Ny konto
Slik får du erstatning for personskade:

Gode råd til deg som skades av takras

Personer som blir truffet av isras fra hus og eiendommer blir ofte påført alvorlige skader. Som skadelidt kan du ha krav på oppreisning fra gårdeier og erstatning fra forsikringsselskapet.

ALVORLIGE SKADER: Advokat Lene B. Sørlie i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen representerer for tiden en klient som ble påført alvorlige skader da hun ble truffet av en stor isblokk i hodet fra en bygård.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
16.01.2015
Kategori
Forsikringssaker
Emner
Erstatning Isras Lene B. Sørlie Personskade

Erstatningstesten

Du kan ha krav på erstatning!

Ta testen her

De siste årene har det vært flere eksempler på hvordan tilfeldige forbipasserende har blitt alvorlig skadet av snø- og isras fra hus og eiendommer.

– Isras i hode og nakke kan føre til invalidiserende skader. Det er derfor veldig alvorlig for dem som blir rammet, forteller advokat Lene B. Sørlie til dinerstatning.no.

Hun er advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, og er spesialist på erstatningsrett og forsikringsrett. Sørlie har 13 års erfaring som advokat med spesialkompetanse på erstatningssaker etter blant annet hodeskadernakkeskadebruddskader og multitraumer.  

Klient fikk isblokk i hodet

Sørlie representerer for tiden en klient som ble påført alvorlige skader da hun ble truffet av en stor isblokk i hodet fra en bygård. 

I ettertid sliter kvinnen med hodepine, nakkesmerter og søvnproblemer, samt nedsatt konsentrasjon og hukommelse. Hun har også falt ut av arbeidslivet. 

– Mange opplever problemer med å komme tilbake til et normalt liv etter en slik ulykke. Både husarbeid, hobbyer og jobb kan bli vanskelig for mange, forteller Sørlie. 

Erstatning fra forsikringsselskapet og oppreisning fra gårdeier

Advokaten forteller at skadelidte kan ha krav på oppreisning fra gårdeier og erstatning fra forsikringsselskapet i slike saker. 

For å ha et erstatningskrav mot forsikringsselskapet, så kreves det at gårdeier har opptrådt uaktsomt ved at eier ikke har fjernet istapper eller lignende fra taket. For å kunne kreve oppreisning direkte fra gårdeier kreves det at skaden er forvoldt forsettlig eller grovt uaktsomt. 

– Min erfaring er at skadelidte er best tjent med å kontakte advokat for å komme i gang med en prosess som gjør at den skadelidte kan vinne frem med sitt rettmessige erstatningskrav. Det er også mitt inntrykk at skadelidte som er representert ved advokat generelt får utbetalt en høyere erstatningssum enn de som ikke har advokat, sier Lene B. Sørlie.  

Her er advokat Lene B. Sørlies beste råd til deg som skades av isras:

1. Anmeld skadehendelsen til politiet og forsøk å sikre bevis på skadestedet hvis det er mulig

Hvis du blir truffet i hodet av snø og is som raser fra et tak er det viktig at skadehendelsen og eventuell personskade du blir påført anmeldes til politiet snarest mulig. Politiet vil da igangsette etterforskning for å avklare om noen kan holdes ansvarlig for skadehendelsen. 

Om mulig bør du også selv forsøke å sikre bevis for skadehendelsen ved å ta bilder av skadestedet, for eksempel hustaket eller et annet sted isblokken falt fra, samt notere deg navn og telefonnumre til eventuelle vitner. 

2. Oppsøk legevakten eller fastlegen så snart som mulig, og sørg for at alle aktuelle akuttsymptomer journalføres senest innen tre døgn

Hvis du opplever smerter, hodepine, svimmelhet, kvalme, bevissthetstap og/eller andre plager/symptomer etter skadehendelsen, og du ikke blir fraktet til sykehus i ambulanse, er det 

veldig viktig at du oppsøker legevakt eller annen lege så fort som mulig, og senest innen tre døgn etter skadehendelsen. 

Dette er av vesentlig betydning for din mulighet for å vinne frem med et eventuelt erstatningskrav i ettertid.

Samtidig må du sørge for at alle plager/symptomer du har etter skadehendelsen journalføres. Be gjerne om kopi av legens journalnotat fra konsultasjonen, slik at du får kontrollert at ingen av dine skaderelaterte plager er utelatt i legens journalnedtegnelse.   

