betale en egenandel, og den utgjør normalt de første 4000 kronene med tillegg av 20 prosent av det overskytende. 

Forsikringsselskapene forbeholder seg som regel retten til å overprøve forsikringstakerens krav, dersom de mener utgiftene overstiger det som må anses å være rimelig og nødvendig. Det samme gjelder dersom utgiftene anses å være uforholdsmessig store i forhold til tvistegjenstandens verdi.

Forsikringen kan inneholde flere begrensninger, og vilkårene kan variere fra selskap til selskap. Rettshjelpsforsikringen dekker vanligvis ikke eventuelle utgifter til motpartens saksomkostninger, som du kan bli dømt til å betale hvis du taper en sak som går for domstolene. 

Normalt dekkes heller ikke utgifter til tvist som har sammenheng med yrke/erverv.

Hva som dekkes fremgår av vilkårene i den aktuelle forsikringsavtalen. 

Sjekk forsikringsvilkårene og konferer med din advokat, dersom du skulle få behov for dekning av utgifter til juridisk bistand.

Forsikringen kommer normalt kun til anvendelse når det har oppstått en tvist.

4. Medlemskap i foreninger og organisasjoner

Du kan ha rett til juridisk bistand gjennom din fagforening eller andre organisasjoner, dersom problemstillingen kommer inn under foreningens eller organisasjonens virkeområde. Ta kontakt med din forening eller organisasjon for å høre om du kan ha rett på juridisk bistand.

5. Forvaltningsloven paragraf 36

Dersom du får et forvaltningsvedtak endret til gunst for deg, kan du ha rett til dekning av de saksomkostninger som har vært nødvendig for å endre vedtaket. Omkostningene kan omfatte advokatsalær eller andre utgifter, men utgiftene må være reelle utgifter.

Et slikt krav må settes frem senest tre uker etter at melding om nytt vedtak har kommet frem.

6. Personskadeforbundet LTNs rettssikkerhetsfond

Rettssikkerhetsfondets formål er å yte støtte til skadelidte som har behov for å bringe saken sin inn for domstolene. Fondet kan stille garanti for utgifter til domstolsprosessen. Det ytes kun garanti for utgifter som overstiger det som dekkes av andre ordninger, for eksempel rettshjelpsforsikring eller fri rettshjelp.

Om saken gis støtte vurderes ut fra fondets statutter, blant annet vil et vurderingstema være om saken er av prinsipiell betydning. 

For å kunne søke om støtte fra fondet må du være medlem av Personskadeforbundet LTN. Din advokat bør bistå med søknad om garantistillelse hvor det i nødvendig utstrekning redegjøres for tvisten og de grunner som tilsier prosess. Kostnadene knyttet til utarbeidelsen av søknaden til Fondet omfattes ikke av garantiforpliktelsen.  

7. Fri Rettshjelp

Les mer om fri rettshjelp i vår artikkel Slik får du fri rettshjelp.