Ny konto

Slik får du fri rettshjelp

Du kan ha rett til dekning av advokatutgifter gjennom ordningen fri rettshjelp. Dette må du vite.

BISTAND:Fri rettshjelp er en sosial støtteordning som sikrer nødvendig juridisk bistand til personer som selv ikke har økonomiske forutsetninger for å kunne ivareta sine rettshjelpsbehov av stor personlig og velferdsmessig betydning. Foto: Shutterstock.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
17.04.2015
Kategori
Forsikringssaker
Emner
Fri rettshjelp Lene B. Sørlie

– Fri rettshjelp er en sosial støtteordning som sikrer nødvendig juridisk bistand til personer som selv ikke har økonomiske forutsetninger for å kunne ivareta sine rettshjelpsbehov av stor personlig og velferdsmessig betydning, sier advokat Lene B. Sørlie til dinerstatning.no.

Sørlie er advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, og har spesialisert seg på erstatningsrett og forsikringsrett.

Hun jobber også med trygderettfamilierett og arverett

Advokaten forteller at loven kan gi deg rett til dekning av advokatutgifter, dersom utgiftene ikke dekkes gjennom rettshjelpsforsikring eller av aktuelle foreninger og organisasjoner.

– Kan utgiftene til rettshjelp dekkes under andre ordninger, har du ikke krav på fri rettshjelp. Utgifter utover det som dekkes av rettshjelpsforsikring eller andre ordninger kan imidlertid søkes dekket etter lov om fri rettshjelp. Et eksempel på dette er egenandelen under en rettshjelpsforsikring, forteller Sørlie. 

EKSPERT: Lene B. Sørlie er advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, som er et av landets største advokatfirmaer med spesialkompetanse på erstatningsrett. Foto: Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen. 

Fritt rettsråd og fri sakførsel

Fri rettshjelp omfatter fritt rettsråd og fri sakførsel.  

– Fritt rettsråd er veiledning og juridisk hjelp utenfor domstolene, som for eksempel korrespondanse og forhandlinger med et forsikringsselskap eller klager til NAV, forteller Sørlie.

– Fri sakførsel er rettshjelp i forbindelse med en sak som går for domstolene, fortsetter hun.

– I hvilke saker kan det søkes om fri rettshjelp eller fri sakførsel?

– Fri rettshjelp eller fri sakførsel ytes i to ulike sakskategorier, saker som innvilges uten behovsprøving, og saker som behovsprøves ut fra inntekt og formue. Saker som gjelder erstatning for personskade eller tap av forsørger, og klage- og ankesaker innenfor trygdelovgivningen, er blant de sakstypene som skal behovsprøves, forteller advokaten.  

Les om hvilke saker som omfattes av ordningen for fri rettshjelp her. 

– Hvem kan få fri rettshjelp?

– Utgangspunktet er at fri rettshjelp gis til fysiske personer, men dersom særlige grunner taler for det kan det også gis til ideelle sammenslutninger, forteller Sørlie.

Må ikke overstige inntektsgrensen

For å ha rett til fri rettshjelp må søker som hovedregel ikke ha en bruttoinntekt eller tilsvarende næringsinntekt som overstiger inntektsgrensen. Med bruttoinntekt menes summen av all skattbar inntekt i og utenfor arbeidsforhold, før fradrag. 

I inntektsgrunnlaget skal samtlige skattbare personinntekter, som lønn, naturalytelser og pensjoner oppgis. Alminnelige inntekter som næringsinntekter, inntekter av bolig/fast eiendom samt kapitalinntekter skal også tas med. 

– Når du søker om fri rettshjelp må du derfor legge ved en kopi av siste ligningsutskrift, samt eventuelt også kopi av siste selvangivelse eller annen relevant dokumentasjon på inntekts- og formuesituasjonen på søknadstidspunktet, anbefaler advokaten.

Inntektsgrensen for fri rettshjelp er i dag 246.000 kroner for enslige og 369.000 kroner i samlet inntekt for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi.

Kan ikke ha stor formue

Formuesgrensen for fri rettshjelp er 100.000 kroner. Ved vurderingen av formuen legges nettoformuen til grunn. I beregningen av gjenstander med større verdi, for eksempel bolig, fritidseiendom eller båt, legges gjenstandens ligningsverdi ved siste skatteligning til grunn.

I noen tilfeller kan det gis dispensasjon fra formues- og inntektsgrensen. For at en slik dispensasjon skal kunne gis, må utgiftene være betydelige sett i forhold til søkers økonomiske situasjon. Utgiftene må altså være uforholdsmessig store.  

Det er mulighet for unntak der formuen er bundet opp i egen bolig eller driftsmidler av normal verdi. 

Må betale egenandel

Dersom du har rett på fri rettshjelp ut fra inntekts- og formuesgrensen skal den som mottar fri rettshjelp betale en egenandel. Egenandelen beregnes ut fra en grunndel tilsvarende den til enhver tid gjeldende offentlige salærsats.  Per 1. januar 2015, er den offentlige salærsatsen 970 kroner.

Ved fritt rettsråd skal det betales en egenandel tilsvarende grunndelen på 970 kroner. 

Ved fri sakførsel skal det betales en egenandel på 25 prosent av utgiftene, men ikke mer enn fem ganger grunndelen. Det vil si 4.850 kroner per 1. januar 2015.

Personer med bruttoinntekt under 100.000 kroner betaler ikke egenandel. 

– Hvordan søker du om fri rettshjelp?

– For å søke om fri rettshjelp må du fylle ut søknad og et egenerklæringsskjema sammen med din advokat. Søknaden skal inneholde opplysninger om hva saken gjelder og hvilken form for bistand det søkes om. I de fleste saker sendes søknaden til fylkesmannen eller domstolen for avgjørelse, men i noen tilfeller kan advokaten selv innvilge fritt rettsråd, forteller hun.

– Det skal som hovedregel søkes om fri rettshjelp før bistanden ytes, men det kan også gis etter at saken er ferdig behandlet, sier advokat Lene B. Sørlie.