Ny konto
Personskade og erstatning:

Slik får du gjenopptatt erstatningssaken din

Hvis din helse eller arbeidsevne blir dårligere etter at erstatningssaken er avsluttet, kan du kreve at saken blir behandlet på nytt. Slik gjør du.

ULIKT: - Gjenopptaksreglene kan være forskjellige etter hvilken type erstatningssak det gjelder, sier advokat Monica Ervik. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
10.10.2016
Kategori
Erstatning
Emner
Erstatning Monica Ervik

Erstatningstesten

Du kan ha krav på erstatning!

Ta testen her

Flere skadelidte opplever forverring av helse eller arbeidsevne etter at erstatningssaken er avsluttet. Dermed lider de et større økonomisk tap enn det som ble forutsatt i erstatningsoppgjøret. 

– I så fall kan du ha krav på gjenopptak av erstatningssaken din, sier advokat Monica Ervik til dinerstatning.no.

Monica Ervik er advokat i Advokafirmaet Helland Ingebrigtsen, og ekspert på erstatningsrett. 

Gjenopptak innebærer at en sak som er avsluttet blir behandlet på nytt. Det kan føre til et etteroppgjør med ytterligere utbetaling av erstatning. 

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Ta kontakt for gratis samtale om din yrkesskadesak her.

Ulike regler for ulike skader

– Gjenopptaksreglene kan være forskjellige etter hvilken type erstatningssak det gjelder. Blant annet gjelder det andre regler for gjenopptak av yrkesskadesaker, enn for saker utmålt etter skadeserstatningsloven, forteller Ervik. 

Felles for alle gjenopptakssaker er at det må være årsakssammenheng mellom den opprinnelige skadehendelsen og forverringen som har inntrådt. 

– Det må også skilles mellom gjenopptakskrav og nye krav. Dersom du etter avsluttet oppgjør vil kreve erstattet et tap som ikke ble behandlet i det første oppgjøret, kan dette være et nytt krav, og i så fall kreves det ikke at vilkårene for gjenopptak er oppfylt, sier erstatningsadvokaten. 

Slik er reglene for gjenopptak av yrkesskader

I yrkesskadesforskriften § 5-1 står det at du kan kreve etteroppgjør hvis skadelidtes ervervsmessige uføregrad eller medisinske invaliditet som følge av ulykken endrer seg vesentlig. 

Ved gjenopptak av en yrkesskadesak gjelder det en tidsfrist på fem år fra endelig oppgjør.

EKSPERT: Monica Ervik er advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, og ekspert på personskade og erstatning. Foto: advhi.no.

– I yrkesskadesaker kan man kreve gjenopptak både ved forverring av arbeidsevne og ved forverring av medisinsk invaliditet, sier advokat Monica Ervik.

Hun viser til at forverringen må være vesentlig.  

– Det finnes ikke rettsavgjørelser som avklarer hva som ligger i «vesentlig», men i lovens forarbeider er det antydet at det må være snakk om en endring på minst 20 prosentpoeng. Dette vil for eksempel være dersom uføregraden endres fra 50 prosent til 70 prosent, forteller hun. 

Erstatningsadvokaten mener at også mindre endringer vil kunne oppfylle dette kravet. For eksempel dersom det skjer en forverring som gjør at du faller inn under en høyere ménerstatningsgruppe. Et eksempel kan være en endring fra gruppe 1 som går fra 15 til 24 prosent, og over til gruppe 2 på mellom 25 og 34 prosent.

Ved gjenopptak av yrkesskadesak gjelder det en tidsfrist på fem år fra endelig oppgjør. Dersom femårsfristen er utløpt, kan det likevel i noen tilfeller være mulig å gjenoppta saken etter avtaleloven § 36.

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Ta kontakt for gratis samtale om din yrkesskadesak her.

Slik er reglene for gjenopptak etter skadeserstatningsloven

I skadeserstatningsloven § 3-8 står det at et avsluttet oppgjør om menerstatning eller erstatning for tap i framtidig erverv eller utgifter, kan kreves opptatt til ny behandling hvis en forverring av skadelidtes helse rokker ved det som ble lagt til grunn for oppgjøret, og det er klar sannsynlighetsovervekt for at dette vil gi rett til en vesentlig høyere erstatning.

– Etter skadeserstatningsloven kan man kreve gjenopptak av saken kun dersom det har skjedd en forverring av medisinsk invaliditet, sier advokat Monica Ervik. 

Forverringen må «rokke» ved det som ble lagt til grunn ved oppgjøret. I dette ligger det at skadeutviklingen må avvike fra det som ble sannsynliggjort ved oppgjøret. Det kreves ikke at utviklingen eller forandringen er vesentlig, slik det gjør etter yrkesskadeforskriften. 

– Forverringen må imidlertid gi rett til vesentlig høyere erstatning. I dette ligger det at det må være en vesentlig forskjell mellom hva man har fått i oppgjør, og hva man har krav på i etteroppgjøret. Dette beror på en sammenligning mellom de to. Videre gjelder det et skjerpet beviskrav når det gjelder spørsmålet om helseforverringen gir rett til vesentlig høyere erstatning, sier Ervik. 

Gjenopptak etter avtaleloven 

Dersom man får forverring av arbeidssituasjonen, og ikke helsesituasjonen, kan det likevel være mulig med gjenopptak etter avtaleloven § 36. 

Avtaleloven favner hele personskaderetten, og kan derfor være aktuell i tilfeller som ikke omfattes av yrkesskadeforskriften eller skadeserstatningsloven. 

I rettspraksis er det oppstilt tre vilkår for gjenopptak etter denne bestemmelsen i personskadeerstatningssaker: 

  • Skaden må ha forandret seg vesentlig til ugunst for skadelidte siden avtalen ble inngått, enten med hensyn til medisinsk eller ervervsmessig invaliditet.
  • Forandringen må ligge utenfor det begge parter regnet med da avtalen ble inngått.
  • Den inngåtte avtalen må i ettertid fremstå som urimelig og ubalansert i forhold til riktig oppgjør

– Dersom gjenopptak av en erstatningssak blir avslått etter yrkesskadeforskriften eller skadeserstatningsloven, er det viktig å undersøke om det likevel kan være grunnlag for gjenopptak etter avtaleloven § 36, sier Monica Ervik. 

Krav om gjenopptak kan foreldes

Det er viktig å være oppmerksom på at gjenopptakskrav kan bli foreldet. Utgangspunktet er at et krav foreldes tre år etter at man har fått «kunnskap om skaden og den ansvarlige».  

– Det kan være vanskelig å fastslå når man har slik kunnskap, dette kan for eksempel være når man oppsøker lege for forverring av plager, eller blir innvilget uføretrygd for varig uførhet. Dersom du mener at du kan ha krav på gjenopptak av en erstatningssak, er det viktig å melde fra til forsikringsselskapet så snart som mulig, sier Ervik. 

Ofte vil det være nødvendig med advokatbistand i en gjenopptakelsesak. Advokatutgiftene i slike saker blir vanligvis dekket av forsikringsselskapet dersom krav om gjenopptak blir tatt opp til behandling. 

– Dersom kravet om gjenopptak blir avslått, vil advokatutgifter i forbindelse med videre arbeid med saken kunne bli dekket under en rettshjelpsforsikring, sier erstatningsadvokat Monica Ervik.

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Ta kontakt for gratis samtale om din yrkesskadesak her.