Ny konto

Du kan ha krav på erstatning for etseskade etter en ulykke på jobb eller i fritiden

Du kan ha krav på erstatning for etseskade etter en ulykke på jobb eller i fritiden.

SKADE: Du kan ha krav på erstatning for etseskade. Foto: iStock.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
23.11.2021
Kategori
Erstatning
Emner

En etseskade oppstår når etsende stoffer som lut, syre eller løsemidler kommer i kontakt med hud, øyne, svelg eller luftveier.

– Hvis du blir påført en etseskade etter en yrkesskade eller fritidsskade, så kan du ha krav på erstatning. I enkelte tilfeller kan det dreie seg om flere millioner kroner, sier Øystein Helland.

Han er daglig leder og partner i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, som er et av landets største og ledende advokatfirmaer på erstatningsrett.

Etseskade er en personskade som det er mest vanlig å få under arbeid, og det vil da være en yrkesskade. Etseskade kan også skje utenfor arbeidstid, og vil da være en fritidsulykke, sier Helland.

Kan ha krav på erstatning i en rekke sammenhenger

Erstatningsadvokaten forteller at du kan ha krav på erstatning for etseskade i en rekke sammenhenger:

 • Hvis skaden skjedde på jobb for arbeidsgiver på arbeidsstedet, og er et resultat av en ulykke, har du trolig krav på erstatning for yrkesskade.
 • Hvis skaden skjedde på grunn av vold, kan du ha krav på erstatning fra gjerningspersonen, dennes ansvarsforsikring eller fra Kontoret for voldsoffererstatning.
 • Hvis skaden skjedde i fritiden kan du ha krav på erstatning for fritidsulykke under ulykkesforsikringer eller reiseulykkesforsikringer dersom du hadde slike forsikringer.
 • Hvis skaden skjedde under medisinsk behandling, kan du ha krav på erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning.

Som skadet kan du ha krav på følgende typer erstatning:

 • Ménerstatning
 • Påførte og fremtidige merutgifter
 • Påført inntektstap
 • Fremtidig inntektstap
 • Påført- og fremtidig tap av evne til å arbeide i hjemmet (ikke ved yrkesskader)
 • Erstatning for skatteulempe
 • Oppreisningserstatning

Hvis skaden skyldes en ulykke under arbeid for arbeidsgiver på arbeidsstedet, så kan du søke NAV om godkjenning av etseskade som yrkesskade.

– Hvis du får et vedtak fra NAV på at du har en «godkjent yrkesskade» vil du automatisk få fordeler i NAV-systemet. Du kan blant annet slippe å betale egenandel ved behandling hos lege eller fysioterapeut ved å vise frem vedtaket om «godkjent yrkesskade», forteller erstatningsadvokaten.

Les mer: Slik søker du om yrkesskadeerstatning fra NAV
Les mer: 
Slik vurderer NAV om du har en yrkesskade

Hvor mye har jeg krav på i erstatning?

For yrkesskader og andre såkalte ansvarssaker kommer erstatningsbeløpet an på hvor alvorlig skaden er, hvilke konsekvenser den har fått for din evne til å jobbe samt hvilke utgifter du er påført som følge av personskaden.

– Dette må vurderes nærmere av en advokat, men erstatningen kan utgjøre flere millioner kroner, forteller Helland.

Erstatningens størrelse under ulykkesforsikringer kommer an på den medisinske invaliditetsgraden (VMI), forsikringsvilkårene og det beløp det er tegnet forsikring for. Dersom du blir helt eller delvis arbeidsufør kan du ha krav på erstatning under uføreforsikringer dersom du er omfattet av slike.

Forsikringsselskapet betaler normalt for erstatningsadvokaten

Etseskader kan føre til kompliserte erstatningssaker både juridisk og medisinsk. Derfor anbefaler Helland å ta kontakt med advokat i en erstatningssak. Han forteller også at det er normalt at forsikringsselskapet dekker dine advokatutgifter.

– I erstatningssaker etter for eksempel yrkesskader vil dine utgifter til advokat normalt bli dekket av det ansvarlige forsikringsselskapet.

– Går erstatningssaken etter en etseskade videre til rettslig behandling, vil svært mange ha en rettshjelpsforsikring som i de fleste tilfeller dekker deler av advokatkostnadene. Det er derfor liten risiko å kontakte advokat i erstatningssaker, avslutter Øystein Helland.