Ny konto

Du kan ha krav på erstatning for PTSD etter en ulykke på jobb, i trafikken eller i fritiden

Hvis du blir utsatt for en ulykke med traumatiske inntrykk kan du bli påført PTSD. I så fall kan du ha krav på erstatning.

PTSD: Du kan ha krav på erstatning for PTSD. Foto: iStock.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
17.11.2021
Kategori
Erstatning
Emner

– Du kan ha krav på erstatning hvis du er påført PTSD etter en yrkesskade, trafikkulykke, fritidsskade, båtulykke, flyulykke eller voldshendelse, sier Øystein Helland.

Han er daglig leder og partner i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, som er et av landets største og ledende advokatfirmaer på erstatningsrett.

PTSD er en forkortelse for Posttraumatic stress disorder (PTSD), eller posttraumatisk stresslidelse som det heter på norsk. Noen ganger brukes også begrepet posttraumatisk stress syndrom.

Det er måten skaden skjer på som avgjør om du får PTSD som følge av en ulykke. Ulykken eller livshendelsen må være av en så usedvanlig truende eller katastrofal art at den mest sannsynlig ville fremkalt sterkt ubehag hos de fleste.

– PTSD er en psykisk tilstand som kan ramme mennesker som har vært involvert i eller vært vitne til svært traumatiske opplevelser, og det er ikke uvanlig at personer rammes av dette i ulykker på jobb, i trafikken eller i fritiden, sier Helland.

PTSD arter seg gjerne ved at skadelidte plages av «flashbacks» i form av mareritt, unnviker stedet eller mennesker som forbindes med ulykken, er nervøs, irritabel og sint, har hjertebank, svimmelhet, kvalme og hodepine. PTSD ledsages ikke sjelden også av angst og/eller depresjon fortsetter Helland.

Har krav på en rekke typer erstatning

Helland forteller at psykiske skader har det samme rettsvern som fysiske skader i erstatningsretten. Derfor kan du ha krav på erstatning for PTSD i en rekke forskjellige sammenhenger:

  • Hvis skaden skjedde på jobb for arbeidsgiver på arbeidsstedet, og er et resultat av en ulykke, har du trolig krav på erstatning for yrkesskade.
  • Hvis skaden skjedde i trafikken, har du trolig krav på erstatning for trafikkskade under den ansvarlige motorvogns ansvarsforsikring.
  • Hvis skaden skjedde som følge av feilbehandling i helsevesenet, har du trolig krav på erstatning for pasientskade fra Norsk Pasientskadeerstatning.
  • Hvis skaden skjedde på grunn av vold, kan du ha krav på erstatning fra gjerningspersonen, dennes ansvarsforsikring eller fra Kontoret for voldsoffererstatning.
  • Hvis skaden skjedde i fritiden kan du ha krav på erstatning for fritidsskade under ulykkesforsikringer eller reiseulykkesforsikringer dersom du hadde slike forsikringer.

PTSD kan gi krav på en rekke typer erstatning, slik som ménerstatning, erstatning for påførte og fremtidige merutgifter, påført inntektstap, fremtidig inntektstap, påført og fremtidig tap av evne til å arbeide i hjemmet, erstatning for skatteulempe samt oppreisningserstatning.

– Dersom du har krav knyttet til ulykkesforsikringer vil erstatningsbeløpet være avhengig av den medisinske invaliditetsgrad, forsikringsvilkårene og det beløp det er tegnet forsikring for, sier erstatningsadvokaten.

-Dersom du har uføreforsikring, kan du ha krav på erstatning under denne dersom skaden fører til at du faller ut av arbeid helt eller delvis.

Kan få utbetalt høy erstatning

Så hvor mye kan man få utbetalt i erstatning for PTSD? For yrkesskader, trafikkulykker og andre såkalte ansvarssaker kommer erstatningsbeløpet an på hvor alvorlig skaden er, hvilke konsekvenser den har fått for din evne til å jobbe samt hvilke utgifter du er påført som følge av personskaden.

– Dette må vurderes nærmere av en advokat, men erstatningen kan utgjøre flere millioner kroner. Erstatningens størrelse under ulykkesforsikringer kommer an på den medisinske invaliditetsgraden (VMI), forsikringsvilkårene og det beløp det er tegnet forsikring for, sier Helland.

Han anbefaler alle som blir påført PTSD i en ulykke om å ta kontakt med erstatningsadvokat.

– PTSD fører ofte til kompliserte erstatningssaker både juridisk og medisinsk. Det er derfor nødvendig å kontakte advokat for å avklare forsikringsselskapenes ansvar og de økonomiske konsekvensene av dette ansvaret, sier erstatningsadvokaten.

Må jeg betale advokatutgiften selv?

– I erstatningssaker etter for eksempel yrkesskader og trafikkulykker vil dine utgifter til advokat normalt bli dekket av det ansvarlige forsikringsselskapet, i rimelig og nødvendig grad, forteller Helland.

– Går erstatningssaken etter PTSD videre til rettslig behandling, vil svært mange ha en rettshjelpsforsikring som i de fleste tilfeller dekker deler av advokatkostnadene. Det er derfor begrenset økonomiske risiko forbundet med å kontakte advokat etter en ulykke med personskade, avslutter advokat Øystein Helland.