Ny konto

Du kan ha krav på erstatning for skade i håndleddet etter en ulykke

En skade i håndleddet kan føre til tapt arbeidsevne. Du kan ha krav på erstatning hvis du blir skadet i håndleddet etter en arbeidsulykke, trafikkulykke eller fritidsulykke.

ERSTATNING: Du kan ha krav på erstatning for vibrasjonsskade. Foto: iStock.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
20.10.2021
Kategori
Erstatning
Emner

En skade i håndleddet kan gi krav på erstatning hvis skaden skjedde som følge av en ulykke.

– En skade i håndleddet kan i enkelte tilfeller utgjøre flere millioner kroner i erstatning, sier Øystein Helland til dinerstatning.no.

Øystein Helland er advokat og daglig leder i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen. Han har 30 års erfaring med erstatningssaker, og forteller at erstatningssaker etter skade i håndleddet er relativt vanlig.

Hvilke typer ulykker kan føre til skade?

– Det er mange typer ulykker som kan føre til en skade i håndleddet. Den vanligste årsaken til håndleddskader er fallulykker. Andre typer ulykker kan for eksempel være klemulykke, og kuttskade, forteller Helland.

Les mer: Liste over yrkesskader som kan gi deg krav på erstatning

Du kan ha krav på erstatning i en rekke sammenhenger

  • Hvis skaden skjedde på jobb, har du trolig krav på erstatning for yrkesskade.
  • Hvis skaden skjedde i trafikken, har du trolig krav på erstatning fra forsikringsselskapet til kjøretøyet som skadet deg.
  • Hvis skaden skjedde på fritiden har du krav på erstatning under ulykkesforsikringer eller reiseulykkesforsikringer dersom du hadde slike forsikringer.
  • Hvis skaden skjedde i en båtulykke, kan du kreve erstatning under båtens ansvarsforsikring, under båtførerens eller båteierens ansvarsforsikring, eller direkte fra båtfører eller båteier.
  • Hvis skaden skjedde i en flyulykke er du omfattet av en obligatorisk ulykkesforsikring som alle flyselskaper må tegne.
  • Hvis skaden skjedde på grunn av vold, kan du ha krav på erstatning fra gjerningspersonen, dennes ansvarsforsikring eller fra Kontoret for voldsoffererstatning.
  • Hvis skaden skjedde under medisinsk behandling, kan du ha krav på erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning.

– Det er i de fleste erstatningssaker etter håndleddskade nødvendig å innhente en medisinsk spesialisterklæring for å avgjøre skadelidtes medisinske invaliditetsgrad, sier Helland.

Kan ha krav på en rekke typer erstatning

Erstatningsadvokaten forteller at det er viktig å melde fra til aktuelle forsikringsselskaper så snart som mulig hvis du blir skadet i en ulykke.

– Hvis skaden skjedde på jobb, må skaden også meldes til NAV. I alvorlige tilfeller skal skaden også meldes til Arbeidstilsynet og til Politiet, sier han.

En skade i håndleddet kan gi deg krav på flere typer erstatning, slik som ménerstatning, erstatning for påførte og fremtidige merutgifter, påført inntektstap, fremtidig inntektstap, påført og fremtidig tap av evne til å arbeide i hjemmet, erstatning for skatteulempe samt oppreisningserstatning.

– Du kan også ha krav på erstatning under ulykkesforsikringer, og du kan ha krav på erstatning under uføreforsikringer dersom skaden gjøre deg helt eller delvis arbeidsufør, sier Helland.

Det er Lov om yrkesskadeforsikringLov om skadeserstatning og Lov om bilansvar som er de viktigste lovene som regulerer håndleddskader.

Kan i noen tilfeller ha krav på millioner i erstatning

Størrelsen på erstatningen kommer an på hvor alvorlig skaden er, hvilke konsekvenser den får for din arbeidsevne samt størrelsen på utgiftene du blir påført. Din alder har også betydning for erstatningsbeløpet.

– Erstatning for skade i håndleddet kan utgjøre flere millioner kroner, men dette bør vurderes nærmere av en advokat som er ekspert på personskadeerstatning, sier han.

– En skade i håndleddet kan godkjennes som yrkesskade i NAV, noe som vil gi deg fordeler i NAV-systemet.Du kan blant annet få dekket utgifter til legemidler og medisinsk utstyr, samt slippe å betale egenandel ved behandling hos lege eller fysioterapeut ved å vise frem vedtaket om «godkjent yrkesskade», sier Helland.

Les mer: Slik søker du om yrkesskadeerstatning fra NAV
Les mer: 
Slik vurderer NAV om du har en yrkesskade

Ta kontakt med advokat

Han anbefaler advokat i erstatningssaker etter skade i håndleddet.

– Vi ser ofte at klienter som oppsøker advokat oppnår høyere erstatning enn de som forsøker å håndtere erstatningsoppgjøret på egen hånd, forteller han.

Det er vanlig at forsikringsselskapet dekker dine utgifter til advokat i erstatningssaker etter ulykker på jobb eller i trafikken. Du kan også få dekket utgifter til advokat gjennom diverse rettshjelpsforsikringer.

– Det er derfor begrenset økonomisk risiko forbundet med å kontakte advokat i slike erstatningssaker, avslutter advokat Øystein Helland.