Ny konto
Forsikring og erstatning:

– Staten mener at statens forsikringer er unntatt fra loven

Ansatte som er forsikret i staten kommer dårligere ut enn ansatte som er forsikret i ordinære forsikringsselskaper gjennom privat sektor. Det forteller erstatningsadvokat Svein Sjøgren.

ERSTATNINGSADVOKAT: Svein Sjøgren er advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, og ekspert på erstatningsrett. Foto: Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
07.03.2016
Kategori
Forsikringssaker
Emner
Kommentarer Svein Sjøgren

Svein Sjøgren er advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, og ekspert på erstatningsrett og forsikringsrett. 2. mars holdt han et foredrag i Norsk Forsikringsjuridisk Forening om kollektive personforsikringer i staten.

I foredraget avslørte Sjøgren at staten gir sine ansatte dårligere forsikringsrettigheter enn det de pålegger andre arbeidsgivere å gi.

– I forbindelse med statens personforsikringer ser man at staten som arbeidsgiver og selvassurandør systematisk gir sine ansatte og forsikrede dårligere rettigheter enn hva Staten som lovgiver pålegger andre arbeidsgivere og forsikringsselskap å tilby sine ansatte og forsikrede, sier advokat Svein Sjøgren til dinerstatning.no.

Staten på begge sider av bordet

Staten som arbeidsgiver tilbyr en rekke forsikringer for sine ansatte. I den sammenheng står staten som selvassurandør. Dette innebærer at staten dekker erstatningsbeløp over budsjettet, uten å tegne forsikringer.

– Forventet kostnad for staten ved selv å opptre som forsikringsselskap vurderes som lavere enn kostnaden ved å tegne forsikring i et privat forsikringsselskap, forteller Sjøgren.

– Aktuelle forsikringer er yrkesskadeforsikring, bilansvarsforsikring og ulike personforsikringer. For yrkesskader og skade påført ved bruk av statens motorvogner er det forhold at staten står som selvassurandør relativt uproblematisk, fortsetter erstatningsadvokaten.

STOR INTERESSE: Advokat Svein Sjøgren fortalte tilhørerne i Norsk Forsikringsjuridisk Forening at ansatte som er forsikret i staten kommer dårligere ut enn ansatte som er forsikret i ordinære forsikringsselskaper gjennom privat sektor. Foto: advhi.no.

I disse sakene reguleres erstatningsansvaret av yrkesskadeforsikringsloven og bilansvarsloven, og det er ikke gjort noen unntak eller tilpasninger for staten, bortsett fra å unnta staten fra forsikringsplikten som følger av loven. For personforsikringene er dette imidlertid mer problematisk.

– Mer problematisk med personforsikringer

– I utgangspunktet reguleres alle personforsikringer av forsikringsavtaleloven. I denne loven finnes en rekke bestemmelser om hvordan forsikringsoppgjøret skal foretas. Problemet er imidlertid at staten mener at statens forsikringer er unntatt fra loven. Dette fremkommer ikke av lovteksten, men staten anfører at unntaket følger forutsetningsvis av forarbeidene, sier Svein Sjøgren.

Advokaten mener at statens holdning i praksis medfører at statens ansatte i mange sammenhenger kommer vesentlig dårligere ut enn ansatte i virksomheter som har forsikret sine ansatte i ordinære forsikringsselskaper.

– Eksempler på dette er at det ikke utbetales forsinkelsesrenter under ulykkesforsikringer, at krav om uførepensjon kan foreldes underveis i statens behandling av saken, og at statens ansatte ikke får tegnet fortsettelsesforsikring når de må fratre sin stilling på grunn av sykdom, sier Sjøgren.

Over 160.000 ansatte i staten

Tall fra Statens Sentrale Tjenestemannsregister (SST) viser at det per 1. mars 2014 var 160.664 ansatte i staten (143 398 årsverk). I tillegg kommer ansatte i statlige foretak, statlige aksjeselskaper, statlige stiftelser eller andre organisasjoner som staten eier.
– Derfor er dette problemstillinger som har betydning for veldig mange mennesker, avslutter Svein Sjøgren.