Ny konto

Prolaps kan gi deg erstatning hvis skaden skjedde i en ulykke på jobb

Du kan ha krav på erstatning hvis du er påført prolaps i en ulykke på jobb, i trafikken eller i fritiden.

SKADE: Du kan ha krav på erstatning for prolaps. Foto: iStock.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
23.11.2021
Kategori
Erstatning
Emner

– Prolaps kan være en alvorlig personskade som kan gi deg krav på erstatning etter en yrkesskade, trafikkulykke, fritidsskade, båtulykke eller flyulykke. Det kan dreie seg om flere millioner kroner i erstatning, sier Øystein Helland.

Han er erstatningsadvokat og daglig leder i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, som er et av landets største og ledende advokatfirmaer med spisskompetanse på erstatning etter ulykker på jobb, i trafikken og i fritiden.

Prolaps er en personskade som skjer når en eller flere skiver mellom virvlene i ryggsøylen skades slik at materialet i skivekjernen tyter ut. Det oppstår da en utposing på utsiden av skiven som kalles prolaps.

Denne prolapsen kan trykke på nervene og føre til store smerter. Det er vanlig at prolaps oppstår uten at man kan påvise noen konkret årsak.

For at prolaps skal anses traumeutløst kreves at man har vært utsatt for tilstrekkelig store krefter. Det er ofte uenighet om hvor store krefter som skal til for å utløse prolaps.

– Man kan oppleve at en ulykke har utløst et tilsynelatende lite prolaps, men at dette utvikler seg over tid. Også en slik utvikling kan gi grunnlag for erstatning, sier Helland.

Mange typer ulykker som kan føre til prolaps

Prolaps som skyldes ulykker oppstår gjerne ved fall eller når det skjer uventede hendelser i forbindelse med løft.

Helland forteller at du kan ha krav på erstatning for prolaps i en rekke sammenhenger:

  • Hvis skaden skjedde på jobb for arbeidsgiver på arbeidsstedet, og er et resultat av en ulykke, har du trolig krav på erstatning for yrkesskade.
  • Hvis skaden skjedde i trafikken, har du trolig krav på erstatning for trafikkskade under den ansvarlige motorvogns ansvarsforsikring.
  • Hvis skaden skjedde som følge av feilbehandling i helsevesenet, har du trolig krav på erstatning for pasientskade fra Norsk Pasientskadeerstatning
  • Hvis skaden skjedde på grunn av vold, kan du ha krav på erstatning fra gjerningspersonen, dennes ansvarsforsikring eller fra Kontoret for voldsoffererstatning.
  • Hvis skaden skjedde i fritiden kan du ha krav på erstatning for fritidsskade under ulykkesforsikringer eller reiseulykkesforsikringer dersom du hadde slike forsikringer.

Prolaps kan gi krav på en rekke typer erstatning, slik som ménerstatning, erstatning for påførte og fremtidige merutgifter, påført inntektstap, fremtidig inntektstap, påført og fremtidig tap av evne til å arbeide i hjemmet, erstatning for skatteulempe samt oppreisningserstatning.

– Dersom du har krav knyttet til ulykkesforsikringer vil erstatningsbeløpet være avhengig av den medisinske invaliditetsgrad, forsikringsvilkårene og det beløp det er tegnet forsikring for, sier Helland.

Hvor mye kan man få utbetalt i erstatning?

For yrkesskader, trafikkulykker og andre såkalte ansvarssaker kommer erstatningsbeløpet an på hvor alvorlig prolapsen er, hvilke konsekvenser den har fått for din evne til å jobbe samt hvilke utgifter du er påført som følge av personskaden.

– Dette må vurderes nærmere av en advokat, men erstatningen kan utgjøre flere millioner kroner, sier han.

Erstatningens størrelse under ulykkesforsikringer kommer an på den medisinske invaliditetsgraden (VMI), forsikringsvilkårene og det beløp det er tegnet forsikring for.

Dersom du blir helt eller delvis arbeidsufør kan du også ha krav på erstatning under uføreforsikringer dersom du er omfattet av slike forsikringer.

Anbefaler å ta kontakt med advokat

Prolaps fører ofte til kompliserte erstatningssaker både juridisk og medisinsk. Det er derfor nødvendig å kontakte advokat for å avklare forsikringsselskapenes ansvar og de økonomiske konsekvensene av dette ansvaret.

– Jeg anbefaler alle som er påført prolaps i en ulykke på jobb, i trafikken eller i fritiden om å ta kontakt med en advokat som er ekspert på erstatningsrett, sier Helland – som forteller at det er normalt at forsikringsselskapet betaler for dine advokatutgifter i en erstatningssak.

I erstatningssaker etter for eksempel yrkesskader og trafikkulykker vil dine utgifter til advokat normalt bli dekket av det ansvarlige forsikringsselskapet, i rimelig og nødvendig grad.

– Går erstatningssaken etter en prolaps videre til rettslig behandling, vil svært mange ha en rettshjelpsforsikring som i de fleste tilfeller dekker deler av advokatkostnadene, avslutter Øystein Helland.