3. Meld skadehendelsen under alle aktuelle forsikringer du var omfattet av på skadetidspunktet snarest mulig, og senest innen ett år etter skadehendelsen

Du bør undersøke om du var omfattet av forsikringer på skadetidspunktet som kan gi deg krav på erstatning som følge av skaden, for eksempel ulykkesforsikringer, reiseforsikringer eller uføreforsikringer. 

Dette kan være forsikringer du har tegnet selv, eller som du er omfattet av gjennom arbeidsforhold, ektefelle/samboer/foreldre eller et medlemskap i en fagforening.

Vær oppmerksom på at du kan miste retten til erstatning dersom kravet ikke er meldt til forsikringsselskapet innen ett år. I tillegg kan du ha krav på renter av erstatningen når det er gått to måneder etter at skaden er meldt til forsikringsselskapet. Du kan derfor gå glipp av renter dersom du venter med å melde fra om ulykken.

4. Sørg for at eventuelle vedvarende plager jevnlig journalføres av din fastlege eller andre behandlere, som legevakt, sykehus, fysikalsk behandler og kiropraktor

Dersom du opplever at plager og symptomer som oppsto etter skadehendelsen vedvarer, er det av avgjørende betydning at du med jevne mellomrom sørger for at plagene journalføres av din fastlege eller andre behandlere du har kontakt med. 

Dette er viktig fordi du risikerer ikke å få utbetalt erstatning for skaden hvis det fra og med akuttfasen og frem til en kronisk senfase ett år eller mer etter skadehendelsen foreligger perioder på flere uker eller måneder der plagene ikke er nedtegnet av lege eller annet helsepersonell.   

5. Du kan som regel kreve erstatning direkte fra et ansvarlig forsikringsselskap 

De fleste eiere av bygninger har tegnet en husforsikring, boligsameieforsikring eller lignende, som inkluderer en ansvarsdekning. Hvis eieren av eiendommen som forårsaket personskaden kan holdes erstatningsrettslig ansvarlig, kan du i så fall kreve erstatning for skaden direkte fra forsikringsselskapet, dog etter fradrag for en vilkårsbestemt egenandel. 

Vær oppmerksom på at den del av erstatningen som tilsvarer eierens egenandel under forsikringen må kreves direkte fra den som kan holdes ansvarlig for skaden. 

Eieren av eiendommen vil som regel kunne holdes erstatningsansvarlig for skadene du er påført dersom eieren har opptrådt uaktsomt eller uforsvarlig, for eksempel ved at taket på eiendommen ikke er ryddet for snø eller is, og det heller ikke er satt opp avvisere eller lignende innretning som gjør det tydelig at ferdsel på skadestedet er forbundet med fare eller ulempe.

Dersom du vinner frem med at eier av eiendommen er erstatningsrettslig ansvarlig for dine skader, vil du kunne ha krav på blant annet menerstatning, erstatning for påført og fremtidig inntektstap, erstatning for påførte og fremtidige skaderelaterte utgifter og skatteulempeerstatning.

6. Et eventuelt oppreisningskrav må normalt rettes mot skadevolder

Dersom skaden du er påført skyldes at eieren av bygningen (eller andre) har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt, kan du i tillegg kreve en engangssum i erstatning (oppreisning) for den voldte tort og smerte og for annen krenking eller skade av ikke-økonomisk art. 

Ved utmålingen av oppreisningskravets størrelse skal det særlig legges vekt på omfanget og karakteren av de lidelser du har blitt påført, og på graden av skadevolderens skyld. Avhengig av forholdene i den enkelte sak ligger slike oppreisningsbeløp som regel et sted mellom kr 25 000,- og kr 100 000,-.  

Et slikt oppreisningskrav vil normalt ikke være omfattet av den ansvarsforsikring skadevolder eventuelt er omfattet av, og må derfor rettes mot skadevolder.    

7. Vær oppmerksom på foreldelse

Krav på skadeserstatning foreldes tre år etter den dag da skadelidte fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige, og som hovedregel senest 20 år etter at den skadegjørende handling eller annet ansvarsgrunnlag opphørte. Du kan avbryte fristen ved å ta ut forliksklage eller stevning mot den ansvarlige.  

Krav som kan rettes direkte mot et ansvarlig forsikringsselskap, og som er meldt til selskapet før foreldelsesfristen er utløpt, foreldes likevel tidligst seks måneder etter at skadelidte har fått særskilt skriftlig melding fra selskapet om at foreldelse vil bli påberopt. 

Vær oppmerksom på at slik forlengelse av den alminnelige foreldelsesfristen opphører å gjelde når det er gått mer enn 10 år fra kravet ble meldt til selskapet.