Ny konto
Personskade:

Du får ikke erstatning hvis kravet ditt foreldes

Du vinner ikke frem mot forsikringsselskapet hvis du krever erstatning etter at fristen har gått ut. Slik er foreldelsesreglene i personskadeerstatningssaker.

REGLER: Hvis et krav er meldt til et forsikringsselskap før foreldelsesfristen er utløpt, gjelder det særlige regler om at foreldelse må varsles. Etter at et slikt varsel er sendt ut, foreldes kravet tidligst etter seks måneder. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
21.03.2016
Kategori
Erstatning
Emner
Erstatning Monica Ervik

Erstatningstesten

Du kan ha krav på erstatning!

Ta testen her

Foreldelsesreglene kan være ulike fra sakstype til sakstype, og det kan for eksempel være vanskelig å vurdere fra hvilket tidspunkt en foreldelsesfristen begynner å løpe i personskadeerstatningssaker.

– Hvis du har vært utsatt for en ulykke, er det viktig å melde fra om dette til alle relevante forsikringsselskaper med en gang. De fleste forsikringsdekninger krever at skade meldes til forsikringsselskapet innen ett år. Det gjelder også en ett års frist for å melde fra om yrkesskade til NAV, sier advokat Monica Ervik til dinerstatning.no.

Monica Ervik er advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, og ekspert på personskade og erstatningsrett.

Hun forteller at foreldelse av et erstatningskrav innebærer at kravet faller bort fordi det ikke er gjort gjeldende innen de frister som følger av loven.

– En foreldelsesfrist kan avbrytes ved rettslige skritt. Rettslige skritt vil enten være søksmål, forliksklage eller klage til Finansklagenemnda, men det er viktig å være klar over at det kan være krav til hvordan dette skal gjøres for å sikre fristavbrytende virkning. Foreldelsesfrist kan også avbrytes ved at den ansvarlige erkjenner erstatningsansvar, forteller Ervik.

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Ta kontakt for gratis samtale her.

Kan begynne å løpe på ulike tidspunkter

Den alminnelige foreldelsesfristen etter foreldelsesloven er 3 år.

– Fristen begynner å løpe fra det tidspunkt den skadelidte fikk, eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om hvem som er ansvarlig og at det foreligger en skade som har ledet til et økonomisk tap og/eller varig medisinsk invaliditet, sier erstatningsadvokaten.

Dette betyr at foreldelsesfristen kan begynne å løpe på ulike tidspunkter for ulike erstatningsposter. For eksempel kan foreldelsesfristen for et menerstatningskrav begynne å løpe fra tidspunktet det foreligger medisinsk spesialisterklæring, mens et krav om inntektstapserstatning kan begynne å løpe fra man faller ut av arbeid eller blir erklært varig ufør.

FORELDELSE OG ERSTATNING:  – I yrkesskadesaker løper det ikke en absolutt foreldelsesfrist. Den absolutte foreldelsesfristen gjelder heller ikke skader som inntreffer før skadelidte er fylt 18 år, sier advokat Monica Ervik til dinerstatning.no. 

Krav på erstatning for lidt inntektstap foreldes etter hvert med utgangspunkt i når inntekt tapes, såkalt suksessiv foreldelse.

– Den absolutte foreldelsesfristen etter foreldelsesloven er 20 år. Denne fristen løper fra tidspunktet for den skadevoldende handling. Krav som er mer enn 20 år gamle vil som hovedregel være foreldet. Dette gjelder selv om man ikke har hatt kunnskap om skaden og den ansvarlige, forteller Ervik.

– I yrkesskadesaker løper det ikke en absolutt foreldelsesfrist. Den absolutte foreldelsesfristen gjelder heller ikke skader som inntreffer før skadelidte er fylt 18 år. For krav under ulykkesforsikringer løper det etter forsikringsavtaleloven en absolutt foreldelsesfrist på 10 år, sier Monica Ervik.

Forsikringsselskaper må varsle foreldelse

Hvis et krav er meldt til et forsikringsselskap før foreldelsesfristen er utløpt, gjelder det særlige regler om at foreldelse må varsles. Etter at et slikt varsel er sendt ut, foreldes kravet tidligst etter seks måneder.

– Det må sendes særskilt skriftlig melding om foreldelse, som innebærer at det klart må fremgå av brevet at dette er et varsel om foreldelse. For at foreldelse skal kunne inntre må varselet angi fristens lengde, hvordan fristen avbrytes og følgene av at fristen oversittes, forteller advokaten.

Dersom forsikringsselskapet ønsker å benytte seg av retten til å påberope foreldelse eller avvise kravet, vil du som skadelidt kun ha seks måneder fra selskapets brev foreligger til du må bestemme deg for å ta rettslige skritt.

– Det er derfor viktig at du reagerer raskt dersom du har fått et avslag på hele eller deler av erstatningskravet, og det vil ofte være hensiktsmessig å søke kompetent bistand dersom du er uenig i avslaget og ønsker å bringe saken videre, sier advokaten.

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Ta kontakt for gratis samtale her.