Ny konto

Erstatning for albueskade

Du kan ha krav på erstatning for albueskade etter en ulykke på jobb, i trafikken eller i fritiden.

SKADET: Du kan ha krav på erstatning for albueskade. Foto: iStock.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
24.11.2021
Kategori
Erstatning
Emner
Albueskade

– En albueskade kan være en alvorlig personskade som fører til tapt arbeidsevne. En albueskade kan i enkelte tilfeller utgjøre flere millioner kroner i erstatning hvis du skader deg i en ulykke, sier Øystein Helland.

Han er daglig leder og partner i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, som er et av landets største og ledende advokatfirmaer på erstatningsrett

En albueskade oppstår ofte på jobb i forbindelse med fall, støt eller slag direkte mot albuen.

– Albueskader skjer ofte i bygg- og anleggsbransjen, offshorebransjen, tradisjonell industri eller skog- og landbruksindustrien.

Du kan ha krav på erstatning for albueskade i en rekke sammenhenger:

  • Hvis skaden skjedde på jobb, har du trolig krav på erstatning for yrkesskade.
  • Hvis skaden skjedde i trafikken, har du trolig krav på erstatning fra forsikringsselskapet til kjøretøyet som skadet deg.
  • Hvis skaden skjedde på fritiden har du krav på erstatning under ulykkesforsikringer eller reiseulykkesforsikringer dersom du hadde slike forsikringer.
  • Hvis skaden skjedde i en båtulykke, kan du kreve erstatning under båtens ansvarsforsikring, under båtførerens eller båteierens ansvarsforsikring, eller direkte fra båtfører eller båteier.
  • Hvis skaden skjedde i en flyulykke er du omfattet av en obligatorisk ulykkesforsikring som alle flyselskaper må tegne.
  • Hvis skaden skjedde på grunn av vold, kan du ha krav på erstatning fra gjerningspersonen, dennes ansvarsforsikring eller fra Kontoret for voldsoffererstatning.
  • Hvis skaden skjedde under medisinsk behandling, kan du ha krav på erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning.

Lov om yrkesskadeforsikring, lov om skadeserstatning og lov om bilansvar
er de viktigste lovene som regulerer albueskader.

– Det er i de fleste erstatningssaker nødvendig å innhente en medisinsk spesialisterklæring for å avgjøre skadelidtes medisinske invaliditetsgrad, forteller Helland.

Kan ha krav på en rekke type erstatninger

Albueskader kan gi krav på en rekke typer erstatning, slik som ménerstatning, erstatning for påførte og fremtidige merutgifter, påført inntektstap, fremtidig inntektstap, påført og fremtidig tap av evne til å arbeide i hjemmet, erstatning for skatteulempe samt oppreisningserstatning.

– Du kan også ha krav på erstatning under ulykkesforsikringer, og du kan ha krav på erstatning under uføreforsikringer dersom skaden gjøre deg helt eller delvis arbeidsufør, sier han

Erstatningens størrelse kommer an på hvor alvorlig skaden er, hvilke konsekvenser den får for din evne til å jobbe samt størrelsen på utgiftene du er blitt påført. Din alder har også betydning for erstatningsbeløpet hvis du har tapt arbeidsevne.

– Dette må vurderes nærmere av en advokat, men erstatningen kan utgjøre flere millioner kroner, sier Helland.

En albueskade kan godkjennes som yrkesskade hos NAV

En albueskade kan godkjennes som yrkesskade hos NAV. Hvis du får et vedtak fra NAV på at du har en «godkjent yrkesskade», vil du få fordeler i NAV-systemet- Du kan blant annet slippe å betale egenandel ved behandling hos lege eller fysioterapeut ved å vise frem vedtaket om «godkjent yrkesskade».

– Du kan i tillegg få dekket utgifter til legemidler og medisinsk utstyr, sier Helland.

Les mer: Slik søker du om yrkesskadeerstatning fra NAV
Les mer: 
Slik vurderer NAV om du har en yrkesskade

Forsikringsselskapet betaler normalt for advokatutgifter

Erstatning for albueskade er en komplisert prosess både medisinsk og juridisk. Derfor anbefaler Helland å engasjere en advokat som er ekspert på erstatningsrett.

– Vi ser ofte at klienter som oppsøker advokat oppnår høyere erstatning enn de som forsøker å håndtere erstatningsoppgjøret på egen hånd, sier han.

Hvis skaden skjedde på jobb eller i trafikken er det normalt at forsikringsselskapet dekker dine utgifter til advokat i erstatningssaken. Du kan også få dekket utgifter til advokat gjennom diverse rettshjelpsforsikringer.

– Det er derfor begrenset økonomisk risiko forbundet med å kontakte advokat i erstatningssaker, sier advokat Øystein Helland.