Ny konto

Du kan ha krav på erstatning hvis du har fått en øyeskade

Du kan ha krav på erstatning for øyeskade hvis du skader deg i en ulykke på jobb, i trafikken eller i fritiden.

ERSTATNING: Du kan ha krav på erstatning for øyeskade. Foto: iStock.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
17.11.2021
Kategori
Erstatning
Emner

En øyeskade kan være en alvorlig personskade som fører til tapt arbeidsevne. En øyeskade kan i enkelte tilfeller gi flere millioner kroner i erstatning, sier Øystein Helland.

Han er daglig leder og partner i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, som er et av landets største og ledende advokatfirmaer på erstatning etter ulykker på jobb, i trafikken, i fritiden og i andre sammenhenger.

– I tillegg kan hodeskade gi skade på synet, og øyeskader kan også forårsakes av stråling. Eksempler på dette er sveisearbeid, bruk av laserapparater og røntgenapparater. Brannskade er heller ikke en uvanlig årsak til øyeskade, sier Helland.

En øyeskade skjer ofte i forbindelse med arbeidsulykker i industrien, i skipsfarten, i fiskeri, i landbruk, i olje- og offshore samt i bygg- og anleggsbransjen.

– Men en øyeskade kan også oppstå i trafikkulykker, båtulykker, flyulykker, sportsulykker eller fritidsulykker, påpeker erstatningsadvokaten.

Les mer: Liste over yrkesskader som kan gi deg krav på erstatning

Kan ha krav på flere typer erstatning for øyeskade

Helland forteller at dersom du blir påført en øyeskade, så kan du ha krav på erstatning i en rekke sammenhenger:

 • Hvis skaden skjedde på jobb, har du trolig krav på erstatning for yrkesskade.
 • Hvis skaden skjedde i trafikken, har du trolig krav på erstatning fra forsikringsselskapet til kjøretøyet som skadet deg.
 • Hvis skaden skjedde på fritiden kan du ha krav på erstatning under ulykkesforsikringer eller reiseulykkesforsikringer dersom du hadde slike forsikringer.
 • Hvis skaden skjedde i en båt, kan du ha krav på erstatning under båtførerens eller båteierens ansvarsforsikring, eller direkte fra båtfører eller båteier.
 • Hvis skaden skjedde som følge av feilbehandling i helsevesenet, har du trolig krav på erstatning for pasientskade fra Norsk Pasientskadeerstatning.
 • Hvis skaden skjedde på grunn av vold, kan du ha krav på erstatning fra gjerningspersonen, dennes ansvarsforsikring eller fra Kontoret for voldsoffererstatning.

Lov om yrkesskadeforsikring, lov om skadeserstatning og lov om bilansvar
er de viktigste lovene som regulerer personskader med øyeskade.

– Det er i de fleste erstatningssaker nødvendig å innhente en medisinsk spesialisterklæring for å avgjøre skadelidtes medisinske invaliditetsgrad.

Du kan ha krav på følgende typer erstatning:

 • Ménerstatning
 • Påførte og fremtidige merutgifter
 • Påført inntektstap
 • Fremtidig inntektstap
 • Oppreisningserstatning
 • Påført og fremtidig tap av evne til å arbeide i hjemmet
 • Erstatning for skatteulempe

– Du kan også ha krav på erstatning under ulykkesforsikringer, og du kan ha krav på erstatning under uføreforsikringer dersom skaden gjøre deg helt eller delvis arbeidsufør, sier Helland.

Kan få utbetalt flere millioner i erstatning

Erstatningens størrelse kommer an på hvor alvorlig skaden er samt hvilke konsekvenser den får for din arbeidsevne.

– Størrelsen på utgiftene du er blitt påført er også vesentlig. I tillegg har din alder betydning for erstatningsbeløpet hvis du har tapt arbeidsevne.

– Erstatningen må vurderes nærmere av en advokat, men kan utgjøre flere millioner kroner, sier han.

En øyeskade kan godkjennes som yrkesskade av NAV dersom skaden skjedde i arbeid for arbeidsgiver på arbeidsplassen. Hvis du får et vedtak fra NAV på at du har en «godkjent yrkesskade», vil du få fordeler i NAV-systemet.

– Du kan blant annet slippe å betale egenandel ved behandling hos lege eller fysioterapeut ved å vise frem vedtaket om «godkjent yrkesskade». Du kan i tillegg få dekket utgifter til legemidler og medisinsk utstyr, sier han.

Les mer: Slik søker du om yrkesskadeerstatning fra NAV
Les mer: 
Slik vurderer NAV om du har en yrkesskade

Anbefaler å ta kontakt med erstatningsadvokat

Å fremme krav om erstatning for personskade etter en øyeskade er en komplisert prosess.Det vil derfor være nødvendig å kontakte advokat for å avklare forsikringsselskapenes ansvar. Du bør derfor ikke ta opp kampen om erstatning uten å engasjere en advokat som er ekspert på erstatningsrett.

– Vi ser ofte at klienter som oppsøker advokat oppnår høyere erstatning enn de som forsøker å håndtere erstatningsoppgjøret på egen hånd, sier Helland.

Må man betale for advokatutgiftene selv?

– Nei. Som regel ikke. Hvis skaden skjedde på jobb eller i trafikken er det normalt at forsikringsselskapet dekker dine utgifter til advokat i erstatningssaken. Du kan også få dekket utgifter til advokat gjennom diverse rettshjelpsforsikringer.

Det er derfor som regel liten økonomisk risiko forbundet med å ta kontakt med advokat i erstatningssaker, avslutter advokat Øystein Helland.