Ny konto
Nedbemanning eller sparken:

Slik får du erstatning for usaklig oppsigelse

Arbeidsgiver skal ha saklige grunner for å si deg opp. Hvis ikke kan du kreve erstatning.

HØYT KONFLIKTNIVÅ: Oppsigelsessaker er ofte preget av sterke følelser mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Foto: Shutterstock.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
08.08.2018
Kategori
Erstatning
Emner
Arbeidsrett Erstatning Line R. Petersen

I saker der arbeidstaker blir oppsagt, lurer ofte arbeidstaker på om han eller hun har krav på erstatning. Dette spørsmålet reguleres av flere bestemmelser i arbeidsmiljøloven, og stiller strenge krav til arbeidsgiver. 

– Det er ikke alle arbeidsgivere som er like flinke til å dokumentere saklige grunner for en oppsigelse. Er oppsigelsen usaklig, kan du kreve erstatning, forteller advokat Line R. Petersen i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen til dinerstatning.no. 

Line R. Petersen er ekspert på arbeidsrett og erstatning, og representerer både arbeidsgivere og arbeidstakere i oppsigelsessaker. Advokaten forteller at norske arbeidsgivere generelt er flinke til å følge norsk lov i oppsigelsessaker, men at det finnes unntak også her. 

– Enkelte arbeidsgivere er ikke interesserte i å følge arbeidsmiljøloven. De bare durer frem som de selv ønsker. Det pleier ikke å lønne seg, sier Petersen. 

Usaklig oppsigelse kan koste dyrt

Hun forteller at en slik fremgangsmåte kan koste dem dyrt, og anbefaler arbeidsgivere å gjøre hjemmeleksen sin før de velger å si opp en arbeidstaker. 

– Dersom en oppsigelse er usaklig eller oppsigelsen ikke følger formreglene i arbeidsmiljøloven, kan arbeidstaker ha krav på erstatning, forteller Petersen. 

EKSPERT: Line R. Petersen er advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, og ekspert på arbeidsrett og erstatning. Foto: advhi.no

Med saklig begrunnelse menes at arbeidsgiver må ha gode grunner for å si opp vedkommende, og bedriften må kunne legge frem dokumentasjon på dette. Med formregler menes at arbeidsgiver har en omfattende informasjonsplikt overfor sine ansatte i en oppsigelsesprosess.  

– Hvis derimot arbeidstakeren selv sier opp, er det normalt ikke grunnlag for erstatning, forteller advokaten. 

Kan gi økonomisk erstatning

Utmålingen av erstatning ved usaklige oppsigelser er noe spesiell, ved at det legges opp til en skjønnsmessig totalvurdering. Det er ikke bare det økonomiske tapet arbeidstakeren har hatt, som er relevant. Også graverende forhold fra arbeidsgivers side, kan tillegges vekt.  

Erstatningen kan bestå både av et økonomisk tap og et ikke-økonomiske tap. Den ikke-økonomiske erstatningen er en slags oppreisning, eller erstatning for tort og svie som man tidligere gjerne kalte det. Den skal med andre ord gi arbeidstaker et plaster på såret.   

Utmålingen av erstatningen kan deles i flere poster. Den enkleste erstatningsposten å beregne, er det økonomiske tapet arbeidstaker har lidt, med andre ord det tapet som allerede er påført. 

– Utgangspunktet for erstatningsutmålingen er det lønnstapet arbeidstaker har hatt. Står arbeidstaker i stillingen under arbeidstvisten, så har han normalt ikke noe tap. En eventuell erstatning vil i så fall være lav eller falle helt bort, sier arbeidsretts-eksperten. 

– Har arbeidstakeren derimot stått uten jobb etter oppsigelsen, blir tapet og erstatningen større. Får arbeidstaker utbetalt arbeidsledighetstrygd i denne perioden, skal det normalt ikke gjøres fradrag for dette i erstatningen, forteller hun. 

– Får du ny jobb, vil det økonomiske tapet reduseres tilsvarende. Tar det lang tid å få ny jobb, går det en grense for hvor langt fram i tid man kan få dekket tapet. Dette må vurderes konkret, sier avokat Petersen. 

Ofte sterke følelser involvert

Framtidig økonomisk tap, er vanskeligere å fastsette. Man må vurdere hvor lenge man tror arbeidstaker vil være uten arbeid og hva det vil være rimelig at arbeidsgiver erstatter. Her må man blant annet se på arbeidsmarkedet for vedkommende, alder og erfaring arbeidstakeren har. 

ERSTATNING: Konflikter på arbeidsplassen kan føre til en usaklig oppsigelse. I så fall har arbeidstaker krav på erstatning. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Det ikke-økonomiske tapet fastsettes skjønnsmessig. Momenter i denne vurderingen kan være om oppsigelsen er håndtert på en kritikkverdig måte av arbeidsgiver, eller om arbeidsgiver har kommet med usanne og graverende påstander.

Men det er ikke nødvendig at arbeidsgiver kan bebreides. Denne erstatningsposten blir sjelden høy, og vil bare unntaksvis overstige kr 100.000 kroner.   

Petersen forteller at oppsigelsessaker ofte er preget av sterke følelser mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.  

– Jeg anbefaler derfor arbeidstakere som mener de er usaklig oppsagt om å ta kontakt med advokat. Erfaringsmessig er det da man finner løsningene og pengene kommer på bordet, sier advokat Line R. Petersen.