Ny konto

Slik får du erstatning for saksomkostninger av det offentlige

Du kan ha krav på erstatning for utgifter til advokat hvis du vinner frem i en klagesak mot det offentlige. – Mange vet ikke om sine rettigheter, forteller advokat Marius Steen.

FRUSTRERENDE: Hvis du er misfornøyd med et vedtak gjort av det offentlige, og kontakter advokat, kan du få erstattet nødvendige utgifter hvis du vinner frem med din sak mot det offentlige. Foto: Shutterstock.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
18.05.2015
Kategori
Forsikringssaker
Emner
Erstatning

Erstatningstesten

Du kan ha krav på erstatning!

Ta testen her

Forvaltningsloven § 36 er en lite kjent bestemmelse som kan få stor betydning for advokatutgifter man blir påført i klagesaker mot det offentlige. 

– Dette er en veldig anvendelig lov som gir deg rett til erstatning for utgifter til advokat hvis du vinner frem med en klage på for eksempel vedtak fra NAV, byggesaksavdelingen i kommunen eller et departement, forteller advokat Marius Steen. 

Steen er advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, og er ekspert på forvaltningsrett. 

Hans erfaring er at mange ikke er klar over hvilke rettigheter de har i forbindelse med klagesaker mot Stat, kommune eller andre forvaltningsorganer. 

– Flere bør kjenne til denne lovparagrafen. Hvis du er misfornøyd med et vedtak gjort av det offentlige, og kontakter advokat, kan du få erstattet nødvendige utgifter hvis du vinner frem med din sak mot det offentlige, forteller Steen.  

I forvaltningslovens § 36, første ledd står det følgende:

«Når et vedtak blir endret til gunst for en part, skal han tilkjennes dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket, med mindre endringen skyldes partens eget forhold eller forhold utenfor partens og forvaltningens kontroll, eller andre særlige forhold taler mot det.»

Forutsetningen for å få erstattet advokatomkostninger er at det foreligger et vedtak fra forvaltningen, og at dette vedtaket påklages av parten eller omgjøres av eget tiltak av forvaltningen til gunst for parten. 

– Hva som ligger i begrepet «til gunst», er ikke alltid like lett å forstå. Det avgjørende er om resultatet av behandlingen medfører et nytt vedtak som reelt sett gir et bedre resultat for klageren, forteller Steen. 

Får dekket nødvendige advokatkostnader

Har parten fått et vedtak om å rive et tilbygg på huset, og dette vedtaket oppheves i klageinstansen, så har klageren rett på å få dekket nødvendige advokatkostnader. Fattes det imidlertid et nytt vedtak om at tilbygget skal rives, men med noen mindre endringer, har parten ikke fått endret vedtaket til sin gunst. 

Det samme gjelder normalt hvis vedtaket oppheves i klageinstansen og sendes tilbake til førsteinstans. 

Kan klage på vedtak av NAV

Bestemmelsen i § 36 gjelder i utgangspunktet for all typer forvaltningsavgjørelser og forvaltningsorganer. Får en part avslag på uførepensjon av NAV, og dette vedtaket senere omgjøres av klageinstansen, har parten også rett til å få dekket nødvendige advokatkostnader. 

– Det er imidlertid ikke noe krav om at forvaltningen må ha gjort noen feil. Man trenger således ikke føre bevis for at forvaltningen kan klandres for det opprinnelige vedtaket. Det avgjørende er om det siste vedtaket er bedre for klageren enn det opprinnelige vedtaket, forteller advokat Steen. 

Lettere å få erstatning hvis saken er vanskelig 

De kostnadene man har krav på å få dekket er «vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket». Det avgjørende her er hvor kompleks saken har vært, og om forvaltningen har vært mottakelig for partens anførsler og argumentasjon. 

Har saken vært vanskelig, så vil man lettere få dekket sine advokatkostnader. Og har forvaltningen gjort saksbehandlingsfeil, feil ved lovanvendelsen eller at vedtaket blir kjent ugyldig av andre grunner, vil nødvendige advokatkostnader normalt bli dekket. 

– Advokatkostnader vil derimot ikke dekkes, hvis parten selv er årsak til at vedtaket endres. Dette vil typisk være der parten har gitt førsteinstansen ufullstendige opplysninger, og at dette er grunnen til at vedtaket senere endres, sier han. 

Det løper en forholdsvis kort frist for å kreve omkostningene dekket etter § 36. Hovedregelen er at krav om dekning av sakskostnader må fremsette innen 3 uker etter at parten fikk melding om det nye vedtaket. 

– Avgjørelsen om sakskostnadene treffes normalt av det forvaltningsorgan som har truffet det siste vedtaket. Dersom vedtaket har blitt endret til gunst for parten, har forvaltningen normalt en plikt til å opplyse om retten til kreve dekket sakskostnadene, avslutter advokat Marius Steen.