Ny konto

Du kan ha krav på erstatning for brannskade

Du kan ha krav på erstatning hvis du blir påført brannskade i en ulykke på jobb, i trafikken eller i fritiden.

SKADE: Du kan ha krav på erstatning for brannskade. Foto: iStock.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
17.11.2021
Kategori
Erstatning
Emner

– Brannskader er ofte alvorlige personskader, og erstatningen kan derfor dreie seg om flere millioner kroner, sier Øystein Helland.

Han er daglig leder og partner i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, som er et av landets største og ledende advokatfirmaer på erstatningsrett

De vanligste årsakene til brannskader er ild i forbindelse med brann, bål eller eksplosjoner, eller varme væsker som olje eller kokende vann, samt elektrisk strøm (inkludert lynnedslag).

– Ved strømskade og lynnedslag er skadene på huden små sammenlignet med indre skader på muskler, nerver og organer, forteller Helland.

De fleste brannskader skjer i ulykker i fritiden, på jobb og i trafikken. Brannskader er ofte alvorlige personskader.

– Ved en brannskade på jobb har din arbeidsgiver plikt til å sende skademelding til NAV, og å melde fra om skaden til Arbeidstilsynet og politiet dersom skaden er alvorlig.

– Brannskaden må også meldes inn til det ansvarlige yrkesskadeforsikringsselskapet, og du må søke NAV om godkjenning av skaden som yrkesskade innen ett år, sier advokaten.

Dersom du for eksempel er omfattet av ulykkesforsikringer må du også snarest mulig melde fra om skaden til det aktuelle forsikringsselskapet.

– Etter en brannskade i fritiden eller i trafikken bør du snarest mulig varsle ditt eget eller dine egne forsikringsselskaper om ulykken. Det er også svært viktig at alle symptomer og skader blir grundig dokumentert i din journal hos legen.

Kan ha krav på flere typer erstatning etter brannskade

Helland forteller at du kan ha krav på erstatning for brannskade i en rekke sammenhenger:

  • Hvis skaden skjedde i arbeid, for arbeidsgiver på arbeidsstedet, i arbeidstiden – og er et resultat av en ulykke – har du trolig krav på erstatning for yrkesskade.
  • Hvis skaden skjedde i trafikken, har du trolig krav på erstatning under den ansvarlige motorvogns ansvarsforsikring
  • Hvis skaden skjedde som følge av feilbehandling i helsevesenet, har du trolig krav på erstatning for pasientskade fra Norsk Pasientskadeerstatning.
  • Hvis skaden skjedde på grunn av vold, kan du ha krav på erstatning fra gjerningspersonen, dennes ansvarsforsikring eller fra Kontoret for voldsoffererstatning.
  • Hvis skaden skjedde i fritiden kan du ha krav på erstatning under ulykkesforsikringer eller reiseulykkesforsikringer dersom du hadde slike forsikringer.

Brannskade kan gi krav på en rekke typer erstatning, slik som ménerstatning, erstatning for påførte og fremtidige merutgifter, påført inntektstap, fremtidig inntektstap, påført og fremtidig tap av evne til å arbeide i hjemmet, erstatning for skatteulempe samt oppreisningserstatning.

– Dersom du har uføreforsikring kan du ha krav på utbetaling under denne dersom skaden fører til at du helt eller delvis mister arbeidsevnen.Dersom du har krav knyttet til ulykkesforsikringer vil erstatningsbeløpet være avhengig av din medisinske invaliditetsgrad, forsikringsvilkårene og det beløp det er tegnet forsikring for, forteller Helland.

Kan ha krav på en større erstatning etter brannskade

For yrkesskader, trafikkulykker og andre såkalte ansvarssaker kommer erstatningsbeløpet an på hvor alvorlig skaden er, hvilke konsekvenser den har fått for din evne til å jobbe, samt hvilke utgifter du er påført som følge av skaden.

– Dette må vurderes nærmere av en advokat, men erstatningen kan utgjøre flere millioner kroner, sier Helland.

Helland anbefaler alle som er påført brannskade om å ta kontakt med erstatningsadvokat.

– Dette er kompliserte erstatningssaker både juridisk og medisinsk. Det er derfor nødvendig å kontakte advokat for å avklare om det er et forsikringsselskap som har ansvar for skaden, samt omfanget av dette ansvaret, sier han.

Må man betale for advokaten selv?

– Nei, som regel ikke. Dine utgifter til advokat etter arbeidsulykker og trafikkulykker vil normalt bli dekket av det ansvarlige forsikringsselskapet, avslutter advokat Øystein Helland.