Ny konto
Svein Sjøgren kommenterer:

Hvorfor nekter Staten sine ansatte fortsettelsesforsikring?

Regelen om fortsettelsesforsikring i privat sektor, gjelder ikke for ansatte i Staten. Det kan koste deg og familien din dyrt.

REAGERER: Det er ikke rimelig at ansatte i Staten eller statlige virksomheter skal behandles dårligere enn øvrige arbeidstakere i Norge, skriver advokat Svein Sjøgren i denne kommentaren. Fotomontasje: HI/Shutterstock.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
23.04.2015
Kategori
Forsikringssaker
Emner
Fortsettelsesforsikring Kommentarer Svein Sjøgren

Fortsettelsesforsikring. Bare ordet får deg kanskje til å ville fortsette med noe annet enn å lese denne kommentaren? 

Men fortsettelsesforsikring er viktig. Og jeg skal forklare deg hvorfor. 

I Norge er det svært vanlig at arbeidsgivere tegner en gruppelivsforsikring for sine ansatte. Denne forsikringen innebærer at de etterlatte får utbetalt en sum dersom arbeidstakeren dør.

Dersom du slutter i jobben, trer du også ut av den forsikrede gruppen. Arbeidsforholdet er derfor en forutsetning for forsikringsdekningen. 

Kan tegne fortsettelsesforsikring 

Men hva hvis du som arbeidstaker blir så syk at du ikke kan jobbe lenger? 

Trolig vil ingen forsikringsselskaper la deg tegne en ny forsikring på like vilkår. Derfor er arbeidsgiverens forsikringsselskap pliktig til å gi deg tilbud om å tegne en fortsettelsesforsikring på like vilkår, uten ny helsebedømmelse. 

KONSEKVENSER: Når du nektes å tegne fortsettelsesforsikring, betyr det at du og din familie må ta den økonomiske belastningen ved et dødsfall som skyldes sykdommer med et langvarig sykdomsforløp, skriver advokat Svein Sjøgren. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Jeg mener dette er en god ordning for norske arbeidstakere. Men det mener ikke Staten. I hvert fall ønsker de ikke å tilby denne ordningen for sine egne arbeidstakere.

For også ansatte i Staten er omfattet av en gruppelivsforsikring med dekning for dødsfall. Ordningen er basert på prinsipper for ordinær gruppelivsforsikring, og krav under forsikringen behandles av statens eget forsikringsselskap, Statens Pensjonskasse. 

Kan ikke tegne fortsettelsesforsikring i Staten

Men hva hvis du som arbeider i Staten blir så syk at du ikke kan jobbe lenger? 

Nei, da får ikke tegne fortsettelsesforsikring. 

På den ene siden pålegger altså Staten andre å tilby fortsettelsesforsikring. Samtidig fritar de seg selv fra den samme regelen. 

Dette fremstår som urimelig. Og det kan gi svært uheldige konsekvenser for ansatte i Staten. Jeg skal gi et eksempel: 

Statsansatte som slutter på grunn av sykdom, er omfattet av gruppelivsforsikringen i to år etter overgang til 100 prosent uførepensjon fra Statens Pensjonskasse. En fortsettelsesforsikring vil derfor være aktuell for tiden etter utløpet av denne perioden. 

Du må ta den økonomiske belastningen

Når du nektes å tegne fortsettelsesforsikring, betyr det at du og din familie må ta den økonomiske belastningen ved et dødsfall som skyldes sykdommer med et langvarig sykdomsforløp. 

Som pårørende kan du bli satt i den paradoksale situasjonen at du ønsker at livet til forsikringstageren skal vare så lenge som mulig, samtidig som du har økonomisk interesse av at dødsfallet inntreffer før forsikringsdekningen opphører. 

Dette kan bli en meget reell problemstilling om ikke lenge med bedre metoder for livsforlengende behandling. 

Når spørsmålet om fortsettelsesforsikring har vært reist har Staten ganske enkelt svart at lovens regler ikke gjelder for de statlige forsikringsdekningene, og at gruppelivsforsikringen uansett ikke er en forsikring, men kun en avtale om lønns- og arbeidsvilkår. 

KOMMENTERER: Svein Sjøgren er advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, og ekspert på erstatningsrett og forsikringsrett.

Statlige ansatte skal ikke behandles dårligere

Etter min mening, er det lite som skiller driften av Statens Pensjonskasse fra ordinær forsikringsvirksomhet, og det er en betydelig grad av risikoutjevning. Det at en del av virksomheten finansieres direkte over statsbudsjettet endrer ikke på dette, da det er nærliggende å se dette som egenforsikring. 

Det er ikke grunnlag for å hevde at forsikringsytelser i Statens Pensjonskasse skal være særskilt unntatt fra anvendelsesområdet til forsikringsavtaleloven. 

Tilbud om fortsettelsesforsikring er nå en forutsetning for at private pensjonskasser skal kunne tilby gruppelivsforsikring, og sterke grunner taler for at det samme bør gjelde for gruppelivsforsikringen som Staten tilbyr gjennom Statens Pensjonskasse. 

For det er ikke rimelig at ansatte i Staten eller statlige virksomheter skal behandles dårligere enn øvrige arbeidstakere i Norge.

Les mer om forsikringssaker her.